«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kirkkonummen kunta : Kirjastojärjestelmä

30.08.2018 17:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-018103
Tarjoukset 1.10.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta
Y-tunnus 0203107-0
Yhteyshenkilö Kari Karhu
Postiosoite PL 20 (Ervastintie 2)
Postinumero 02401
Postitoimipaikka Kirkkonummi
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kari.karhu@kirkkonummi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kirkkonummi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=192325&tpk=f6128235-1ff1-4d7d-871a-3bf4eee41483
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kirjastojärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
SIV192325/KIRDno-2018-931
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on Kirkkonummen kunnan kirjastotoimipaikoissa käyttöön otettava tietoverkon välityksellä tuotettavana kokonaispalveluna toteutettava kirjastojärjestelmä siihen liittyvine palveluineen tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun mukaisena. Kirjastojärjestelmä tulee asennettavaksi kirjastossa jo käytössä olevaan laitteistoympäristöön, samalla käyttäen poistumassa olevan kirjastojärjestelmän tietokantoihin tallennettuna olevia tietoja. Laitteistoympäristönä ovat tietokonelaitteet, kirjastoautomaatit ja kunnan kirjaston yhdessä toimipisteessä toteutettava omatoimikirjastoratkaisu. Hankinnan kohdetta koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset on kuvattu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusmäärittelyssä. Kirjastojärjestelmä tulee toteuttaa kuudenkymmenen (60) kalenteripäivän kuluessa hankintaa koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä tai vaihtoehtoisesti tilaajan antamasta toteutusvalmiuden alkamista koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta, tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusmallin kohdassa "Aikataulu" tarkemmin määritellyn mukaisesti. HANKINNAN ASIAKIRJAT Kaikki kilpailutusasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa (tarjouspalvelu.fi). Hankinnassa käytettäviä kilpailutusasiakirjoja ovat: - Tämä tarjouspyyntö - Liite 1. Sopimus (hankinnan sopimusmalli) - Liite 2. JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot, muodostuen kuudesta liitteeksi nimetystä julkaisupäivämäärällä 15.5.2018 olevasta asiakirjasta: 2a) Liite 8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 - Palvelut verkon kautta), 2b) Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 – Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi), 2c) Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnasta muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 - Tilaajan sovellukset ei-avoin), 2d) Liite 9. Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä, 2e) Liite 1. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 - Yleiset ehdot) ja 2f) Liite 10: Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa - Liite 3, JHS 174 ICT-suositukseen perustuvina 10.12.2009 julkaistuina: 3a) JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus, ja siihen liittyvänä asiakirjana 3b) JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus, Liite 1 Palvelutasoluokitus - Liite 4. JHS 182 -suositukseen perustuvina asiakirjoina JHS 182 ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus, joka on 15.12.2011 julkaistuna versiona, sekä sen samalla päivämäärällä julkaistut liitteet: 4a) Liite 1 Laadunvarmistuksen tehtäviä, 4b) Liite 2 Tarkastuslistoja, 4c) Liite 3 Mittareita, 4d) Liite 4 Katselmointimuistio, 4e) Liite 5 Katselmoinnin havaintoluettelo ja 4f) Liite 6 Katselmointi - Liite 5. Kirkkonummen kunnan tietoturvapolitiikka - Liite 6. Vaatimusmäärittely Tämän tarjouspyynnön liitteenä numerolla 6 oleva vaatimusmäärittely on myös tarjoukseen liitettäväksi kuuluva vastauslomake, jolla vastataan kirjastojärjestelmän teknisiä ominaisuuksia koskeviin kysymyksiin, ja joka tulee palauttaa täytettynä tarjouksen liitetiedostona. Antaessaan tarjouksen tarjoaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen osaksi tulevina asiakirjoina tarjouspyyntöä ja sen edellä mainittuja liitteitä 1 - 6 alakohtineen. Sopimusasiakirjoihin mukaan tulevat asiakirjat määräytyvät perustuen hankittavan kirjastojärjestelmän lähdekoodin ja rajapinnan avoimuuden toteutumiseen, joten liitteen 2 alakohtina olevat liitteet 2a ja 2b ovat keskenään vaihtoehtoisia. Liitettä 2f sovelletaan avoimen rajapinnan toteutuessa hankittavaksi tulevassa kirjastojärjestelmässä. Sopimuskokonaisuus on kuvattu tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa (Liite 1) kohdassa "Sopimusasiakirjat". Mikäli tarjouskilpailuasiakirjoissa on keskinäisiä ristiriitaisuuksia, sovelletaan niitä tarjouskilpailun aikana edellä olevassa mainitsemisjärjestyksessä siten, että edellä olevan asiakirjan mukainen ehto saa tulkinnassa etusijan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

SOVELLETTAVAT SÄÄDÖKSET Hankinnassa noudatetaan seuraavia säädöksiä: - laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) eli hankintalaki - kuntalaki (410/2015) - hallintolaki (434/2003) - laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) - laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli tilaajavastuulaki Ajantasainen lainsäädäntö on luettavissa verkkosivulla www.finlex.fi. TARJOUKSEN TOIMITTAMINEN Tarjous liitteineen tulee antaa suomen kielellä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalin kautta. Muulla tavalla annettua tarjousta ei käsitellä. Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyyntöasiakirjoissa esille tuodun mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjoajan ja tarjouksen arvioinnissa sekä tarjousvertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei tule liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen vastaisia sopimusehtoja. Hankintayksiköllä on hankintalakiin perustuva velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja sellaisena vertailukelvoton. Toimitettavassa tarjouksessa tulee esittää hintatiedot hankinnan kohteelle seuraavalla jaottelulla: 1. Palvelumaksu 2. Käyttöönottoprojekti 3. Ennalta tuntemattomat tietojärjestelmätyöt 4. Pakolliset optiot Palvelumaksu tarkoittaa kirjastojärjestelmän käyttämisestä tilaajalta kalenterikuukausittain perittävää maksua (euroa / kalenterikuukausi). Palvelumaksu kattaa kirjastojärjestelmän käytön Kirkkonummen kunnan kirjaston kaikissa toimipisteissä, eikä maksun suuruus ole riippuvainen kirjaston toimipisteiden, kirjaston käyttäjien tai kirjaston aineistojen määrästä. Myös krjastojärjestelmän laadun varmistamiseksi tehtävä katselmointi hankintasopimuksessa (Liite 1) määritellyn mukaisella tavalla sisältyy palvelumaksuun. Toimittajalla on oikeus periä palvelumaksua kirjastojärjestelmän toimivana käytettävissä olemisesta kultakin alkavalta kalenterikuukaudelta hankintasopimuksen voimassaoloaikana alkaen siitä, kun tilaaja on kirjallisesti hyväksynyt tarjouspyynnön mukaisen kirjastojärjestelmän käyttöönoton tarjouspyynnön mukaisella tavalla. Käyttöönottoprojekti kokonaisuutena (euroa / toteutus) sisältää kirjastojärjestelmän toimintaan asentamisen kirjaston toimipaikkojen laitteistoympäristöön, sisältäen tiedonsiirron käytöstä poistettavan nykyisen kirjastojärjestelmän tietokannoista, sekä kirjalliset käyttäjäohjeaineistot ja kirjaston henkilökunnan tarvitsemat käyttöönottokoulutukset, jotka toteutetaan kirjaston tiloissa Kirkkonummella erikseen pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutuksina, kunkin koulutuksen ollessa yhden työpäivän mittainen eli kuusi tuntia tehollista aikaa. Tarjouksen vapaamuotoisena liitteenä tulee toimittaa kuvaus, jonka asiasisältönä on käyttöönottoprojektin toteutusmalli ja sen vaiheiden aikataulutus ja aikataulun joustomahdollisuudet suhteessa aloitushetkeen sekä käyttöönottoprojektin pisteytettävän kokonaishinnan jakautuminen kirjastojärjestelmän asennuksen, käyttöohjemateriaalien ja koulutustapahtumien kesken tulee esittää eriteltyinä. Tässä liitteessä tulee myös ilmoittaa erillishinta kirjaston henkilöstölle kirjaston tiloissa toteutettaville koulutuspäiville, kunkin koulutustapahtuman ollessa yhden työpäivän mittainen (6 tuntia tehollista aikaa). Tätä kuvausta ja ilmoitettua koulutuksen erillishintaa ei pisteytetä tarjousvertailussa, mutta sen toimittaminen on tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä. Kuvaus, ollakseen hyväksyttävä, ei saa sisältää tarjouspyyntöaineistosta poikkeavia ehtoja, ja tarjouspyyntöaineiston kanssa yhdenmukaisena se on osa tarjousaineistoa ja tulee siten osaksi hankintasopimusta. Ennalta tuntemattomien tietojärjestelmätöiden hinta (€ / tunti) kattaa kirjastojärjestelmän käytöönoton jälkeisen ja sopimuskauden aikana tilattavan tietojärjestelmätyön määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, testaus-, integraatio- tai käyttöönottotehtävien muodossa. Tuntihinnalla tarkoitetaan toimittajan tehtävään osoittaman asiantuntijan (yksi henkilö) suorituksesta veloitettavaa hintaa riippumatta siitä paikasta, missä kyseisen asiantuntijan suoritus tapahtuu. Laskutettavaa ei kuitenkaan ole sellainen työ, joka koskee hankinnan kohteena olevan tietojärjestelmän ylläpitämistä sopimuksen edellyttämässä tilassa ja toiminnassa sekä sopimuksen edellyttämin ominaisuuksin varustettuna. Työn laskutettavuus edellyttää tilaajalle etukäteen esitettyä kirjallista työsuunnitelmaa tehtävästä ja sen aiheuttamasta kustannuksesta sekä tilaajan nimenomaista kirjallista hyväksyntää työsuunnitelmalle ennen työn aloittamista. Mikäli ennalta tuntematon tietojärjestelmätyö edellyttää laite- tai materiaalihankintoja, laskuttaa toimittaja laite- tai materiaalikustannuksista tilaajaa erikseen sovittavin hinnoin. Vaatimusmäärittelyssä on kuvattuna yhteensä kahdeksan (8) kirjastojärjestelmältä pakollisena optiona vaadittavaa ominaisuutta, joita toimittaja sitoutuu tilaajan kirjallisesta pyynnöstä sopimuskauden aikana toteuttamaan siten, että vaatimusmäärittelyssä (Liite 6) kuvatun mukainen ominaisuus tulee kirjastojärjestelmässä käyttöönotetuksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä. Tarjoajan tulee esittää näille kullekin erillinen toteutuskohtainen hinta. Yhtenä näistä vaatimuksista on rapapintaintegraation toteuttaminen, jolle ilmoitettu hinta koskee yhtä rajapintaintegraation toteutusta, mutta samaa hintaa sovelletaan kunkin rajapintaintegraation kohdalla toteutuskohtaisesti. Tarjouksen tekijä ei saa liittää tarjoushintoihinsa hinnan varaumia. Hinnan varaumilla tarkoitetaan tarjoukseen liitettyjä ehtoja koskien tarjoushintojen muuttumista, voimassaoloa tai muuta tarjoushintaan tarjouksessa liitettyä ehtoa. Annettavan tarjouksen liitteenä vastauksilla täytettynä toimitettavaksi vaaditussa taulukkolaskentatiedostossa (tarjouspyynnön liite nro 5) on yhteensä yhdeksäntoista (19) välilehteä, joista ensimmäinen sisältää ohjeistuksen tiedoston täyttämiseen. Numeroidut välilehdet (18 kpl) sisältävät kohdetta koskevat kysymykset, joiden vastauskentät on kullakin välilehdellä taulukon tummennetulla taustavärillä olevissa sarakkeissa F, G ja H. Ensimmäisellä välilehdellä oleva ohjeistus sisältää selostuksen muilla välilehdillä B-sarakkeessa käytetyistä koodeista. B-sarakkeessa oleva koodi ”v1” tarkoittaa pakollista vaatimusta, joita välilehdillä on yhteensä 594 kappaletta. Ohjesivustolla määritellyllä ajalla pakollisena vaadittavia optioita koodilla ”v5” puolestaan on välilehdillä yhteensä kahdeksan (8) kappaletta. Pisteytettäviä ominaisuuksia koskevia kysymyksiä on yhteensä 474 kappaletta, jakautuen pisteytystasoittain seuraavasti: v2. Erittäin hyödyllinen, 37 kpl v3. Hyödyllinen, 307 kpl v4. Toivottava, 130 kpl Kokonaisuudessaan vastauksilla täytetyn tiedoston tuoma laadun peruspisteiden määrä on nähtävissä ohjeita sisältävällä välilehdellä olevasta taulukosta. TARJOUKSEN PISTEYTYS Tarjouksen valintaperuste on paras hinta-laatu-suhde. Tarjous valitaan valintaperusteilla siten, että hinta saa 60 pistettä ja laatu saa 40 pistettä. Hinnan pisteytyksessä lasketaan vertailuhinta tarjoajan ilmoittamiin hintoihin perustuen seuraavalla kaavalla: Kalenterikuukausikohtainen palvelumaksu * 36 + Käyttöönottoprojektin toteutuskohtainen hinta * 1 + Ennalta tuntemattomien tietojärjestelmätöiden tuntihinta * 90 + Kahdeksan pakollisen option ilmoitetut hinnat yhteenlaskettuna * 1 ------------------------------------------------------------ = Vertailuhinta Hinnan osalta edullisinta edellä sanotulla tavalla muodostettua kokonaishintaa tarjonnut saa 60 vertailupistettä, muiden tarjoajien osalta vertailupisteet hinnan osalta kaavalla (edullisin kokonaishinta / tarjottu kokonaishinta) * 60. Tarjouspyynnön liitteenä (Liite 6) olevassa vaatimusmäärittelyn sisältävässä taulukkolaskentatiedostossa esitetään kaikki tarjousvertailussa vaikuttavat laatuperusteet, jotka on merkitty koodeilla v2, v3 ja v4. Pistelaskennassa laadun peruspisteet lasketaan edellä ilmoitettuihin eri tasoisten vaatimusten lukumääriin perustuen seuraavasti: - v2-koodilla oleva vaatimus täytetty, 100 peruspistettä, kaikista vaatimuksista yhteensä enintään 3700 peruspistettä - v3-koodilla oleva vaatimus täytetty, 10 peruspistettä, kaikista vaatimuksista yhteensä enintään 3070 peruspistettä - v4-koodilla oleva vaatimus täytetty, 2 peruspistettä, kaikista vaatimuksista yhteensä enintään 260 peruspistettä Laatutekijöistä saa näin laskettuna yhteensä enintään 7030 peruspistettä. Tarjoajan saamat laadun peruspisteet lasketaan yhteen ja vertaillaan yhteissummana siten, että yhteissummaltaan suurimmat laadun peruspisteet (eli eniten laadun peruspisteitä) saanut tarjous saa täydet laadun vertailupisteet eli 40 pistettä ja muut tarjoukset saavat laadun peruspisteitä suhteessa suurimmat laadun peruspisteet saaneeseen kaavalla: (tarjoajan peruspistemäärä / suurin tarjouksen peruspistemäärä) *40. TARJOUSTEN KÄSITTELYPROSESSI Saapuneiden tarjousten arviointiprosessissa hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset 3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden 4. Vertailee tarjoukset 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan edellä kohtien 2 - 3 mukaiset vaiheet hyväksyttävästi läpäisseet määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoajan ja tarjouksen yleinen kelpoisuus arvioidaan perustuen Tarjouspalvelu.fi –sivustolla olevan tarjouspyynnön kohdassa ”Yleiset kriteerit” esitettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin. Tarjoajan tulee osoittaa kelpoisuutensa tilaajavastuulaissa määritellyllä tavalla. Niiltä osin kuin tarjoajan kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät ole saatavissa YTJ-viranomaisjärjestelmästä ja Tilaajavastuu.fi - sivustolta, tulee tarjoajan liittää tarjoukseensa asiakirjoja tässä tarjouspyynnössä jäljempänä kohdassa "Tarjousliitteet" vaaditulla tavalla. Hankinnan kohteen soveltuvuus tilaajan tarpeeseen arvioidaan edellä kohdassa "Tarjouksen pisteytys" kuvatun mukaisesti tarjouspyynnön liitteenä olevan ja tarjoukseen liitettäväksi kuuluvan vaatimusmäärittelytiedoston (Liite 6) sisältämiin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella sen jälkeen, kun kilpailutuksen voittaneen tarjoajan soveltuvuus on tarkastettu ja hankintapäätös on annettu tiedoksi kaikille tarjoajille, ja hankintapäätös on saanut lainvoiman hankintalaissa määritellyn mukaisella tavalla. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes sopimusvelvoitteet on täytetty.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Hinta (60)
  2. Laatu (40)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.10.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin