«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Rosk'n Roll Oy Ab : RAASEPORI KAUPUNGIN (KARJAAN JA POHJAN KAUPUNGINOSAT) JÄTTEENKULJETUSPALVELUT

12.10.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021230
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 198-448968

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rosk'n Roll Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0768908-2
Postiosoite:Munkkaanmäki 51
Postinumero:08500
Postitoimipaikka:LOHJA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaj Karlstedt
Puhelin:+358 206377009
Sähköpostiosoite:kaj.karlstedt@rosknroll.fi
NUTS-koodi:Raaseporin seutu (S013)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rosknroll.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
RAASEPORI KAUPUNGIN (KARJAAN JA POHJAN KAUPUNGINOSAT) JÄTTEENKULJETUSPALVELUT
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteiden poiskuljetus ja käsittely. (90510000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Raaseporin kaupungissa asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan sekajätteen keräys- ja kuljetustyöt takakuormaustyönä. Palvelu sisältää jätteenkeräysvälineiden tyhjennyksen jäteautoon ja jätteen kuljettamisen Munkkaan jätekeskukseen Lohjalla. Kuljetusurakka-alue: sekajätteen keräys ja kuljetus takakuormaustyönä Karjaalla ja Pohjassa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon 764749.00 EUR - 1213691.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Raaseporin seutu (S013)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Karjaan ja Pohjan kaupunginosat Raaseporin kaupungissa.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakka-alueen suurimat taajamat ovat Karjaan keskusta, ja Pohjan kirkonkylä. Urakka-alueeseen kuuluu vuoden 2017 tilanteen perusteella noin 3800 kiinteistöä. Näistä noin 250 kpl on vapa-ajan kiinteistöjä, jolla on tyhjennyksiä vain kesäkaudella. Urakka-alueen jäteastiamäärä on noin 4000 kpl. Sekä kiinteistöjen että jäteastioiden määrään voi tulla urakan aikana muutoksia. Urakan ulkopuolelle jää tällä hetkellä 10 kiinteistöä ja 17 tilaajan sekajätepistettä, joilla on käytössään etulastauskontteja. Urakka-alueen haja-asutusta varten olevia sekajätepisteiden käyttäjämäärä on noin 700 kpl kiinteistöä, joista 60 % on vapaa-ajan kiinteistöjä. Kaupan ja teollisuuden rakennukset eivät ole näissä luvuissa mukana, mutta näitä kiinteistöjä saattaa myöhemmin tulla mukaan urakkaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta voidaan jatkaa kahdella vuoden pituisella optiojaksolla, jolloin optiojakso 1 päättyy 2.9.2024 klo 24.00, ja optiojakso 2 päättyy 31.8.2025 klo 24.00.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 100-228791

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
RAASEPORI KAUPUNGIN (KARJAAN JA POHJAN KAUPUNGINOSAT) JÄTTEENKULJETUSPALVELUT

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
24.8.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Urbaser Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2230771-6
Postiosoite:Hyttitie 3
Postinumero:00700
Postitoimipaikka:Helsiniki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 207479091
Sähköpostiosoite:jukka.koivisto@urbaser.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Internet-osoitehttp://www.urbaser.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:960000.00 EUR
Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon:764749.00 EUR - 1213691.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

HAKEMUSOSOITUS Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, voi se, jota asia koskee, tai muu laissa mainittu taho saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi myös, jos hankinnassa on menetelty Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Käsittely tapahtuu hakemuksen perusteella. Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (hakemusosoituksen). Hankintasopimuksen tekeminen ei estä asian käsittelyä. Asiakirja katsotaan saaduksi tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua sen lähettämisestä. Hakemus ja sen toimittaminen Hakemuksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos hakemuksen laatija on joku muu henkilö, hakemuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset hakijalle voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisen ajankohdasta. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän hakemusajan kuluessa siitä, kun hakija on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta. Hakemuksen tulee olla perillä hakemusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. MARKKINAOIKEUDEN OSOITE JA MUUT YHTEYSTIEDOT Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 puh. 010 364 3300 fax. 010 364 3314 sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.10.2018
«« Takaisin