«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Työ- ja elinkeinoministeriö : Ryhmävastuuvakuutuspalveluiden tuottaminen

10.10.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-020817
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 196-443603
Tarjoukset 15.11.2018 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:
Työ- ja elinkeinoministeriö
Rehunen Joni
PL 32
00023
VALTIONEUVOSTO
Puh. +35829516001
Fax +358916062160

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2160307-0
Postiosoite:PL 32
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:VALTIONEUVOSTO
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Rehunen Joni
Puhelin:+358 29516001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tem.fi
Faksi:+358 916062160
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tem.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-020817/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ryhmävastuuvakuutuspalveluiden tuottaminen
Viitenumero:
TEM/1833/02.03.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vastuuvakuutuspalvelut. (66516000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteen on työ- ja elinkeinoministeriön henkilöasiakkailleen järjestämien lakisääteisten ryhmävastuuvakuutuspalveluiden tuottaminen ajalle 1.1.2019-31.12.2020. Sopimukseen sisältyy lisäksi yhden (1) vuoden optio siten, kun tarjouspyynnössä tarkemmin kuvataan. Ryhmävastuuvakuutus koskee henkilöasiakkaita, jotka osallistuvat tarjouspyynnössä mainittuihin palveluihin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittava ryhmävastuuvakuutus koskee henkilöasiakkaita, jotka osallistuvat tarjouspyynnössä mainittuihin palveluihin:

1) Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n mukainen valmennus.

• työnhakuvalmennus

• uravalmennus

• työhönvalmennus:

2) Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 5 §:n mukainen kokeilu.

• koulutuskokeilu oppilaitoksessa

• työkokeilu työpaikalla:

3) Kotoutumisen edistämisestä annetun lain 84 §:n mukaiset kotoutumista edistävät toimenpiteet.

Palvelut on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1.

Ostettavaan palveluun sisältyy:

- vakuutusturva,

- kirjallinen korvauspäätös Uudenmaan ELY-keskukselle sekä tiedoksianto työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimisto) ja vahingonkorvauksen saajalle,

- yhteydenpito ja sopimusneuvottelut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa,

- korvaushakemuksia lähettävien TE-toimistojen neuvonta hakemusprosessissa,

- yksi Helsingissä toteutettava koulutuspäivä työ- ja elinkeinohallinnon virkailijoille / sopimusvuosi.

Osatarjouksia ja vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

Alihankkijoiden käyttämistä palvelun tuottamisessa ei hyväksytä.

Tarjous tulee tehdä yhtenä kokonaistarjouksena, joka sisältää kaikki tarjouspyynnössä mainitut palvelut (vakuutusturvan, neuvonnan, yhteydenpidon, korvausratkaisut ja yhden koulutuspäivän/vuosi).

Tarjous tulee tehdä tarjouspyynnön liitteessä 2 esitetyillä vakuutettavien määrän arvioilla ja seuraavilla ehdoilla:

1) tarjoushinta on ilmoitettava kiinteänä hintana (vuosihinnan on oltava euromäärältään saman suuruinen sopimuksen keston ajan).

2) omavastuu 400 EUR / vahinko.

3) vakuutusmäärä 1.000.000 EUR.

4) vakuutuksen voimassaoloalueen tulee kattaa vähintään koko Eurooppa.

5) vakuutuksen tulee kattaa myös vakuutetun käsiteltävänä tai huolehdittavana olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko; tämän laajennusehdon osalta vahinkokohtainen enimmäismäärä on 20.000 EUR.

6) vakuutuksen korvausperusteena on toisen työssä, virassa tai toimessa aiheutetusta vahingosta se määrä, jonka vakuutettu vahingonkorvauslain tai työsopimus-lain mukaisesti on velvollinen maksamaan työnantajalleen tai työnantajaksi rinnastettavalle tälle aiheutuneesta vahingosta tai tämän maksamasta vahingonkorvauksesta. Tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutettua vahinkoa ei korvata.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy yhden (1) vuoden optio. Tilaaja tekee päätöksen option käy-töstä erikseen. Option käyttö on ainoastaan tilaajan harkinnassa. Tilaaja ilmoittaa option käyttämisestä viimeistään yksi (1) kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1) Tarjoajalla tulee olla lakisääteinen lupa tarjouspyynnössä tarkoitetun ryhmävastuuvakuutustoiminnan harjoittamiseen.

2) Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin.

3) Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan kokoon nähden.

4) Tarjoajalla tulee olla kokemusta vastuuvakuutustoiminnan hoitamisesta. Tarjoajan tulee pystyä antamaan kirjalliset vakuutuspäätökset ja tarvittavaa asiakasneuvontaa suomen ja ruotsin kielellä.

5) Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset maksuvelvoitteet (verot, eläkemaksut ja so-siaaliturvamaksut).

Tarjoajalle asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen selvitetään yhteisellä eurooppalaisella hankinta-asiakirjalla (European Single Procurement Document, ESPD).

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.11.2018 16:15
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:16.11.2018 09:00
Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.10.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
tarjouspyyntö_ryhmävastuuvakuutus_08102018.pdf
Liite 1 kuvaukset palveluista.pdf
Liite 2 palveluihin osallistujat.pdf
Liite 3 ESPD.xml
«« Takaisin