«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Savukosken kunta, Pelkosenniemen kunta, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä : Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut

11.10.2018 10:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021115
Tarjoukset 29.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Savukosken kunta, Pelkosenniemen kunta, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 0210704-7 /
Hallintotoimisto
Antti Mulari
Kauppakuja 2a1
89800
Savukoski
Puh. +358401763500
Fax. +35816841281

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Savukosken kunta, Pelkosenniemen kunta, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
Y-tunnus 0210704-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hallintotoimisto
Yhteyshenkilö Antti Mulari
Postiosoite Kauppakuja 2a1
Postinumero 89800
Postitoimipaikka Savukoski
Maa Suomi
Puhelin +358401763500
Sähköpostiosoite antti.mulari@savukoski.fi
Faksi +35816841281
Internet-osoite (URL) www.savukoski.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut
Hankinnan kuvaus

Pelkosenniemen kunta on vajaan tuhannen asukkaan kunta Itä-Lapissa. Kunnan palveluksessa on noin 88 työntekijää. Kunnan talousarvion toimintavuodelle 2018 on 9,5 miljoonaa euroa. Kunnan pääelinkeinoja ovat matkailu, rakentaminen sekä yksityiset ja julkiset palvelut.

Savukosken kunta on noin 1000 asukkaan kunta Itä-Lapissa, Pelkosenniemen rajanaapurina. Kunnan palveluksessa on noin 93 työntekijää. Kunnan talousarvion toimintavuodelle 2018 on arvioitu olevan noin 9 miljoonaa euroa. Kunnan pääelinkeinoja ovat maa- ja metsätalous, matkailu sekä yksityiset ja julkiset palvelut.

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä on Pelkosenniemen ja Savukosken kuntien perusterveydenhuollon kuntayhtymä. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut jäsenkunnilleen ja osajäsenkunnilleen Kemijärven kaupungille ja Sallan kunnalle Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella. Lakisääteiset ympäristönsuojelun viranomaistehtävät kuuluvat myös yhteistoiminta-alueelle jäsenkuntien ja Kemijärven kaupungin osalta. Sallan kunta on liittymässä mukaan yhteistoiminta-alueeseen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien osalta vuoden 2019 alusta. Kuntayhtymän palveluksessa on noin 70 työntekijää. Kuntayhtymän arvioidut toimintakulut vuodelle 2018 ovat noin 5,02 miljoonaa euroa.

Tarjous koskee kuntalaissa tarkoitetun lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamista ja tarkastuslautakunnan avustamista.

Tarkastuspäivien määrä vuositasolla arvioidaan seuraavasti:

Pelkosenniemen kunta 6 tarkastuspäivää

Savukosken kunta 6 tarkastuspäivää

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä 6 tarkastuspäivää

Tilintarkastaja toimii myös organisaatioiden tarkastuslautakunnan sihteerinä. Sihteeritehtäviin kuuluu kokousten asiavalmistelu ja pöytäkirjanpito. Pohjamateriaali kokouksiin valmistellaan kuitenkin kuntien omana työnä tarkastuslautakunnan / tilintarkastajan pyynnön mukaisesti.

Lisäksi tarjouksessa tulee huomioida, että Pelkosenniemen kuntakonserniohjeiden mukaan on valittava tilintarkastajakseen kunnan tilintarkastaja. Pelkosenniemen kunnalla tällaisia kuntakonsernin tytäryhtiöitä on 5, jotka ovat kaikki vuokrataloyhtiöitä. Myös yksittäisten EU-projektien tilintarkastustoimeksianto tarkastuskaudella on mahdollinen.

Savukosken kunnalla on 2 vuokrataloyhtiötä.

Savukosken konserniohjeen mukaan kunnan vastuullinen JHTT-yhteisö tulee valita pääsääntöisesti myös tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vastuunalainen JHTT-tilintarkastaja

Tarjouksessa tulee ilmoittaa vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi esitettävä henkilö organisaatiokohtaisesti ja hänen vaihtoehtonsa sekä heidän kokemuksensa organisaatiokohtaisesti ja hänen vaihtoehtonsa sekä heidän kokemuksensa liikevaihdoltaan tai menokaudeltaan vastaavan suuruisten yhteisöjen vastuunalaisena tilintarkastajana.

JHTT-yhteisö voi perustellusta syystä muuttaa sopimuskauden kuluessa määräystään vastuullisesta tilitarkastajasta muutoksesta on neuvoteltava etukäteen tarkastuslautakunnan kanssa. Lähtökohtaisesti edellytetään, että työkokonaisuuden tekee per organisaatio yksi ja sama JHTT-tilintarkastaja.

Tiedot tarjoajasta

JHTT-yhteisön toiminnan aloitusvuosi

JHTT-pätevyyden omaavien tarkastajien osuus JHTT-yhteisön koko tarkastushenkilöstön määrästä

Yhteisön laadunvarmistusjärjestelmän kuvaus

Yleisellä tasolla kuvaus tarkastuksen toteuttamistavasta

Kuvaus tarkastuksen raportoinnista

JHTT-yhteisön ansioluettelo sekä tarkastukseen osallistuvien tarkastajien ansioluettelot ja referenssit

Tarjouksen hinta

Tarjouksesta tulee ilmetä:

JHTT-tilintarkastuksen arvonlisäveroton kokonaishinta/vuosi sisältäen kaikki tarkastukseen liittyvät kustannukset ml. matka- ja majoituskustannukset

JHTT auktorisoidun tarkastajan työnosuus kokonaistarkastuksesta

muiden tarkastukseen osallistuvien tilintarkastajien tarkastuspäivän hinta euroina sisältäen kaikki tarkastukseen liittyvät kustannukset, myös matka- ja majoituskustannukset

JHTT-tarkastajan ja muiden tarkastajien tarkastuspäivän hinta tai tuntiveloitus toimeksiannosta käsittäen EU-projektien edellyttämät tilintarkastukset ja mahdolliset asunto- ym. osakeyhtiöiden tilintarkastukset matka- ja majoituskuluineen

Kuvaus siitä, millä perustein mahdolliset vuosittain tehtävät hinnantarkistukset suoritetaan.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisestä edullisin

Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavin perustein (arviointikriteerit) ja prosentuaalisin painoarvoin:

1. Kokonaishinta sopimuskaudelle sisältäen sihteerintehtävät ja konsernitarkastuksen 35 %

2. Tarkastusyhteisön ja JHTT-tarkastajan kokemus kuntien/ kuntayhtymien tarkastamisesta 25 %

3. Vastuullisen JHTT-tarkastajan osuus lakisääteisestä tarkastuksesta 20 %

4. Tarkastuskohteessa tehtävän työn osuus 20 %

Kirjallinen sopimus palveluhankinnasta laaditaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lain voiman.

Ennen hankintasopimuksen tekemistä valitun toimittajan on annettava lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tilaajavastuulaki 1233/2006) mukaiset selvitykset:

- selvitys siitä, että tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja selvitys siitä, että mahdollista verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty,

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta ja selvitys siitä, että mahdollisia erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskevat maksusopimukset on tehty,

- selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouspyyntö koskee vuosien 2019-2020 tarkastusta. Hankintaa sisältyy kahden (2) vuoden optiomahdollisuuden vuosille 2021-2022.

Kuntien sote-ratkaisuihin liittyen organisaatiot varaavat oikeuden neuvotella sopimus uudelleen tai irtisanoa se ennen sopimuskauden päättymistä.

Lakisääteisen tilintarkastuksen ja muiden tarkastuspalveluiden hinnat määräytyvät hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

Laskutus tapahtuu tehdyn työn perusteella organisaatiokohtaisesti. Maksuehto 14 vrk netto. Viivästyskorko korkolain mukainen.

Alihankinta ei ole sallittua.

Tehtäväsopimus noudattaa yleisiä sopimusehtoja.

Tarjoukset hyväksytään organisaatiokohtaisesti tarkastuslautakunnissa. Ko. organisaation lautakunnalla on oikeus hylätä tämän tarjouspyynnön perusteella annettavat tarjoukset ja palauttaa asia valmisteluun.

Kirjalliset hankintasopimukset tehdään organisaatiokohtaisesti erikseen. Mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Lapin käräjäoikeudessa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.10.2018 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten on oltava voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 2019-2020 lopullinen versio.doc

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin