«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kokkolan kaupunki : KIINTEISTÖJEN RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT, puitejärjestely

13.02.2018 09:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003289
Tarjoukset 5.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kokkolan kaupunki 0179377-8 /
Kokkolan kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Tilapalvelut
Lasse Luomala
PL 43
67101
KOKKOLA
Puh. +35868289111

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kokkolan kaupunki
Y-tunnus 0179377-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kokkolan kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Tilapalvelut
Yhteyshenkilö Lasse Luomala
Postiosoite PL 43
Postinumero 67101
Postitoimipaikka KOKKOLA
Maa Suomi
Puhelin +35868289111
Sähköpostiosoite lasse.luomala@kokkola.fi, hankkeet@kokkola.fi, eila.laxstrom@kokkola.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kokkola.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KIINTEISTÖJEN RAKENNUSTEKNISET KORJAUSTYÖT, puitejärjestely
Hankinnan kuvaus

Hankinta käsittää määrättyjen talonrakennusinvestointihankkeiden (kustannusarvion suuruus minimi 10 000 EUR) rakennustekniset korjaustyöt.

Kyseessä on hankintalain (29.12.2016/1397) 42 -43 § mukainen puitejärjestely.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kokkolan seutu (S162)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.4.2018 - 1.4.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi.

Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois.

Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus.

Tarjoajan on toimitettava/pyydettäessä toimitettava alla mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen kohdalla mainittu selvitys.

Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta.

Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia niiden toimituspäivästä laskettuna.

Työnjohtajan tulee olla työsuhteessa tarjoavaan yritykseen (ei alihankintaportaassa).

Työnjohtajan pätevyysvaatimus määritellään rakennuttajan toimesta kohdekohtaisesti.

Pienemmissä kohteissa rakennusammattimies voi toimia työnjohtajana, kun taas suuremmissa kohteissa tai useamman eri urakoitsijan kohteessa vaaditaan minimivaatimuksena rakennusalan työteknikon tai rakennusteknikon pohjakoulutus.

Rakennusluvallisissa kohteissa vastaava työnjohto tulee lisäksi hyväksyttää Kokkolan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutus-

maksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma.

Tarjoukseen liitettävät selvitykset (toimitettava viimeistään tarjousten selonottoneuvotteluun):

- veroviranomaisen todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus ja.

selvitys siitä, että maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty:

- työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty,

- tai muu vastaava selvitys esim. Rakentamisen Laatu Rala ry:n tai tilaajavastuu.fi:n myöntämä voimassa oleva pätevyystodistus,

- vakuutusyhtiön todistus lakisääteisten tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta,

- selvitys työterveyshuollon järjestämisestä,

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Tarjoajalla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa

hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden.

Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantaja-

rekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa tarjoajan luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarkemmat tiedot tarjoajien soveltuvuudesta ja vaadituista selvityksistä on esitetty tarjouspyynnössä.

Mahdollinen optiovuosi 2.4.2019 – 1.4.2020.

Puitesopimukseen valitaan 5-8 rakennusurakoitsijaa alueittain.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.3.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouspyynnössä ilmoitetusta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä lukien

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö.pdf

Yleiset menettelyohjeet.pdf

Tuntiveloitushinnan sisältämät työkalut.pdf

Tarjouslomake.pdf

Turvallisuusasiakirjapohja.pdf

Riskikartoituslomake.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin