«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Hausjärven kunta : KESKEYTYSILMOITUS: RYTTYLÄN KOULUN UUDISOSAN RAKENNUSURAKKA

11.07.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-015548
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 132-299947

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hausjärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145997-2
Postiosoite:Keskustie 2 - 4
Postinumero:12100
Postitoimipaikka:OITTI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Paavo Vuori
Puhelin:+358 403306810
Sähköpostiosoite:paavo.vuori@hausjarvi.fi
Faksi:+358 197586825
NUTS-koodi:Hausjärvi (K086)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hausjarvi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: RYTTYLÄN KOULUN UUDISOSAN RAKENNUSURAKKA
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Koulurakennusten rakentamistyöt. (45214200-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Rakennus kohteen toteutus on jaettu neljään eri osaan, aiemmin on toteutettu vaiheet 1 ja 2. Tässä hankinnassa toteutetaan vaihe 3.

Urakan on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2018 ja sen on määrä olla valmiina 15.11.2019. Ennen varsinaista urakkaa rakennuttaja purkaa urakka-alueelta pois vanhan koulurakennuksen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hausjärvi (K086)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkoitus rakentaa uudisrakennuslaajennus. Rakennus kohteen toteutus on jaettu neljään eri osaan, aiemmin on toteutettu vaiheet 1 ja 2. Tässä hankinnassa toteutetaan vaihe 3.

Urakan on tarkoitus alkaa heinäkuussa 2018 ja sen on määrä olla valmiina 15.11.2019. Ennen varsinaista urakkaa rakennuttaja purkaa urakka-alueelta pois vanhan koulurakennuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Hinta75
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): urakoitsijan työ referenssit / laatu10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): urakoitsijan koulu referenssit / laatu15
Hinta 75/10/15
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 054-118725

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: RYTTYLÄN KOULUN UUDISOSAN RAKENNUSURAKAN

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

hankintayksikkö, Hausjärven kunnan tekninen toimiala on keskeyttänyt hankinnan teknisen lautakunnan päätöksellä 65§/ 20.6.2018, drno 115/2018.

Hankinnan keskeytys oli välttämätön koska valtuusto oli aiemmin päättänyt olla hyväksymättä hankkeelle esitettyä lisämäärärahaa. Hankintayksikön ei ollut mahdollista toteuttaa nykyisessä muodossa laisinkaan.

Hankinta tullaa aloittamaan uudelleen syksyn 2018 aikana kevennettynä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Suunnittelun hankinnan keskeytyspäätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.6.2018. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen 28.6.2018, jolloin päätös on vastaanottajan käytettävissä. Hankintayksikölle tehtävän hankintaoikaisun määräaika: Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudelle tehtävän valituksen määräaika: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta: Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.7.2018
«« Takaisin