«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
NTM-centralen i Österbotten : POH ELY Fortbildning för högskoleutbildade

16.05.2018 15:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011397
Tarjoukset 6.6.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö NTM-centralen i Österbotten
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Nysand Ann-Helen
Postiosoite PB 131
Postinumero 65101
Postitoimipaikka VASA
Maa Suomi
Puhelin +358295028500
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=187966&tpk=2b07bb31-08eb-4ac3-913a-855e663f4676
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
POH ELY Fortbildning för högskoleutbildade
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POHELY/130/2018
Hankinnan kuvaus

Fortbildning för högskoleutbildade, Jakobstad NTM–centralen i Österbotten (i fortsättningen upphandlingsenheten) begär anbud enligt denna anbudsbegäran jämte bilagor. Upphandlingsenheten väljer en (1) leverantör, med vilken görs avtal. Upphandlingsenheten förbehåller sig rätten att inte anta något av de inlämnade anbuden. Köparen har rätt att konkurrensutsätta anskaffningen igen under avtalsperioden. Anskaffningar som görs på basis av denna anbudsbegäran genomförs inom ramen för de anslag som riksdagen beviljat för respektive avtalsår. I utbildningen stärks jämställdhetsinnehållet och könsperspektivet enligt regeringens jämställdhetsprogram. Utgångspunkten är att arbetskraftsutbildningen är kostnadsfri för deltagarna. Priset för utbildningen bör innehålla alla nödvändiga kostnader. Grunduppgifter om utbildningen finns i bilaga 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pietarsaari (K598)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tillämpliga författningar och anskaffningsförfarandet Vid upphandling av köptjänster efterföljs lagen om offentlig upphandling och koncession, (1397/2016), lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (TEM/2376/00.03.05.02/2017). En uttömmande förteckning över föreskrifter som tillämpas vid upphandlingen finns i bilaga 2 (specialvillkor för arbetskraftsutbildningen). Upphandlingsenheten kan avbryta upphandlingsförfarandet delvis eller helt p g a faktisk eller grundad anledning (Upphandlingslagen 125 §). Anbudsgivaren ska meddela vilka statsbidrag man får för producerandet av ifrågavarande utbildning. Serviceproducenten kan inte få lönesubvention för lönekostnaderna för den person som producerar den service som nämns i anskaffningsavtalet. Vid anskaffning av arbetskraftsutbildning förbehåller ELY-centralen sig och arbets- och näringsbyrån rätten att förhandla med den valda serviceproducenten om detaljerna i anskaffningsavtalet. Utbildningsproducenten är skyldig att ge arbets- och näringsmyndigheterna all den information som behövs för övervakning och uppföljning av avtalet. Arbets- och näringsmyndigheterna har rätt att granska uppgifter om utbetalningen av anskaffningspriset i producentens bokföring. Utbildningsproducenten har inte rätt att begära ersättning av NTM-centralen för uppgörande av anbud. Dokumenten gällande anbudsförfrågan kan fås på svenska.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.6.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Banbyggarvägen 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsingfors
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin