«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Viestintävirasto : Viestintäviraston sähköisen asioinnin teknisen alustan kehitys ja ylläpito

21.09.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-019616
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 183-414367
Osallistumishakemukset 25.10.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=194888&tpk=a1ee4844-fb1d-4dbb-add3-00e1aca1e5eb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Viestintävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0709019-2
Postiosoite:Erik Palménin aukio 1
Postinumero:00560
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kirsi Jäntere
Puhelin:+358 295390601
Sähköpostiosoite:kirjaamo@viestintavirasto.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ficora.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Alahuhta
Puhelin:+358 294444301
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=194888&tpk=a1ee4844-fb1d-4dbb-add3-00e1aca1e5eb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Viestintäviraston sähköisen asioinnin teknisen alustan kehitys ja ylläpito
Viitenumero:
1002/230/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutuksen kohteena on Viestintäviraston sähköisenä asiointialustana toimivaan palveluväylään (jäljempänä VISA) sekä sen arkkitehtuuriin kohdistuva jatkokehitys- ja ylläpitotyö. VISA-palveluväylä on toteutettu Microsoft-teknologioiden pohjalle. Tarkempi kuvaus palveluväylästä esitetään liitteessä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 5000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)
Internet-palvelut. (72400000-4)
Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut. (72267000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikön alustavat vaatimukset, jotka täydentyvät hankintamenettelyn kuluessa, on kuvattu osallistumishakemuspyynnön liitteessä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus". Hankintayksikön alustavan arvion mukaan hankinnan laajuus on seuraava: - VISA-integraatioalustan ja asiointialustan ylläpito (jatkuva palvelu) - VISA:n jatkokehitys: noin 500-1000 htp vuodessa. Kohdassa Muut tiedot / Hankintayksikön esittely kuvattavalla virastouudistuksella voi olla vaikutuksia hankintaan sopimuskaudella. Kts. myös kohta II.2.11. Hankittava palvelu toteutetaan suomenkielisenä. Sopimuskaudella Viestintävirasto ja valitun toimittajan asiantuntijat kommunikoivat keskenään suomeksi. Valitun toimittajan asiantuntijoilla tulee olla valmius Viestintäviraston niin päättäessä työskennellä Viestintäviraston osoittamissa tiloissa Helsingissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:11.2.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä (1397/2016, jäljempänä hankintalaki). Tarjouskilpailu toteutetaan hankintalain 36 §:n mukaista kilpailullista neuvottelumenettelyä käyttäen. Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, sillä hankintayksikkö on arvioinut, ettei se pysty laatimaan hankinnan kohteen kuvausta riittävän tarkasti viittaamalla standardiin, eurooppalaiseen tekniseen arviointiin, yhteiseen tekniseen eritelmään tai tekniseen viitteeseen. Lisäksi hankintayksikkö katsoo, että hankinnan luonteeseen, monimutkaisuuteen tai oikeudelliseen ja rahoituksen muotoon liittyvistä erityisistä syistä tai niihin liittyvien riskien vuoksi se ei voi tehdä hankintasopimusta ilman edeltäviä neuvotteluita. Osallistumishakemuksen tai tarjouksen tekemisestä, neuvotteluista tai muusta menettelyyn osallistumisesta taikka siihen liittyneistä toimenpiteistä ei makseta ehdokkaille tai tarjoajille korvausta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

VISAn jatkokehitystarpeeseen voi vaikuttaa kohdassa Muut tiedot / Hankintayksikön esittely kuvattu virastouudistus. Virastouudistus voi vaikuttaa hankinnan kohteena olevien kehitys- ja ylläpitotöiden laajuuteen. Tämä on huomioitu kohdassa II.1.5 esitetyssä Arvioidussa kokonaisarvossa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintasopimuksen sopimuskausi on tarkoitus toteuttaa siten, että hankintasopimus sitoisi toimittajaa määräajan, jonka jälkeen sopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana. Hankintayksikkö suunnittelee kilpailuttavansa sopimuksen kohteena olevan palvelun viimeistään 5-7 vuoden kuluessa riippuen VISA-sovelluksen elinkaaresta.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmoitetaan Poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD) -välilehdellä. Ehdokkaan tulee täyttää ilmoitetut vaatimukset. Jos osallistumishakemuksen jättää ryhmittymä tai ehdokas luottaa voimavarayksiköihin ESPD-lomakkeen IV-osan vaatimusten täyttämisessä, tulee jokaisesta ryhmittymän jäsenestä tai voimavarayksiköstä täyttää oma, erillinen ESPD-lomake. Katso myös "Muut tiedot" -osassa esitetty ohjeistus osallistumishakemuksen jättämiseen ryhmittymänä tai yhdessä voimavarayksiköiden kanssa. Huomioi, että ESPD-lomake lähetetään ryhmittymän jäsenille ja voimavarayksiköille Hanki-palvelun kautta. Ehdokkaan tulee liittää osallistumishakemukseensa oma ESPD-lomake jokaiselta em. talouden toimijalta. Osallistumishakemusta ei voi lähettää, ennen kuin kaikkien ryhmittymän jäsenten tai voimavarayksiköiden ESPD-lomakkeet on liitetty osallistumishakemukseen. Varaa tähän vaiheeseen riittävästi aikaa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.10.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä hankinnan kohteena olevan sähköisen asiointialustan jatkokehityksen ja ylläpidon katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.9.2018
«« Takaisin