«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Muutosilmoitus (Julkiset hankinnat):
KL-Kuntahankinnat Oy : KLKH113 - ODA1 - TIetämyskanta

22.08.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-017465
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 161-369030

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen muuttaminen sen voimassaoloaikana
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postiosoite:Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 97711
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
Faksi:+358 97712333
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KLKH113 - ODA1 - TIetämyskanta
Viitenumero:
KLKH113
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Hankinnan kuvaus sopimuksenteon ajankohtana:

Hankinnan kohteena oli Tietämyskantapalvelun hankkiminen osaksi Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -palvelukokonaisuutta. ODA:ssa asiakkaat uudistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujaan ja rakentavat itse- ja omahoitoa tukevien sähköisten palvelujen yhteistä kansallista kokonaisuutta. ODA toteuttaa kärkihankkeena kansallista Sotetieto hyötykäyttöön -strategiaa, hallitusohjelman tavoitteita sote -palvelujen asiakaslähtöisyydestä sekä palvelujen digitalisaatiosta. Tietämyskanta on sähköinen, näyttöön perustuvan lääketieteellisen tiedon tietovaranto, joka tekee päätelmiä määriteltyjen, strukturoitujen oireiden tai numeeristen mittaustulosten perusteella. Päätelmät perustuvat tutkimustiedon kriittisen arvioinnin perusteella tehtyihin valtakunnallisiin hoitosuosituksiin. Tietämyskanta on laaja kokonaisuus, joka kattaa tietovarantona kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn osa-alueet sisältäen automaattisen päättelyn käsittelysäännöt.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:84 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Tätä sopimusta koskeva ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2016/S 208-376773

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
KLKH113 - ODA1
Nimi:
KLKH113 - ODA1 - TIetämyskanta

V.2) Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen / käyttöoikeussopimuksen tekemistä koskevan päätöksen päivämäärä:
9.9.2016
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kustannus Oy Duodecim
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0558287-1
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:8000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21.8.2018

VII kohta: Muutokset sopimukseen/käyttöoikeussopimukseen

VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen

VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
VII.1.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
VII.1.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
VII.1.4) Kuvaus hankinnasta

Kuntahankinnat on kilpailuttanut puitesopimuksen ODA2 -ratkaisusta ja palveluista erillisen Kuntahankintojen ja ODA-konsortion välisten yhteistyösopimusten perusteella. Espoon kaupunki on toiminut ODA-konsortion kaikkia jäseniä edustavana hallinnollisena osapuolena sekä Puitesopimuksissa määriteltynä Sidosryhmätoimijana. ODA-konsortion ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Espoon perusturvajohtaja. SoteDigi Oy on perustettu vastaamaan kansallisesti kehitettäviin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä. ODA-palvelujen kehittämiseen Espoolle myönnetty valtion-avustus päättyy 31.10.2018. Valtion-avustuksen päättymisestä johtuen SoteDigi ja Espoo ovat ODA-konsortion puoltamana sopineet, että Sidosryhmätoimijan rooli siirtyy Espoolta SoteDigille. Sidosryhmätoimija tarkoittaa Puitesopimuksissa ja niiden liitteissä 2 (hallintamalli) määriteltyä Sidosryhmätoimijaa, pois lukien sellaiset oikeudet, vastuut ja velvoitteet, jotka Sidosryhmätoimijalla (tällä hetkellä Espoolla) on sen perusteella, että Sidosryhmätoimija on Puitesopimuksissa määritelty Asiakas ja tilaaja. Sidosryhmätoimijan tehtävät koostuvat kolmesta kokonaisuudesta: toimittajayhteistyöstä, Ohjausryhmän ja kehitysryhmän toiminnan koordinoinnista sekä Asiakkaiden Palvelun käytön tukemisesta. Toimittajayhteistyö: - vastaa Asiakkaiden yhteistä Palvelun käyttöä koskevasta operatiivises-ta toimittajayhteistyöstä - koordinoi Ratkaisun integraatioiden ylläpitoa ja muutoksia Asiakkaiden osalta - vie Ohjausryhmän päätökset toteutukseen - käsittelee Ratkaisun ja Palvelun yhteistä käyttöä koskevat palvelu-pyynnöt ennen niiden toimittamista Toimittajan tukeen - tarkastaa Toimittajan laskutusta koskevat raportit ennen laskutuksen toteuttamista Ohjausryhmän ja kehitysryhmän toiminnan koordinointi: - toimii kehitys- ja Ohjausryhmän kokoonkutsujana ja sihteerinä - vastaa kokousten valmistelusta - kerää kehityspiirteitä ja vie ne kehitysryhmälle ja Ohjausryhmälle kä-siteltäväksi Palvelun käytön tuki ja muut tehtävät: - ylläpitää ja jakaa ODA:an liittyvää tietoa - jakaa hyviä käytäntöjä Asiakkaiden kesken - neuvoo Asiakkaita mm. erilaisissa järjestelmän hyödyntämiseen liitty-vissä kysymyksissä - määrittelee Ratkaisussa käsiteltävien yhteisten tietojen pohjalta yhtei-seen käyttöön soveltuvat raportit - viestii ja tiedottaa yleisesti Ratkaisua ja Palvelua koskevissa asioissa - koordinoi ja tiedottaa asiakaskohtaisten liittymien toteuttamisesta muille Asiakkaille - tukee uusia Asiakkaita ODA -konsortioon liittymisessä

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai käyttöoikeussopimuksen kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:84 kuukautta
VII.1.6) Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 8000000.00 EUR
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
VII.1.7) Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kustannus Oy Duodecim
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0558287-1
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VII.2) Tietoa muutoksista

VII.2.1) Muutosten kuvaus:

Sote uudistuksen myötä ODA –palveluiden kehittämiseen kohdennetut varat ovat siirtyneet Sotedigi Oy:n kautta kanavoiduiksi siten, että alun perin kehittämistoiminnasta vastaavalla Espoon kaupungilla ei ole enää kehittämiseen myönnettyjä (kaupungin ulkopuolisia) varoja.

VII.2.2) Muutosten syyt
Sellaisista olosuhteista johtuva muutoksen tarve, joita huolellinen hankintaviranomainen/-yksikkö ei voinut ennakoida (direktiivin 2014/23/EU 43 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/24/EU 72 artiklan 1 kohdan c alakohta, direktiivin 2014/25/EU 89 artiklan 1 kohdan c alakohta)
Kuvaus olosuhteista, joiden takia muutos on välttämätön, sekä selitys näiden olosuhteiden ennalta arvaamattomasta luonteesta:

Vaikka sote-uudistus on ollut vireillä jo pidemmän aikaa, ei ODA palveluiden kehittämiseen varattujen rahojen siirtoa Espoon kaupungilta Sotedigi Oy:lle ole voitu ennakoida. Sopimusmuutos ei myöskään vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen: 1. Tilattava palvelu ja siitä maksettava hinta säilyy ennallaan 2. Palvelun toimittaja säilyy ennallaan 3. (kansalaisille) Toimitettava palvelu säilyy ennallaan 4. Palvelua käyttävän kansalaisen asema säilyy ennallaan

VII.2.3) Hinnankorotus
Sopimuksen tarkistettu kokonaishinta ennen muutoksia 8000000.00 EUR
Sopimuksen kokonaisarvo muutosten jälkeen 8000000.00 EUR
«« Takaisin