«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Oulun kaupunki, Oulun Vesi liikelaitos : Jätevesilietteen käsittelyn hankinta

09.08.2018 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-016815
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 153-352001
Osallistumishakemukset 24.08.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=196528&tpk=4a564809-f186-4d04-993b-22a0bc2d1d9d

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun kaupunki, Oulun Vesi liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL 35 (Kasarmintie 29)
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Outi Virtasalo
Puhelin:+358 405863022
Sähköpostiosoite:outi.virtasalo@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oulunvesi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ouka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=196528&tpk=4a564809-f186-4d04-993b-22a0bc2d1d9d
I.6) Pääasiallinen toimiala
Vesihuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Jätevesilietteen käsittelyn hankinta
Viitenumero:
OUKA/1483/02.08.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Viemäröinti-, jätehuolto- ja puhdistuspalvelut, ympäristöön liittyvät palvelut. (90000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Oulun Vesi pyytää hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä jättämään osallistumishakemuksen Taskilan jätevedenpuhdistamon jätevesilietteiden kokonaisvaltaista hyödyntämispalvelua koskevaan tarjouskilpailuun tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Taskilan jätevedenpuhdistamolla jäteveden puhdistamisen tuloksena syntyvän lietteen kokonaisvaltainen hyödyntämispalvelu. Palvelun tulee kattaa olennaiset osat käsittelyketjua ja mukautua toimintaympäristön muutoksiin sopimuskauden aikana. Lietteen määrä on noin 35 000 tonnia/vuosi ja rajapinta on lietesiiloilla (tarkempi paikka määritellään tarjouspyynnössä). Suunniteltu sopimuskausi on noin kymmenen (10) vuotta. Kilpailutus järjestetään vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, myöh. erityisalojen hankintalaki) mukaisena innovaatiokumppanuusmenettelynä. Valittu Toimittaja tuottaa lietteenkäsittelyn hyödyntämispalvelua alustavasti 1.5.2020 tai 1.5.2021 alkaen (aikataulu tarkentuu neuvottelujen aikana). Valittu Toimittaja sitoutuu myös innovoimaan ja kehittämään tuottamaansa palvelua. Innovoinnin ja kehittämisen tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas hyödyntämispalvelu. Tilaajan näkemyksen mukaan toimintaympäristön haasteet liittyvät mm. lietteiden jatkokäytettävyyteen ja uusien kestävän kehityksen mukaisten käyttökohteiden löytämiseen käsitellylle lietteelle sekä mahdollisesti lisääntyviin käsittely- tai seurantavaatimuksiin. Tämän johdosta innovoinnin ja kehittämisen pitää kohdistua yhteen tai useampaan seuraavista aiheista: 1) Uudet käyttökohteet käsitellylle tuotteelle 2) Uudet tai parannellut tuotteet, joilla parannetaan tuotteen soveltuvuutta käyttökohteisiin tai mahdollistetaan uusien käyttökohteiden löytyminen. Edellä mainittujen kohtien lisäksi kehittäminen voi kohdistua seuraaviin: 3) Käsittelyn tai palveluketjun ympäristöystävällisyyden parantaminen (mm. energiatehokkuus, kuormituksen vähentäminen tai jätejakeiden pienentäminen jne.) 4) Käsittelykustannusten pienentäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen Oulun Vesi lähettää osallistumishakemusten perusteella kelpoisuusehdot täyttäville ehdokkaille alustavan tarjouspyynnön ja kutsun osallistua neuvotteluihin, jotka käydään alustavan suunnitelman mukaan syys-lokakuun aikana 2018 Oulun Vedellä. Osallistumishakemusten avaustilaisuus ei ole julkinen. Ehdokkaat antavat alustavan tarjouspyynnön perusteella alustavat tarjoukset, joiden pohjalta neuvottelut käydään. Neuvotteluvaihe voi sisältää useamman neuvottelukierroksen ja hankintayksikkö voi menettelyn aikana pyytää ehdokkailta uusia neuvottelujen perusteella mukautettuja tarjouksia. Neuvottelujen virallinen kieli on suomi. Neuvottelujen jälkeen Oulun Vesi toimittaa alustavan suunnitelman mukaisesti aikaisintaan 8.11.2018 ehdokkaille lopullisen tarjouspyynnön, johon vastausaika tulee alustavan aikataulun mukaisesti päättymään 23.11.2018. Tavoitteena on, että hankinnasta päätetään Oulun Vesi liikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 18.12.2018. Oulun Vesi pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
10000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:120 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdollisuus viiden (5) vuoden optioon.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouspyyntöön sisältyy mahdollisuus viiden (5) vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1. Ehdokas on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin tai vastaaviin sijoittumismaansa rekistereihin. 2. Ehdokas on rekisteröitynyt arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos sijoittumismaan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos ehdokas ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista. 3. Jos ehdokasorganisaatiolla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa, sen on noudatettava kyseisellä alalla ehdokkaan sijoittumismaassa voimassa olevaa työehtosopimusta tai mikäli työehtosopimusta ei ole, kohtuullisia työehtoja. 4. Ehdokkaalla on oltava työntekijöilleen ehdokkaan sijoittumismaan lainsäädännön mukaiset vakuutukset. Ehdokkaan on järjestettävä heille asianmukainen työterveyshuolto. Ulkomaalaisen Ehdokkaan on toimitettava kaikki edellä mainitut tiedot sijoitusmaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Innovaatiokumppanuus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 046-100916
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
24.8.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.8.2018
«« Takaisin