«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä):
Aivovammaliitto ry : Sopeutumisvalmennus

06.09.2018 08:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-018502

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Ilmoitus hankintamenettelyn keskeyttämisestä
Keskeytettävän hankintailmoituksen numero
2018-016620
Hankinnan nimi
Sopeutumisvalmennus, Aivovammaliitto ry

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Aivovammaliitto ry
Y-tunnus 1105905-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Aivovammaliitto ry
Yhteyshenkilö Arja Kaasalainen
Postiosoite Malminkaari 5
Postinumero 00700
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358503739076
Sähköpostiosoite arja.kaasalainen@aivovammaliitto.fi
Internet-osoite (URL) http://www.aivovammaliitto.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Järjestö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sopeutumisvalmennus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
AVL
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut (55000000-0)
Päänimikkeistö
Hotellimajoituspalvelut. (55110000-4)
Muut hotellipalvelut. (55130000-0)
Hotellien kokous- ja konferenssipalvelut. (55120000-7)

Keskeyttämispäätöksen perusteet

Lisätietoja

Hankintamenettely on päätetty keskeyttää hankintailmoituksen julkaisemiseen liittyvien virheiden sekä tarjouspyyntöön liittyvien puutteiden vuoksi. Lisäksi hankinnan ennakoituun arvoon ja sen perusteella määräytyvään hankintamenettelyyn on liittynyt sellaisia virhearvioita, jotka oikeuttavat arvioimaan hankinnan kilpailuttamisvelvollisuuden uudelleen. Keskeyttämisen perustelut on yksilöity tarkemmin alla.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voi-daan keskeyttää todellisesta ja perustellusta syystä.

Lain esitöiden (HE 182/2010) mukaan keskeyttämisen syyn arvioin-nissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vai-kuttaisiko ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hyväksyttävänä syynä han-kintamenettelyn keskeyttämiselle on pidetty mm. tilannetta, jossa tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi, virheelliseksi tai muutoin epäonnistuneeksi (esim. MAO 863/17 ). Lisäksi oikeuskäy-tännössä on katsottu, että hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta johtuvasta hankintamenettelyn virheellisyydestä (esim. MAO 309/17 ).

Nyt kyseenä olevassa hankintamenettelyssä on havaittu sellaisia virheellisyyksiä ja puutteellisuuksia, joiden johdosta hankintamenet-tely on tarkoituksenmukaisinta keskeyttää. Hankintailmoitus on jul-kaistu epähuomiossa käyttäen kansallisten hankintojen ilmoituspoh-jaa (nro 99) sen sijaan, että olisi käytetty sosiaalipalveluiden - ja muiden erityisten palveluhankintojen ilmoituspohjaa (nro 21). Han-kintamenettely on siten ollut virheellinen jo hankinnasta ilmoittami-sen suhteen.

Lisäksi hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet keske-nään ristiriitaisia mm. tarjousten valintaperusteeksi asetetun par-haan hinta-laatusuhteen osalta. Tarjousten valintaperuste on ilmoi-tetusta poiketen muodostunut todellisuudessa pelkäksi halvimmaksi hinnaksi, kun tarjousten vertailuperusteiksi tarkoitetut tekijät on muotoiltu palvelua koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksi.

Myös hankinnan ennakoituun arvoon ja sen perusteella määräyty-vään hankintamenettelyyn on liittynyt virhearvio, joka mahdollistaa hankinnan kilpailuttamisvelvollisuuden uudelleenarvioinnin. Hankinta kilpailutettiin noudattaen tavara- ja palveluhankintojen 221.000 EUR:n EU-kynnysarvoa. Oikea kynnysarvo olisi kuitenkin ollut 300.000 EUR (muut erityiset palvelut). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hankinta olisi ollut mahdollista kilpailuttaa nyt valittua menettelyä kevyemmin liittoa sitovien muiden ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on näin ollen edellä mainituilla perusteilla lainsäädännön tarkoittamat todelliset ja perustellut syyt. Ratkaisu ei myöskään vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin