«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ympäristöministerö : Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen Suomen merialueille

11.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021116
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 197-445815
Tarjoukset 12.11.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=190776&tpk=68e2a6c6-1a92-4dac-b138-26f8382610f8

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ympäristöministerö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0519456-1
Postiosoite:Aleksanterinkatu 7, 00023 VALTIONEUVOSTO
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tiina Tihlman
Puhelin:+358 29516001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ym.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.ym.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=190776&tpk=68e2a6c6-1a92-4dac-b138-26f8382610f8
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen Suomen merialueille
Viitenumero:
Hankintayksikön diaarinumero VN/5064/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valittu toimittaja vastaa Suomen merialueen tulevaisuuden skenaarioiden laadinnasta ja niiden vaikutusten arvioinnnista kartoittamalla merialueen kehityksen mahdollisuuksia ja haasteita elinkeinoelämän ja sen kilpailukyvyn, meriympäristön ja ekosysteemien kestokyvyn sekä ilmastomuutoksen näkökulmasta. Skenaariot ja niiden vaikutusten arvioinnit laaditaan koko merialueelle ja erikseen kullekin kolmelle merialuesuunnitelma-alueelle. Skenaarioiden taustaksi selvitetään mahdollisia tulevaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä myös kansainvälisestä näkökulmasta ja erityisesti naapurimaiden osalta. Tarkempi hankinnan kuvaus löytyy hankinnan tarjouspyynnön liitteenä 1. Hankintaa ei jaeta osiin. Merialuesuunnitelmien tulee olla yhteneväisiä keskenään. Tämän varmistamiseksi Suomen koko merialuetta koskevat skenaariot ja suunnitelma-alueiden skenaariot sekä niiden vaikutusten arvioinnit on laadittava yhtenäisellä menetelmällä ja yhtenä kokonaisuutena.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on Hankintayksikön "Tulevaisuusskenaarioiden laatiminen Suomen merialueelle" -hankinta. Tehtävänkuvaus Tehtävänä on laatia tulevaisuutta koskevat vaihtoehtoiset spatiaaliset skenaariot ja näiden vaikutusten arvioinnit Suomen merialueelle kokonaisuudessaan ja erikseen kullekin kolmelle merialuesuunnitelma-alueelle. Ahvenanmaan merialuetta tulee tarkastella osana Suomen koko merialueen tulevaisuuden skenaarioita. Tulevaisuusskenaariot ovat osa merialuesuunnitelmien laatimista Suomen merialueille. Lisätietoja https://www.merialuesuunnittelu.fi Skenaarioiden tavoitevuodet ovat 2030 ja 2050. Skenaarioiden vaikutusten arvioinnit tulee laatia samanaikaisesti sisäänrakennettuina skenaarioiden laatimisen kanssa. Vaikutusten arvioinneissa tulee tarkastella taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Eri skenaariovaihtoehdoista sekä niiden kunkin vaikutuksista tulee laatia loppuraportti ja havainnollistavat kartalliset esitykset, joita voidaan hyödyntää merialuesuunnitelmien valmistelussa. Lisäksi näistä tulee laatia havainnollistavat esittelyaineistot, joita voidaan hyödyntää skenaariovaihtoehtojen ja niiden vaikutusten arviointien esittelyssä sidosryhmille ja päätöksentekijöille. Tarjouksesta tulee ilmetä työn sisältö, työvaiheet, aikataulutus, lopputulokset ja niiden raportointi. Tarjoajalla on oltava osaamista, kokemusta ja näyttöä hankkeeseen kuuluvilta osa-alueilta. Menetelmät Konsultin tulee tarjouksessaan esittää skenaarioiden laatimisessa käytettävä menetelmä. Skenaariotarkasteluiden keskeisiä muuttujia ovat sininen kasvu ja meriympäristön hyvä tila. Lisäksi tarkasteluissa tulee ottaa huomioon ilmastomuutoksen vaikutukset. Skenaarioissa tulee käsitellä ainakin Maankäyttö- ja rakennuslaissa nimettyjä merialuesuunnittelussa tarkasteltavia sektoreita (MRL 67 a §). Skenaarioissa tulee tarkastella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia erityisesti merellä tapahtuvan tai merta hyödyntävän toiminnan näkökulmasta. Maan ja meren välillä tapahtuvien toimintojen ja prosessien jatkumo tulee ottaa huomioon. Suomen merialuetta kokonaisuudessaan ja kolmea suunnitelma-aluetta koskevat skenaariot tulee laatia osallistavalla tavalla kansallisen ja suunnitelma-aluekohtaisen asiantuntemuksen ja alueellisten ominaispiirteiden saamiseksi skenaarioihin. Työssä voidaan hyödyntää erikseen sovittavalla tavalla referenssiryhmänä ympäristöministeriön asettamaa merialuesuunnittelun yhteyshenkilöverkostoa samoin erikseen sovittavalla tavalla rannikon maakuntaliittojen ja ympäristöministeriön edustajista koostuvaa koordinaatioryhmää. Suunnittelualueilla tehtävästä työstä ja tilaisuuksista tulee sopia erikseen etukäteen kyseisten rannikon maakuntaliittojen kanssa. Skenaarioiden taustaksi tulee analysoida toimintaympäristön (globaali, Itämeri, Suomi, merialuesuunnitelma-alueet) muutoksia ja hahmottaa merialueen elinkeinojen tavoitteita, kehittämispotentiaalia sekä niiden toimintamekanismia ja -logiikkaa. Tavoitteena on määritellä mahdollisia kansallisia ja alueellisia kehittämisen potentiaaleja. Naapurimaiden Ruotsin, Viron ja Venäjän merialuetta koskevia asian kannalta relevantteja merialueen kehitystä tai kehittämistä koskevia selvityksiä ja suunnitelmia, meripolitiikkoja ja merialuesuunnitelmia tulee tarkastella erikseen ja ottaa ne huomioon skenaarioiden laatimisessa. Aikataulu Hankinta on tarkoitus aloittaa heti hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Työn arvioitu kesto on 8-9 kuukautta. Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu90
Hinta 10 %
II.2.6) Arvioitu arvo
150000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:9 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Viite: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR), Meripolitiikan rahoitus
II.2.14) Lisätiedot:

Ympäristöministeriö teettää hankkeen Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Meripolitiikan rahoituksesta hankkeeseen myönnetyllä rahoituksella: https://vnk.fi/meripolitiikka/rahoitus

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuutta koskevat tiedot annetaan ESPD:llä (kohta Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Toimittaja sitoutuu sopimusmalliin ja sen mukaisiin ehtoihin. Sopimusmalli on liitteenä 3.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.11.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.11.2018 13:00
Paikka: Ympäristöministeriö, Helsinki
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Maksuehto on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta laskettuna. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Tarjoukset tulee jättää 12.11.2019 kello 12:00 mennessä Suomen aikaa (UTC+2)

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Ympäristöministeriö
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
Internet-osoitehttp://www.ym.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2018
«« Takaisin