«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helen Oy : Helen Oy:n kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja maakaasun mittaus- ja etäluentapalveluiden hankinta

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011332
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-212016
Osallistumishakemukset 03.06.2018 klo 23.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=186272&tpk=70d816ca-04b2-4fa1-8378-317656850f27

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2630573-4
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Juutilainen
Puhelin:+358 96171
Sähköpostiosoite:riitta.juutilainen@helen.fi
Faksi:+358 96172360
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.helen.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helen

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helen?id=186272&tpk=70d816ca-04b2-4fa1-8378-317656850f27
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helen Oy:n kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja maakaasun mittaus- ja etäluentapalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Asennuspalvelut (ohjelmistoja lukuun ottamatta). (51000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helen Oy:n kaukolämmön, kaukojäähdytyksen sekä maakaasun mittaus- ja etäluentapalvelut sisältäen seuraavat kokonaisuudet: A) Mittauslaitteiden asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitotoiminta kentällä B) Mittauslaitteiden varastointipalvelut C) Mittaustoiminnan tekniset asiantuntijapalvelut D) Mittauslaitteiden huolto, tarkastus ja kalibrointi laboratorio-olosuhteissa E) Mittauslaitteiden etäluenta F) Mittaustietojen laadunvalvonta Mittauslaitteet ovat lämpö- ja jäähdytysenergiamittareita, kaasumäärämittareita, modeemeja, tiedonsiirtoyksiköitä ja virtauksen tai tehon rajoittimia. Mittauslaitteistot eivät sisälly hankintaan, vaan tilaaja hankkii ne erillisinä hankintoina. Helenillä on mittauksissa käytössään useita eri tyyppisiä ja eri valmistajien valmistamia laitteita.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja maakaasuasiakkaiden energian käyttöä mitataan eri käyttöpaikoissa seuraavasti - Kaukolämpö n. 15 500 kpl - Kaukojäähdytys n. 350 kpl - Maakaasu n. 5 kpl Lämmön ja jäähdytyksen käyttöä mitataan edellisten lisäksi myös yksittäisissä verkkojen ulkopuolella sijaitsevissa kohteissa. Käyttöpaikat on varustettu kyseisiin olosuhteisiin sopivilla mittauslaitteilla, jotka sisältävät etäluentatoiminnan edellyttämät tietoliikenneominaisuudet. Mittauslaitteet etäluetaan päivittäin. Kerättyjä mittaustietoja hyödynnetään Helenillä mm. laskutuksessa, teknisissä analyyseissä ja asiakasraportoinneissa. Mittaus- ja etäluentatoiminnassa noudatetaan niitä koskevia lakeja, asetuksia sekä viranomaisten antamia muita määräyksiä. Kaukolämmön mittaus- ja etäluentatoiminta tapahtuu pääsääntöisesti Energiateollisuus ry:n Kaukolämmön mittaus suosituksen K13/2008 mukaisesti. Kaukojäähdytyksen mittaus- ja etäluentatoiminnassa toimitaan soveltuvin osin ko. ohjeistuksen mukaisesti. Mittaus- ja etäluentatoimintaa kehitetään jatkuvasti. Tavanomaista suuremmista kehityshankkeista sovitaan vuosittain erikseen. Mittauslaitteisiin kohdistuvia asennustöitä tehdään vuosittain noin 1700 kpl ja mittauslaitteisiin kohdistuvia muita huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtäviä suoritetaan vuosittain noin 1800 kpl. Huollon toimitila laitevarastoineen tulee sijaita siten, että toimitilan ja Helenin yksittäisten mittauskohteiden ajallinen etäisyys on enintään 45 minuuttia. Palveluntuottajalla tulee asiakaspalvelukanavat, joiden kautta tilaaja, tilaajan loppuasiakkaat sekä muut mahdolliset sidosryhmät voivat olla yhteydessä palveluntuottajaan arkisin normaaleina työaikoina. Palvelu tulee olla suomen kielellä. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään toiminnanohjausjärjestelmä, johon voidaan ohjata tilaajan tietojärjestelmistä mittaustoimintaan liittyvät toimeksiannot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Suoritetut toimeksiannot kirjataan tilaajan tietojärjestelmiin vastaavasti. Asiantuntijapalveluihin sisältyy mittauslaitteisiin, asennus-, huolto- ja etäluentatoimintaan sekä kerättyjen mittaustietojen laadunvalvontaan liittyviä yleisiä toiminnan seuranta-, analysointi- ja kehitystehtäviä. Mittareita kalibroidaan vuosittain noin 2000 kpl. Kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen mittaustietojen etäluenta tehdään siten, että kaikki tuntitasoisesti rekisteröidyt mittaustiedot luetaan mittareista. Mittauslaitteet etäluetaan joka vuorokausi klo 0:00 jälkeen siten, että edellisen vuorokauden ja tarvittaessa sitä vanhemmat mittaustiedot on luettu ja siirretty tilaajan käyttämään mittaustietojen keruujärjestelmään klo 9:00 mennessä. Mittauslaitteista etäluetaan vähintään kumulatiivinen energia (MWh), kumulatiivien vesimäärä (m3), menolämpötila Tm (ºC) ja paluulämpötila Tp (ºC). Maakaasun etäluennassa mittauslaitteilta luetaan kaasun kumulatiiviset normikuutiot. Maakaasun luenta suoritetaan erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Yhteys mittauslaitteisiin otetaan GSM (GPRS 2G/3G) -verkon kautta. Laadunvalvonta seuraa mittaus- ja etäluentatoiminnan päivittäistä laadullista onnistumista ja käynnistää suorittamiensa havaintojen pohjalta mittaukseen liittyviä jatkotoimenpiteitä. Palveluntuottaja laatii kalenterikuukausittain tekemistään asennus-, huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävistä suoriteraportin. Kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja maakaasun mittaukseen kohdistuneet suoritteet eritellään raportissa erikseen. Palveluntuottaja ja tilaaja pitävät kuukausittain toiminnan seuranta- ja kehityspalaverin, jossa käsitellään edellisen raportointikauden suoritteet sekä muut ajankohtaiset asiat. Hankinta on kokonaisuus, jota ei jaeta osiin. Tilaaja hankkii mittalaitteet kuitenkin erikseen eikä osana tätä kokonaisuutta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

2 vuotta optiona

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

2 vuotta optiona

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valitun sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli sopimuskumppani ei kuulu Tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun. Todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia niiden jättöpäivästä lukien. Todistuksia ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajaehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun tai tarjoajaehdokas on julkisoikeudellinen yhteisö tai julkinen osakehtiö (oyj). Sopimuskumppanin on liityttävä tilaajavastuu.fi:n Luotettava kumppani-palveluun viimeistään sopimuksen tekemisen yhteydessä. Tarjoajaehdokas noudattaa tilaajavastuulakia. Tarjoajaehdokas/tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin tai työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajaehdokkaan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä+ A+ tai riskiluokka 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätösasiakirjojen tai muun (jos tilinpäätöstietoja ei ole, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa) vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajaehdokkaat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaat, joiden ratingluokitus on A tai B taikka riskiluokitus 4,voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjoajaehdokkaalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. vaatimukset Tarjouspalvelussa välilehdellä "Tarjouspyynnön muut ehdot" ja lataa pyydetyt tiedot liitteeksi.

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Katso soveltuvuusvaatimukset Tarjouspalvelussa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

KONSORTIO: Jos tarjoajaehdokas on osa konsortiota, tarjoajaehdokkaan on annettava selvitys siitä, että vaatimukset tämän ilmoituksen mukaisesti täyttyvät. Lisäksi tarjoajaehdokkaan on selvitettävä konsortion osapuolten väliset suhteet ja työnjako, nimettävä konsortion sopimusyht.hlö viestintä-/reklamaatioasioita varten. Toimittajakonsortion osapuolilla on yhteisvastuu tämän kilpailutuksen perusteella mahdollisesti syntyvän Sopimuksen mukaisista kaikista Toimittajan velvoitteista. Toimittajalla on kokonaisvastuu Sopimuksen kohteena olevasta kokonaistoimituksesta, vaikka osan siitä toimittaisi kokonaisvastuullisen Toimittajan alihankkija. Toimittaja vastaa kokonaisvastuullisena toimittajana siitä, että Sopimuksen kohde ja siihen liittyvät palvelut ovat Sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää teknistä tapaa ja laatutasoa noudattaen. Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan ja hyväksyttämään mahdollisesti käyttämänsä alihankkijat Tilaajalla.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuskumppanin on ennen sopimuksen tekemistä toimitettava voimassa olevat tilaajavastuulain mukaiset todistukset kohdan III.1.1 mukaan sekä rikosrekisteriote tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenestä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävästä henkilöstä. Hankintamenettelyä varten koostettavan rikosrekisteriotteen voi tilata lomakkeella Oikeusrekisterikeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa (lisätietoja osoitteesta http://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/rekisterit/rikosrekisteri/yrityksenjayhteisontiedonsaantioikeus.html). Tulevan sopimuskumppanin on toimitettava tarvittavat rikosrekisteriotteet jokaisen kilpailutuksen osalta erikseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.4) Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
3.6.2018 23:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Helen Oy
Postinumero:00090
Postitoimipaikka:HELEN
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:helen@helen.fi
Internet-osoitehttp://www.helen.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2018
«« Takaisin