«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Itä Oy : Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt

18.12.2018 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-026074
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 244-557546
Tarjoukset 14.02.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=196905&tpk=31689738-b396-422a-a53e-3db5d5156e74

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asunnot Oy, c/o Heka Itä Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2379058-6
Postiosoite:Tallinnanaukio 1 A 4. krs
Postinumero:00930
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Reino Savolainen
Puhelin:+358 957673811
Sähköpostiosoite:hankinnat.ita@hekaoy.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hekaoy?id=196905&tpk=31689738-b396-422a-a53e-3db5d5156e74
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Huoneistojen muuttokorjaukset ja kiinteistöjen pienet korjaustyöt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Huoneistojen rakennustyöt. (45211341-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteina ovat Helsingin kaupungin asunnot Oy:n Heka Idän alueen asuinkiinteistöt. Asuntoja yhteensä noin 10500 kpl. Vuosittain muuttoremontteja tehdään Heka Itä Oy:n alueella n. 500 kpl Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan yksikköhintojen perusteella. Lisäksi hankintayksikkö pienkilpailuttaa sopimuskumppaneiden kanssa kiinteähintaisia pienurakoita tai tilakorjauksia, joihin ei ole sovittu yksikköhintoja. Tarjoajan on annettava tarjous kaikista tarjouslomakkeen palveluista. Osatarjous tulkitaan puutteelliseksi ja se hylätään. Lisäksi voidaan teetättää myös kiinteistön muita pieniä korjaustöitä tuntiperusteisena työnä. Tilaaja ei sitoudu minimiostomäärään.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla Puotilassa, Vuosaaressa, Kontulassa ja Vesalassa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta tehdään usean toimittajan puitejärjestelyllä, jossa osa ehdoista on vahvistettu ja osa ei. Työtilauksia jaettaessa huomioidaan urakoitsijoiden resurssit. Urakoitsijoita valitaan kahdeksan (8), joiden kanssa tehdään puitesopimus. Työt kestävät keskimäärin 10 työpäivää asuntoa kohden. Urakan kohteena ovat asuinhuoneistoissa tehtävät korjaustyöt, jotka ovat pääosin asukkaan vaihtuessa tehtäviä erilaisia pintarakenteisiin ja asunnon varusteisiin kohdistuvia korjaustöitä. Työt toteutetaan tarjottujen yksikköhintojen mukaisesti. Hinnat sisältävät kaikki sovitut työt täysin valmiiksi tehtynä siihen tarvittavine materiaaleineen, suojauksineen sekä töiden suorittamiseksi tarvittavine aputöineen, siivoustöineen ja jätekuluineen, kuljetuksineen ja huoltoautoineen. Urakoitsijan on tehtävä kaikki rakennustyöt (rakennus-, maalaus-, lattia- ym. työt) omalla henkilökunnallaan. Alihankkijoita saa käyttää vain LVIS- ja siivous- ja kalustetöissä. Urakoitsijan on hyväksytettävä aliurakoitsijansa ja merkittävimmät toimittajansa rakennuttajalla. Rakennuttaja/tilaaja järjestää tyhjään asuntoon sähköt lukuunsa. Hinnat pitävät sisällään sisällään kaikki tarvittavat alku-, väli ja loppukatselmukset. Urakoitsija laatii työstä mittauspöytäkirjan laskun liitteeksi. Alihankkijat on esitettävä hyväksyttäväksi riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta mahdollinen hylkäys ei viivästytä urakan suorittamista. Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT 16-10660). Kunkin erillisen työn hinta muodostuu huoneiston koon ja työsisällön yksikköhintojen mukaan. Lisä-ja muutostyöt sovitaan erikseen tuntitöinä, tai kokonaishinnalla tehtäviksi. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden osoittaa urakoitsijalle: Kontula, Vesala, Vuosaari, tai Puotila alueen, jota puitejärjestely koskee.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
60000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:14.3.2019 - 14.3.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimuskausia ovat 14.3.2019- 14.03.2022. Sopimusta voidaan tilaajan toimesta jatkaa yhdellä optiovuodella. Optiovuosi on 15.3.2022 – 15.3.2023. Tilaaja voi käyttää yhden optiovuoden halutessaan. Option käytöstä hankintayksikkö ilmoittaa kolme (3) kuutautta ennen optiokauden alkua.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Urakoitsija voi käyttää alihankintaa. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla. Toimittaja vastaa aliurakoitsijoiden lakisääteisten velvoitteiden täyttymisestä. Riittävä selvitys Tilaajavastuu.fi-raportti. Tilaaja pidättää oikeuden käyttää näissä töissä omaa toimittajaa. Noudatetaan pienurakkasopimuksen RT 80265 yleisiä ehtoja, jollei tarjouspyynnössä muuta mainita. Toistuvissa sopimusrikkomuksissa noudatetaan YSE 1998 sopimusehtojen mukaista menettelyä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 8

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.2.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.2.2019 12:00
Paikka: Heka Itä Oy Tallinnanaukio 1 A 4. krs 00930 Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Kaikki työtilaukset tehdään FIMX ohjelman kautta. Ohjelmaan annetaan tarvittava käyttöoikeus ja käyttökoulutus. Jokaisella työmaalla ( huoneistolla) on oma projektinumero, mikä näyttävä laskuissa. Remontin tilaaja ilmoittaa projektinumeron tilauksen yhteydessä. Laskutuksesta annetaan laskutusohje kohteittain.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.12.2018
«« Takaisin