«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pornaisten kunta : Kartanonrinteen asuinalueen puuttuvan infran rakentaminen

21.12.2018 11:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026525
Tarjoukset 28.1.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Pornaisten kunta 0130095-3 /
Pornaisten kunta
Tekninen osasto
Kirkkotie 176
07171
PORNAINEN
Puh. +358401745007
Fax. +358196647006

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pornaisten kunta
Y-tunnus 0130095-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Pornaisten kunta
Yhteyshenkilö Tekninen osasto
Postiosoite Kirkkotie 176
Postinumero 07171
Postitoimipaikka PORNAINEN
Maa Suomi
Puhelin +358401745007
Sähköpostiosoite mikko.autere@pornainen.fi
Faksi +358196647006
Internet-osoite (URL) www.pornainen.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kartanonrinteen asuinalueen puuttuvan infran rakentaminen
Hankinnan kuvaus

Kartanonrinteen asuinalueen puuttuvien katualueiden sekä vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Kartanonrinteen asuinalue Hyötinmäessä Pornaisissa on rakennettu osittain Kartanonrinne-nimisen tien ja Vuoteenkoskentien alkuosan osalta. Urakan tarkoituksena on saattaa alueen katuverkosto kaavan mukaiseksi rakentamalla puuttuvat katualueet sekä vesi- ja viemäriverkostot valmiiksi. Urakka-alue on kuvattu urakka-asiakrjoissa.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: ulko- (IA04-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.4.2019 - 31.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä han-kinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaali- ja muiden maksujen suorittamisen.

Tarjoajan tulee esittää vähintään 5 maanrakennusalan toteutettua referenssikohdetta, joihin on sisältynyt sekä kadunrakennustöitä, että vesi- ja viemäriverkostojen rakennustöitä. Tilaaja voi pois sulkea tarjouskilpailusta tarjoajan, joka ei täytä näitä ehtoja.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat selvitykset tai todistukset:

- selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen.

ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mu-kaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin:

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty,

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty,

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista,

- todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen,

- kaupparekisteriote.

-selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata yritystä koskevalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n voimassa olevalla Tilaajavastuulain tiedot -raportilla tai Yritysraportilla.

Tilaaja tarkastaa ennen sopimuksen tekemistä, että urakoitsija täyttää laissa tilaajan selvi-tysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) asetetut vaatimukset.

Muut pyydetyt selvitykset ja -liitteet ilmenevät tarjouslomakkeesta

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.1.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus tai kuitenkin vähintään 3 kuukautta tarjousajan päättymispäivästä.

Lisätietoja

Tarjousten jättäminen

Kirjekuoressa tulee olla merkintä: ”Kartanonrinteen infra- Urakkatarjous”.

Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä ja ne palautetaan avaamattomana.

Vaihtoehtoisesti tarjous voidaan jättää sähköpostitse kunta@pornainen.fi . Tällöin tar-jouksen jättöajaksi katsotaan tilaajan sähköpostissa näkyvä aika, jolloin tarjoaja on säh-köpostin lähettänyt. Sähköpostin otsikkokentässä tulee olla teksti: Kartanonrinteen infra-Urakkatarjous Sähköpostin liitetiedostoina tulee tällöin olla sähköisessä muodossa ja alle-kirjoitettuina samat dokumentit, joita on pyydetty tarjouksessa. Täydennyksiä tarjoukseen ei huomioida tarjousajan päättymisen jälkeen kummassakaan vaihtoehdossa.

Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva ilmoitus on saapunut tilaa-jalle ennen kuin tilaaja on ryhtynyt tarjouksia käsittelemään. Peruutus pitää vahvistaa vi-rallisella kirjeellä/sähköpostilla kunta@pornainen.fi. Sähköpostilla tehtävästä peruutukses-ta tilaaja lähettää kuittauksen hyväksynnästä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Kartanonrinteen puuttuvan infran rakentaminen 21122018.pdf

Tarjouslomake Kartanonrinteen infran rakentaminen.pdf

Kartanorinne_Yksikköhintaluettelo.pdf

Urakkaohjelma Kartanonrinne 21122018.pdf

Työselitys_290507_lisäys_2018_viittaus_infraRYL.pdf

Liite1_Ohje_tarkemittausten_tekemisestä_liite_työselitykseen.pdf

Turvallisuusasiakirja_Kartanonrinne_19122018.pdf

Asiakirja_piirustusluettelo_kartanorinne_290507.pdf

202_kartanorinne_vuoteenkoskentie_asemapiirustus_290507.pdf

203 RAKENNETTU, AINOASTAAN OSITTAIN URAKKA-ALUETTA KTS. URAKKAOHJELMA kartanorinne_asemapiirustus_290507.pdf

204_kartanorinne_kartanometsä_mäki_mutka_asemapiirustus_290507.pdf

205_Liikenteenohjaus_290507.pdf

211_Pituusleikkaus_Vuoteenkoskentie_290507.pdf

212_RAKENNETTU, AINOASTAAN OSITTAIN URAKKA-ALUETTA KTS. URAKKAOHJELMA pituusleikkaus_Kartanorinne_290507.pdf

213_pituusleikkaus_Kartanometsä_290507.pdf

214_pituusleikkaus_Kartanomäki_290507.pdf

215_pituusleikkaus_Kartanomutka_290507.pdf

220_Katutyyppipoikkileikkaukset_290507.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin