«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Valtioneuvoston kanslia : Osallistumispyyntö, innovaatiokumppanuus: Valtioneuvoston rakenteiset asiakirjapohjat

10.03.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005727
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 049-108420
Osallistumishakemukset 09.04.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=177116&tpk=31ac179d-0149-44d4-9ae0-ad8935ba5b42

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245975-5
Postiosoite:Snellmaninkatu 1 A
Postinumero:00170
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ulla Kaipainen
Puhelin:+358 29516001
Sähköpostiosoite:hankintatoimi@vnk.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vnk.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki_testi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=177116&tpk=31ac179d-0149-44d4-9ae0-ad8935ba5b42
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Osallistumispyyntö, innovaatiokumppanuus: Valtioneuvoston rakenteiset asiakirjapohjat
Viitenumero:
VNK/324/26/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä "tilaaja" tai "hankintayksikkö") pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen innovaatiokumppanuusmenettelyyn hankintailmoituksen sekä tämän osallistumishakemusohjeen ja liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena on valtioneuvoston rakenteiset asiakirjapohjat, lähinnä säädösvalmisteluun liittyen. Tavoitteena on säädöstekstien sujuva ja helppo työstäminen. Valmista ratkaisua ei markkinoilta ole saatavilla, minkä vuoksi hankintamenettelynä on hankintalain mukainen 38–39 §:n mukainen innovaatiokumppanuus uuden ratkaisun kehittämiseen, sekä toteutukseen, mikäli kehitystyön tuloksena oleva ratkaisu on hankintayksikön tavoitteiden mukainen. Osallistumishakemuksensa jättäneiden joukosta valitaan ehdokkaat neuvotteluihin ja antamaan neuvottelujen pohjalta tarjouksensa. Tarjoajat valitaan hankintailmoituksessa esitettyjen vaatimusten perusteella. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta syystä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on kehittää innovatiivisesti valtioneuvoston rakenteiset asiakirjapohjat, joilla valtioneuvostossa laaditaan eduskuntaan toimitettavat ja säädöskokoelmassa julkaistavat asiakirjat sekä mahdollisesti myös muita asiakirjapohjia. Hallituksen esitykset, lait, asetukset ja muut valtioneuvoston päätösasiakirjat laaditaan nykyisin ns. PTJ-asiakirjapohjalla ja asiakirjojen konversio rakenteiseen xml-muotoon tehdään erillisellä selaimessa toimivalla VaRa-sovelluksella. Käytössä oleva makrollinen Word-asiakirjapohja on elinkaarensa lopussa, eikä sitä voi teknisesti uudistaa. Tavoitteena on uudistaa Word-asiakirjapohjat asiakirjatyyppikohtaiseksi ja toteuttaa asiakirjapohjilla laadituille asiakirjoille konversioratkaisu alkueräisestä muodosta rakenteiseen (natiivi XML) muotoon. Hankinnan tarkoituksena on löytää soveltuvat Word-asiakirjapohjat lähinnä säädösvalmisteluprosessiin. Tässä hankinnassa toteutetaan kehitysvaiheen proto (POC, Proof of Concept) yhdelle asiakirjatyypille, hallituksen esitykselle, ja tämän ratkaisun tulee olla hyödynnettävissä myös kaikkiin muihin asiakirjatyypeihin. POC:iin valitaan yksi pisteytyksessä (tarjouspyynnön kohta hankintamenettelyä koskevat lisätiedot) parhaiten sijoittunut toimittaja. Hankinta voidaan lopettaa kehitysvaiheen (POC) päättymiseen, tai viedä tuotantovaiheeseen, jossa POC otetaan tuotantokäyttöön ja jossa toteutetaan asiakirjapohjat ja konversio kaikille tarjouspyynnössä mainituille asiakirjapohjille, mahdollisesti myös muille asiakirjapohjille. Hankintamenettelynä on innovaatiokumppanuus. Menettely kuvattu kohdassa 'Menettely'. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu liitteessä 3.1 Hankinnan kohteen kuvaus. Hankinnan kohde täsmentyy neuvottelujen kuluessa. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska hankinta sisältää kehitysvaiheessa asiakirjamallin kehittämisen ja mahdollisessa tuotantovaiheessa myös muiden asiakirjapohjien tuotannon kehitetyn asiakirjamallin pohjalta, ja hankinnan jakaminen osiin tekisi hankinnan toteuttamisesta teknisesti liian vaikeaa ja epätarkoituksenmukaista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu 80 %
Hinta 20
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:3 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Kehitysvaiheen arvioitu kesto on 2-5 kk. VNK arvioi toteutuksen lopputuloksen hyödyllisyyttä. Hankinta voidaan lopettaa kehitysvaiheeseen (POC) tai ottaa tuotantokäyttöön. Tarkempi kuvaus menettelystä kohdassa 'Menettely'. Tuotantovaiheen hankintasopimuksen lisätyömahdollisuuksista tarkemmin hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 3.1) sekä hankintasopimuksessa (liite 3.6).

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta voidaan lopettaa kehitysvaiheeseen (POC), tai siinä voidaan edetä tuotantovaiheeseen. Hankintalain 39 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua kehitystyön tulosten hankinnassa, jos hankinta tehdään menettelyyn otetuilta kumppaneilta ja jos kehitystyön tulokset sekä niitä koskeva hankinta vastaavat hankintayksiköiden ja menettelyyn osallistujien sopimaa suoritustasoa ja sovittuja enimmäiskustannuksia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tässä hankinnassa soveltuvuuden tarkistaminen toteutetaan nk. yhteisellä eurooppalaisella soveltuvuuslomakkeella (ESPD-lomake) kohdassa 'Poissulkeminen ja soveltuvuus'.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Innovaatiokumppanuus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.4.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.3.2018
«« Takaisin