«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Utajärven kunta, Utajärven Elinympäristöpalvelut : Utajärven Asumis- ja hyvinvointirakennus

16.04.2018 09:13
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008589
Tarjoukset 30.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Instaro Oy
Aki Karppinen
Tutkijantie 5 K 1. krs
90590
Oulu
Puh. +358505522754

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Utajärven kunta, Utajärven Elinympäristöpalvelut
Y-tunnus 0190224-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Utajärven Elinympäristöpalvelut
Yhteyshenkilö Petri Leskinen
Postiosoite Vanhatie 46, PL 18
Postinumero 91600
Postitoimipaikka Utajärvi
Maa Suomi
Puhelin +358503871973
Sähköpostiosoite petri.leskinen@utajarvi.fi
Internet-osoite (URL) www.utajarvi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Instaro Oy
Yhteyshenkilö Aki Karppinen
Postiosoite Tutkijantie 5 K 1. krs
Postinumero 90590
Postitoimipaikka Oulu
Puhelin +358505522754
Sähköpostiosoite aki.karppinen@instaro.fi
Internet-osoite (URL) www.instaro.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Utajärven Asumis- ja hyvinvointirakennus
Hankinnan kuvaus

Utajärven kunta pyytää KVR-urakkatarjouksia (käyttöoikeusurakka) kuntakeskuksessa sijaitsevan asuin- ja hyvinvointirakennuksen rakennusurakasta.

Urakassa KVR-urakoitsija saa käyttöoikeuden asuinrakentamiseen eli osuuden perustettavasta kiinteistöyhtiöstä ja maksun kunnan järjestämien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen rakennettavista tiloista. Utajärven kunta ja urakoitsija solmivat keskenään urakka- ja käyttöoikeussopimuksen.

Rakennushanke käsittää rakennuksen ja kiinteistön kokonaissuunnittelun ja rakentamisen urakkalaskenta-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa täysin valmiiksi tehtynä. Toteutettavassa rakennuksessa käytetään koko kaavoituksen mukaan käytettävissä oleva rakennusoikeus 3200 m². Rakennusoikeus jakautuu siten, että asuinrakentamiseen käytettävää rakennusoikeutta osoitetaan 1683 m² ja kunnan palvelutuotannon tiloihin 1517 m². Rakennuspaikka on kunnan omistuksessa ja tontti (noin 6000 m²) vuokrataan perustettavalle kiinteistöyhtiölle. Vuokran arvioidaan olevan tällä hetkellä noin 1400 EUR/vuosi.

Urakkalaskenta-asiakirjat toimitetaan sähköpostitse (pdf) hyväksyttyjen osallistumisilmoitusten jättäneille 2.5.2018.

Mikäli tarjoaja esittää tarjouspyynnöstä poikkeavia ja innovatiivisia vaihtoehtoisia toteutustapoja, niin lähtökohtana tulee olla, että hyvinvointipalvelujen tilat sijoitetaan rakennuksen 1-2 -kerroksiin tarjouspyynnössä esitetyn periaatteen mukaisesti.

Liitteenä esitetään tonttitutkielma, joka toimii viitteenä toteutukselle.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8) Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9), Rakennustyöt: poisto (IA26-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Utajärvi (K889)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Kyllä
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset:

1. Tarjoajan tulee täyttää taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi sovitussa laajuudessa.

2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita/aliurakoitsijoita, on näiden tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet oltava kunnossa.

3. Tarjoajalla on oltava voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa ostettavien rakennuspalvelujen hinnan (urakkasumman). Lopullinen vakuutussuoja keskustellaan urakkaneuvottelussa.

Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset:

1. Tarjoajalla tulee olla referenssikohteinaan vähintään kaksi vastaavaa kohdetta viimeisen 10 vuoden aikana. Vastaavalla kohteella tarkoitetaan teknisesti vastaavia rakennuksia (esimerkiksi terveyskeskus, päiväkoti, lääkäriasema, palvelutalo) ja samoissa neliömäärissä olevia kohteita tai laajempia.

2. Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarin koulutus ja vähintään 3 vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen työnjohtajan työkokemusta. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla suorassa työsuhteessa tarjoajaan. Vastuullisella työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää.

3. Tarjoajan vastuullisella pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään arkkitehdin koulutus ja vähintään 10 vuotta valmistumisen jälkeistä vastuullisen suunnittelijan työkokemusta. Pääsuunnittelijan tulee täyttää Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta luokituksella "Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä". Kyseessä on poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä. Vastuullisella pääsuunnittelijalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98.

4. Vastuulliselta pääsuunnittelijalta, työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään tyydyttävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Voittaneen tarjoajan on osoitettava luottokelpoisuutensa toimittamalla rakennuttajalle viimeisimmät tilinpäätöstiedot, tiedot omavaraisuusasteesta sekä mahdolliset maksuhäiriöt tai Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokitustiedot. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista.

Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset:

- selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin,

- kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon,

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty,

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty,

- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty,

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

- tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta,

- selvitys toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Käyttöoikeusurakkakilpailuun osallistuvien tulee jättää sähköpostilla ILMOITUKSENSA TARJOUSKILPAILUUN OSALLISTUMISESTA kilpailutuksesta vastaavalle Instaro Oy:lle seuraavasti:

*MAANANTAIHIN 23.4. 2018 klo 1600 MENNESSÄ

*osoitteeseen: aki.karppinen@instaro.fi

Osallistumisilmoituksen tulee sisältää:

*Ilmoittajan sekä vastuuhenkilön yhteystiedot ja sähköpostiosoite, mihin lisätiedot toimitetaan

Käyttöoikeusurakkakilpailua tarkentavat urakka-asiakirjat lähetetään sähköisesti ilmoituksensa jättäneille 2.5.2018.

Käyttöoikeusurakkakilpailua ja sen asiakirjoja koskevat mahdolliset tarkentavat lisäkysymykset tulee jättää viimeistään 9.5. klo 1600 mennessä osoitteeseen: aki.karppinen@instaro.fi. Kysymyksiin vastataan 11.5. kirjallisesti ja yhtenevästi kaikille osallistumisestaan ilmoittaneille. Lisäkysymyksiin ei vastata suullisesti.

Hankkeen toteutuminen edellyttää kustannusten asettumista kunnan ennalta arvioimaan budjettiin ja kunta pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta, mikäli tämä ei toteudu.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.5.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Aika esitetään myöhemmin toimitettavissa urakkalaskenta-asiakirjoissa.

Lisätietoja

Käyttöoikeusurakkakilpailua tarkentavat asiakirjat (pdf)lähetetään sähköisesti ilmoituksensa jättäneille 2.5.2018.

Urakkalaskenta-asiakirjat:

*Hankesuunnitelma

*Alustava pohjaluonnos

*Tilaohjelma ja huonekortit

*Laatutasomäärittelyt: ARK, RAK, LVIA- ja sähköjärjestelmät

*Tontin käsittelyn ympäristölliset laatukriteerit

*Urakkaohjelma

*Tarjouspyyntö

*Tarjouspyyntölomake

Hankkeen KVR-toteutuksen tavoiteaikataulu on määritetty siten, että kohde valmistuu viimeistään lokakuun 2020 loppuun mennessä. Lopullinen toteutusaikataulu keskustellaan urakkaneuvottelussa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Utajärven käyttöoikeusurakkakilpailutuksen ALUSTAVA AIKATAULU 13042018.pdf

4880 TKR Hankesuunnitelma Utajärvi 130418.pdf

Utajärvi K32 TONTTITUTKIELMA 407-Luonnos 04 20180322.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin