«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Valtioneuvoston kanslia : Valtioneuvoston digitaalisen kirjaston hakupalvelu

12.10.2018 15:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021361
Tarjoukset 2.11.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Valtioneuvoston kanslia
Y-tunnus 0245975-5
Yhteyshenkilö Elina Kähö
Postiosoite Snellmaninkatu 1 A
Postinumero 00170
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +35829516001
Sähköpostiosoite elina.kaho@vnk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vnk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=205337&tpk=db233642-3a52-4453-ae84-3b3cef395f2d
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Valtioneuvoston digitaalisen kirjaston hakupalvelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VNK/2356/26/2017
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on valtioneuvoston digitaalista kirjastoa tukeva hakupalveluratkaisu. Hankinnalla haetaan kokonaisratkaisua ja sen tulee sisältää palvelun käyttöliittymän, eri aineistojen ja tiedonlähteiden linkityspalvelun osaksi hakupalvelu, toimittajan hakuindeksin sekä palvelun käyttöönoton, koulutuksen ja käytöntuen sekä käyttämisestä aiheutuvat kustannukset. Hakupalvelun loppukäyttäjien määrä on 4 500 henkilöä. Hankittava hakupalvelu tarjoaa selainliittymän kautta helposti ja vaivattomasti asiakkaan käyttöön valtioneuvostolle hankitut sähköiset tiedonlähteet (kts. liite 4 Vaatimusmäärittelyt). Selainliittymän kautta tapahtuu myös ylläpitokäyttö. Linkityksen hakupalvelun, tiedonlähteiden ja järjestelmien välillä on oltava sillä tasolla, että palvelun käyttö on käyttäjäystävällistä. Esimerkiksi valtioneuvoston kirjastokokoelma liitetään osaksi hakupalvelu erillisen kirjastojärjestelmän avulla. Hakupalvelu toimii kirjastojärjestelmän käyttöliittymä. Tiedonhaun voi kohdentaa hakupalvelun avulla useaan eri tiedonlähteeseen yhtä aikaa. Tiedonhaun rajaaminen ja muokkaaminen itsenäisesti on mahdollista esimerkiksi kohdentamalla tiedonhaun yhteen tai useampaan tiedonlähteeseen. Tällä hankinnalla ei haeta ratkaisua mediaseurantaan. Nykytilan kuvaus Hankinnan kohteena olevaa palvelua ei ole tällä hetkellä käytössä hankintayksikössä. Valtioneuvoston tietotuki on tiedolla johtamisen ja tietoperusteisen päätöksenteon tukipalvelu. Se tarjoaa tietotukea omilla resursseillaan tai verkostoitumalla muiden tiedonvälittäjien kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi tietotuki osallistuu tietojohtamisen ja tiedonhallinnan kehittämiseen valtioneuvostossa. Iso osa tietotuen toiminnasta on virkamiesten itsepalvelukäyttöön tarkoitettujen sähköisten tiedonlähteiden hankintaa ja käyttöön saattamista. Tällä hetkellä valtioneuvostolla ei ole olemassa digitaalista kirjastoa tukevaa hakupalveluratkaisua, joka tukisi riittävästi virkamiesten itsenäistä tiedonhankintaa tai omaehtoista uutuusseurantaa. Hankitut tiedonlähteet ovat tarjolla valtioneuvoston intrassa, jaoteltuina aiheenmukaisiin linkkilistoihin tietokannan tai palvelun nimen mukaan. Asiakas joutuu navigoimaan monen eri palvelun kesken ilman, että hän voisi yhdistää hakua kerralla useampaan eri tietolähteeseen. Asiakas joutuu myös usein etukäteen selvittämään tietokannan sisällön, jos hän hakee esimerkiksi tiettyä julkaisua käyttöönsä. Käytettävyyden ja tiedon tehokkaan hyödyntämisen näkökulmasta tämä ei ole kestävä ratkaisu. Käyttötapausesimerkkejä Valtioneuvoston työssä tiedonseuranta ja -hankinta ovat jatkuvaa, koska valmistelijan on oltava ajan tasalla omalla aihealueellaan. Tyypillisiä käyttötapausesimerkkejä ja tarpeita valtioneuvoston digitaalista kirjastoa ajatellen ovat 1) Oman alan tärkeiden tiedonlähteiden jatkuva seuranta. Käyttäjällä on mahdollisuus valita itselleen relevantteja tiedonlähteitä, joihin voi tehdä automaattisen sisältö/uutuusseurannan 2) Yksittäisissä tiedonhakutilanteissa tarvittava hakumahdollisuus mm. artikkeli-, viite- ja kirjastotietokantoihin. Tiedonhaun aihe voi vaihdella laajasta aiheenmukaisesta hausta jonkin tietyn artikkelin hakuun 3) Ylläpitokäyttö, jolloin tietotuen asiantuntija muokkaa palvelua valtioneuvoston tarpeita vastaavaksi. Tavoitetilan kuvaus Digitaalisen kirjaston hakupalvelun tavoitteena on tukea monipuolista tiedonhankintaa valtioneuvoston työn eri vaiheissa. Kokonaispalveluna digitaalinen kirjasto tarjoaa käyttäjälle tietotuen palvelut käyttöön, jolloin se koostuu eri teknisistä ratkaisuista: erillinen hakupalveluratkaisu, kirjastojärjestelmä, hankitut tiedonlähteet, oma julkaisuarkisto (VALTO) ja niiden käyttöönsaattamisen sekä asiakastoiminnallisuudet. Toinen tavoite on, että digitaalisen kirjaston kautta saadaan nykyaikaisia työvälineitä tietotuen henkilöstön käyttöön. Hakupalvelun tulee olla mahdollisimman helppokäyttöinen. Pyrkimyksenä on, että tehokas hakupalveluratkaisu tarjoaa valtioneuvoston digitaalisen kirjastojen kokoelmat ja palvelut helposti ja vaivattomasti loppukäyttäjän saataville ilman, että asiakkaan tarvitsee tietää ja ymmärtää tapaa, miten aineistot on luetteloitu kokoelmaan tai että asiakkaan tarvitsee hakea erikseen aineistoja useasta eri lähteestä. Valtioneuvon käyttöön hankittujen tiedonlähteiden käyttöoikeus vaihtelee valtioneuvostotasosta yksittäiseen käyttäjätunnukseen. Ensisijaisesti käyttöoikeuden määrittelyn menetelmä on IP–tunnistus, joka voi olla joko ministeriökohtainen tai kattaa koko valtioneuvoston, koska jokaisella ministeriöllä on oma IP -osoite. Hankintayksiköllä on oltava mahdollisuus hallinnoida tiedonlähteiden käyttöoikeuksia hakupalvelussa. Käyttäjän pitää voida rajata tiedonhakua itse; mitä aineistoa tai lähteitä haluaa haun piiriin, mitä aikarajauksia jne. Edellytyksenä on hakupalvelun tiedonlähteiden läpinäkyvyys eli käyttäjän tulee voidan ymmärtää, mitä kaikkea haun piirissä on ja mitä siinä ei ole. Oleellinen osa ja tarve hyvän palveluratkaisun tarjontaan on laiteriippumaton käyttö, koska valtioneuvoston nykyinen tekninen ympäristö mahdollistaa etätyön tekemisen joustavasti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kirjasto-ohjelmatuotteet. (48160000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.12.2018 - 18.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset on yksilöity tämän tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset". Tarjoajan tulee täyttää tarjoajan soveltuvuutta koskeva kohta "Soveltuvuusvaatimukset". Tarjoajan tulee täyttää kaikki pakolliset kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" mainitut soveltuvuusvaatimukset, jotta tarjoajan tarjous voidaan ottaa tarjousvertailuun. Hankintayksikkö tarkistaa annettujen tietojen paikkansapitävyyden tarjouskilpailun voittajalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tarjoajien soveltuvuus tarkistetaan tarjoajan antamien tietojen perusteella. Jos tarjoajan soveltuvuutta koskevat pakolliset vaatimukset eivät täyty, hankintayksikkö sulkee tarjoajan tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi tarkastaa soveltuvuutta koskevia tietoja julkisista rekistereistä ja palveluista. Tarjoaja ei toimita soveltuvuusvaatimuksista selvityksiä tarjouskilpailun aikana. Selvitykset pitää pyytää ja tarkistaa ennen hankintasopimuksen tekemistä siltä taholta, joka on voittanut tarjouskilpailun. Jos yksi mahdollisista tarjoajista on osallistunut kilpailutuksen kohteena olevan palvelun valmisteluun, hankintayksikkö varmistaa, että tämä ei vaikuta tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Hankintayksikkö toimittaa tällöin muille mahdollisille tarjoajille sen tiedon, jonka hankinnan suunnitteluun osallistunut tarjoaja on saanut hankinnan valmistelussa tai joka on syntynyt valmistelun tuloksena. Valmisteluun osallistunut tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta viimesijaisena keinona, mikäli tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua ei muilla toimin pystytä varmistamaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset ja selvitykset on yksilöity kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset".

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Kyseessä on hankintalain 26 §:n mukainen EU-kynnysarvon alittava kansallinen hankinta. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:n mukaista avointa menettelyä, jossa kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettelyn keskeisimmät vaiheet ovat 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti 5. Hankintapäätöksen tekeminen ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Hankintaa koskeva sopimus (hankintasopimus) syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus tehdään aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen valitusosoituksineen ja oikaisuohjeineen tiedoksi. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn, jos saadut tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä kanslian edellyttämällä tavalla, jos olosuhteet tarjouskilpailun kuluessa muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia tai jos hankinnan keskeyttämiselle on olemassa muu perusteltu syy. Hankintayksikkö voi hankintalain mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta pois tarjoajan, joka ei täytä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai joka on antanut puutteellisia tai vääriä tietoja soveltuvuudestaan. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tai puutteelliset tarjoukset. Mahdolliset täydennykset tarjouksiin hankintayksikkö pyytää kirjallisesti erikseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.11.2018 16.00
Lisätietoja

Kellonaika on Suomen aikavyöhyke. Tarjoukset on toimitettava määräpäivään mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu-portaalissa osoitteessa https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki Tarjouksen tekemisestä ei makseta palkkaa eikä palkkiota. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada hankintayksiköltä korvausta tarjouksen tekemisestä tai siihen liittyneistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista. Tarjousasiakirjoja ei palauteta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin