«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Yleisradio Oy : YLE20180045 / Myyrä P3 tason sähköautojen latauspisteiden hankinta sähköistyksineen

09.10.2018 15:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-021027
Tarjoukset 30.10.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Yleisradio Oy
Y-tunnus 0215438-8
Yhteyshenkilö Hankinnat
Postiosoite PL 76
Postinumero 00024
Postitoimipaikka Yleisradio
Maa Suomi
Puhelin +358914801
Sähköpostiosoite tarjoukset.yle@yle.fi
Internet-osoite (URL) http://www.yle.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=204010&tpk=1ded2920-bd2e-4d39-9e1f-62513c8b6061
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos, yleisradiotoiminta
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
YLE20180045 / Myyrä P3 tason sähköautojen latauspisteiden hankinta sähköistyksineen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
YLE20180045
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Ylen pysäköintiluolan tasolle P3 rakennettavan ladattavien hybridien ja sähköautojen latauspisteet. Tässä hankinnassa varustetaan 12 autopaikkaa 22 kW:n latauslaitteelle. Hankintasopimuksen tavoitteena on hankkia Ylen käyttöön sähköautojen latausjärjestelmä, joka täyttää asetetut vaatimukset käytettävyyden, muunneltavuuden ja laajennettavuuden osalta. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: - Liite 1 Lisätietoja hankinnasta P3 tason autojen latauspisteet - Liite 2 1022_1 -Liite 3 Latauspisteiden sähköistys ja vaatimusmäärittelyt - Liite 4 Lataussuositus_2018_2018-03-08 Copy - Liite 5 Merkintäohje - Liite 6 Periaatepiirustus 25062018 - Liite 7 Turvallisuusasiakirja P3 tason autojen latauspisteet - Liite 8 Tarjouskaavake - Liite 9 Yleisradion tulityösuunnitelma 2018 - Liite 10 Urakkasopimusluonnos - Liite 11 Palvelusopimusluonnos Yle valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Urakkasopimus ja palvelusopimus tulevat tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Sopimukset ovat voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta, jonka jälkeen sopimukset jatkuvat toistaiseksi voimassaolevana. Ks. tarkemmin liite 10 Urakkasopimusluonnos ja liite 11 Palvelusopimusluonnos. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai myyjälle yksinoikeutta myydä tavaraa/palvelua.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus. (31000000-6)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattu tämän tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset".

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on varauduttava Ylen pyynnöstä milloin tahansa hankintamenettelyn aikana toimittamaan soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä sekä tarjoajayrityksestä että mahdollisista alihankkijoista tai ryhmittymän jäsenistä. Tarjouskilpailun voittajalta / sopimustoimittajiksi valituilta tarkastetaan aina soveltuvuusvaatimuksiin liittyvät tiedot ja todistukset. Tarjoajia pyydetään varaamaan heti saataville mm. seuraavat : - TVR:n antama todistus siitä, että lakisääteinen työttömyysvakuutusmaksu on maksettu tai muu selvitys, mikäli tarjoajan ei lain mukaan tarvitse maksaa TVR-maksuja Jos tarjoajan, alihankkijan tai ryhmittymän jäsenen tietoja ei ole saatavissa tilaajavastuu.fi -palvelusta, sen on toimitettava Ylelle myös alla mainitut todistukset ja selvitykset: - Todistukset siitä, että verot ja lakisääteiset työnantajan sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut on suoritettu tai maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelman on laadittuna: - Verohallinnon todistus verojen maksusta tai verovelkatodistus vakuutusyhtiön todistus työeläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - vakuutusyhtiön todistus muiden lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (esim. ryhmähenkivakuutus, tapaturmavakuutus) Jos tarjoajan ei lain mukaan tarvitse maksaa jotakin yllä mainituista, selvitys siitä. - selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta tai työehdoista selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - Todistus siitä että tarjoajalla on toiminnan / ammatinharjoittajan vastuuvakuutus Todistusten ja selvitysten on oltava päivätty enintään 3 kk taaksepäin lukien tämän kirjeen päiväyksestä. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan tietoja myös yleisistä julkisista tietolähteistä ja rekistereistä. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksissa tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisilla rekisteriotteilla tai todistuksilla taikka antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoajan taloudellisen, teknisen, toiminnallisen tai muiden tarpeelliseksi katsottujen seikkojen arviointiin voidaan pyytää esitettäväksi muitakin kuin pyydettyjä asiakirjoja. Yle voi pyytää lisäselvityksiä tai todistuksia tarjoajan antamista tiedoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki). HANKINTAMENETTELYN KUVAUS Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava, ns. kansallinen hankinta. Hankintalain 100 §:n mukaisesti hankintayksikön on kuvattava kansallisessa hankinnassa käyttämänsä menettely. Menettely on kuvattu alla: Hankinnassa käytetään avointa menettelyä soveltaen hankintalain 32 §:ää seuraavasti: Julkaisemalla hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön Yle pyytää tarjoajia jättämään tarjouksensa tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Yle 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset Kohdassa 4. Yle voi (i) valita tarjouskilpailun voittajaksi vertailukriteerien perusteella parhaaksi arvioidun tarjoajan, tai (ii) siirtyä neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, jos: (i) tarjouskilpailussa ei ole saatu yhtään tarjouspyynnön mukaista tarjousta; (ii) yhtään tarjousta ei voida hyväksyä liian korkean hinnan tai muun syyn vuoksi; tai (iii) Yle katsoo tarpeelliseksi neuvotella tarjouksien yksityiskohdista. Neuvotteluun kutsutaan kaikki määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneet tarjoajat, jotka täyttävä soveltuvuusvaatimukset. Neuvottelujen tavoitteena on päivittää alkuperäistä tarjouspyyntöä siten, että neuvotteluihin valitut tarjoajat voivat jättää sen perusteella uudet tarjoukset. Neuvotteluja käydään tasapuolisesti kaikkien mukaan kutsuttujen tarjoajien kanssa Ylen määrittelemä aika. Neuvottelujen jälkeen Yle toimittaa kaikille neuvotteluissa mukana olleille tarjoajille päivitetyn tarjouspyynnön, jonka perusteella tarjoajat jättävät uudet tarjoukset. Uudet tarjoukset vertaillaan uudessa tarjouspyynnössä kuvattujen kriteerien mukaisesti ja tarjouskilpailun voittaja valitaan tämän vertailun perusteella. Kun tarjouskilpailun voittaja on valittu, Yle - Pyytää ja tarkastaa voittajan soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset - Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille - Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. TARJOUSTEN KIELI Tarjoukset on laadittava suomen kielellä. KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Tarjoajia pyydetään tutustumaan rakennuspaikkaan sekä urakan kohteena oleviin asennuksiin ja laitteisiin ennen tarjouksen antamista. Ilmoittautumiset esittelyyn tulee tehdä osoitteeseen petri.antikainen@ramboll.fi. Tutustumiskierroksia järjestetään kaksi. Tutustumiskierroksen ajankohdat on ilmoitettu liitteenä 1 olevassa asiakirjassa Lisätietoja hankinnasta P3 tason autojen latauspisteet. Kokoontuminen esittelyyn em. ajankohtina osoitteessa Uutiskatu 6, 00240 Helsinki, Mediatalon (entinen Radiotalo) Aulapalvelupiste. Mikäli urakoitsija jättää mahdollisuuden rakennuspaikkaan tutustumisesta käyttämättä, on annettu tarjous tästä huolimatta urakoitsijaa sitova.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.10.2018 16.00
Lisätietoja

Tarjoukset on jätettävä sähköisesti Hanki-tarjousportaalissa https://hanki.tarjouspalvelu.fi. Kaikki tarjouspyynnössä ilmoitetut määräajat ovat Suomen paikallista aikaa.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin