«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : Järvenpään uusi yhtenäiskoulu

22.10.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021943
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 204-464009
Osallistumishakemukset 24.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=206231&tpk=9c6daf75-cab3-4e84-a3ad-081798c934fc

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mestaritoiminta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2119604-9
Postiosoite:Mannilantie 43
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jani Kervinen
Puhelin:+358 409222263
Sähköpostiosoite:jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=206231&tpk=9c6daf75-cab3-4e84-a3ad-081798c934fc

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Järvenpään uusi yhtenäiskoulu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpäähän keskustan alueelle uutta koulua ja päiväkotia. Järvenpään uusi yhtenäiskoulu rahoitetaan Järvenpään Kaupungin toimesta ja tulee täysin Kaupungin omistukseen. Kohteen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tullaan toteuttamaan elinkaariallianssina. Tontin käytön kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen kanssa. Alueelle laaditaan uusi asemakaava vuosien 2018-2019 aikana. Tavoitteena on, että rakentaja, RAK-, ARK- ja LVI-suunnittelijat valitaan maaliskuun 2019 aikana. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2020 ja tavoite kohteen käyttöönotolle on joulukuu 2021. Käyttäjien tulee pystyä aloittamaan kohteessa täysimääräinen toiminta lukuvuoden alussa tammikuussa 2022.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyömaan valmistelutyöt. (45100000-8)
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Rakennusten lopputyöt. (45400000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Järvenpään keskustan läheisyydessä, Urheilukatu 10 / Kansakoulunkatu 9, 04400 Järvenpää.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Järvenpään uusi yhtenäiskoulu -hankkeen tavoitteena on tarjota Järvenpään keskustan alueen lapsille uuden oppimisen mukaiset, muuntojoustavat, kestävät ja turvalliset oppimistilat. Tavoitteena on kehittää koulusta koko Järvenpäätä palveleva monitoimitalo, joka on tilaratkaisuiltaan joustava ja mahdollistaa muiden toimijoiden tilojen käytön myös ilta-aikaan. Koulussa tulee toimimaan 4,5 sarjainen yhtenäiskoulu. Järvenpään kaupunki on laatinut uuden oppimisen mukaisen pedagogisen vision ja sen mukaisen alustavan tilaohjelman. Pedagogista visiota ja sen mukaista tilaratkaisua tullaan kehittämään suunnittelun ja rakentamisen ajan ja tämä edellyttää hankkeessa erittäin hyvin suunniteltua ja toteutettua käyttäjälähtöisyyttä. Järvenpään uusi yhtenäiskoulu on tarkoitus käyttöönottaa joulukuussa 2021. Käyttäjien tulee pystyä aloittamaan kohteessa täysimääräinen toiminta tammikuussa 2022. Järvenpään kaupunki on tehnyt investointipäätöksen Järvenpään uuden yhtenäiskoulun rakennuksen sekä koulun aluerakenteiden toteuttamisesta. Palveluntarjoaja valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaan ja siihen yhtenä tekijänä vaikuttaa tarjoajan hankkeelle ja sen sisältämälle 10-20 vuoden ylläpidolle antama tavoitekustannustavoite. Tilaajan tavoitteena on toteuttaa hankkeen kustannusohjaus siten, että hankkeen laajuutta, laatutasoa, aikataulua ja riskejä hallitaan elinkaariallianssin toimesta siten, että tarjottu tavoitekustannustavoite ei ylity. Tavoitekustannustavoitteen tulee kattaa Palveluntarjoajien kaikkien allianssin vaiheiden kustannukset, mukaan lukien tontin nykyisten rakennusten ja aluerakenteiden purku. Hanke toteutetaan elinkaariallianssina, jossa Tilaaja, Käyttäjä ja valittu ryhmittymä suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä jakaen hankkeeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Elinkaariallianssin yhtenä tärkeimpänä piirteenä on huomion kiinnittäminen suunnitteluratkaisuihin elinkaari- ja ylläpitonäkökulmasta. Elinkaariallianssin osapuolina ovat Tilaaja, Käyttäjä, Rakentaja, Arkkitehti, RAK-suunnittelija ja LVI-suunnittelija. Muu suunnittelu sisältyy Rakentajan hankintaan ja suunnittelijat valitaan yhdessä elinkaariallianssin osapuolten kanssa kehitysvaiheen aikana samalla arvoa rahalle -periaatteella kuin rakentamisvaiheessa rakennustöiden toteuttajat. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan kehitys- ja toteutusvaiheina. Toteutusvaihe sisältää purun ja rakentamisen lisäksi 10-20 vuoden ylläpidon, jonka aikana allianssi vastaa rakennuksen toimivuudesta ja kunnosta. (Ylläpidon tarkka sisältö ja kesto neuvotellaan työpajojen aikana ja tarkennetaan lopulliseen tarjouspyyntöön.) Tilaaja arvostaa Palveluntarjoajan kykyä asettaa kunnianhimoisia suunnittelutavoitteita ja osoittaa niiden toteutuminen ylläpitovaiheessa esimerkiksi kulutusseurannan osalta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:152 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaajan ja tarjoajien työmäärän vähentäminen neuvotteluvaiheessa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Ehdokas on osakeyhtiö tai muu rekisteröity yhtiö ja ehdokkaalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja ehdokas on merkitty kaupparekisteriin. 2. Ehdokas on merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin, jos ko. yrityksellä on lain mukaan velvollisuus rekisteröityä näihin rekistereihin 3. Ehdokas on suorittanut veronsa, sosiaaliturvamaksunsa ja työeläkemaksunsa tai maksuista on tehty maksusuunnitelma. 4. Ehdokas soveltaa työehtosopimusta 5. Ehdokas on ottanut tapaturmavakuuslaissa(608/1948) tarkoitetun vakuutuksen sekä järjestänyt työterveyshuollon 6. Ehdokasyritystä tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu rangaistukseen hankintalain 80 § liittyvästä rikoksesta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 175-396039
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.10.2018
«« Takaisin