«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : KESKEYTYSILMOITUS: Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

10.01.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000522
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 008-015386

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

KESKEYTYSILMOITUS: Haapajärven lataamon kehitys (kranaattien pakkauslinjaston kehittämisen kokonaistoimitus)

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Kranaattien pakkauslinjan kehittämisen kokonaistoimitus. Suunnittelu- ja kehittämiskohde sijaitsee Haapajärvellä

Räjähdekeskuksen tuotantoalueella. Nyt toiminnassa olevan pakkauslinjaston kapasiteetti ja ergonomia eivät vastaa tämän päivän tarvetta. Modernisoidun pakkauslinjaston tulee täyttää ergonomiavaatimukset ja kapasiteettitarpeet. Hankinnalla toteutetaan Haapajärven lataamo 1:n ergonomiaparannukset ja tarvittavat toimintatapamuutokset pakkaustoimintoihin tuotteiden KRH 81, KRH 120 ja TKR 155 osalta (mm. mekaaniset - ja ohjelmalliset muutokset). Suunnittelussa on huomioitava, että laitteet sijoitetaan B luokan räjähdysvaarallisiin tiloihin.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tuliaseiden ja ampumatarvikkeiden kehittäminen. (73422000-6)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

1 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin

2018/S 212-487386 2.11.2018

V kohta: Sopimuksen tekeminen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2 Lisätietoja

Puolustusvoimien logistiikkalaitos on aloittanut kilpailutuksen Haapajärven lataamon kehittämistä koskevasta hankinnasta. Hankinta toteutetaan kansallisen kynnysarvon ylittävänä avoimena menettelynä. Tarjouspyyntö (2018-021775 /2.11.2018) on julkaistu HILMA-portaalissa. Tarjouskilpailussa noudatetaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011, myöhemmin Putu-laki)

Päätös

Puolustusvoimien logistiikkalaitos keskeyttää tarjouskierroksella 4000001035 aloitetun Haapajärven lataamon kehityksen hankinnan sopimusta tekemättä.

Perustelut

Putu-lain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hallituksen esityk-sen vp 76/2011 mukaan keskeyttämisen syytä harkittaessa tulee kiin-nittää huomiota hankinnan keskeyttämisen todelliseen syyhyn ja siihen vaikuttaisiko ratkaisu syrjivästi tarjoajiin.

Putu-lain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Putu-lain 29 §:n 2 momentin mukaan rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä osallistumishakemuksen jättämiselle on varattava vähintään 37 päivää. Putu-lain 29 §:n 3 momentin mukaan rajoitetussa menettelyssä tarjousajan on oltava vähintään 40 päivää.

Tarjousajan päättymisen jälkeen hankintayksikkö on havainnut, etteivät Putu-lain 29 §:n 2 ja 3 momenteissa säädetyt vähimmäismääräajat osallistumishakemuksen sekä tarjouksen jättämiselle täyty. Hankintailmoituksella 2018-021775 osallistumishakemuksen ja tarjouksen jättämiselle oli varattu 35 päivää (hankintailmoitus julkaistu 2.11.2018 ja tarjousaika päättyi 7.12.2018).

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla Putu-lain 75§:n 1 momentin mukainen todellinen ja perusteltu syy, eikä ratkaisu vaikuta tarjoajiin syrjivästi

Hankinnan keskeyttämisestä on tehty päätösasiakirja BP402/8.1.2019.

Hankinta tullaan käynnistämään uudelleen.

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
9.1.2019
«« Takaisin