«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Raahen kaupunki : Raahen Pikkulahden (Kaupunginlahden) virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman laadinta sekä Akm 240 Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen

12.01.2018 12:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000813
Tarjoukset 26.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen kaupunki
Y-tunnus 1791817-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaavoitus
Yhteyshenkilö Leena Räsänen
Postiosoite Rantakatu 50
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358408303041
Sähköpostiosoite leena.rasanen@raahe.fi
Internet-osoite (URL) http://www.raahe.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=147913&tpk=109ced24-8a61-4c7c-b31c-f7c29d9603ee
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Raahen Pikkulahden (Kaupunginlahden) virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman laadinta sekä Akm 240 Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
147913
Hankinnan kuvaus

Raahen kaupunki pyytää tarjousta Raahen Pikkulahden (Kaupunginlahden) virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelman laadinnasta sekä Akm 240 Pikkulahden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta. Suunnittelutyö jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan Pikkulahden (Kaupunginlahden) alueelle virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma. Toisessa vaiheessa laaditaan Pikkulahden asemakaava ja asemakaavan muutos, joka pohjautuu laadittuun Pikkulahden virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelmaan. Suunnittelualue sijoittuu Raahen kaupunkikeskustan sekä Vanhan Raahen ruutukaava-alueen puutalokortteleiden läheisyyteen, meren rantaan. Pikkulahti muodostaa virkistykseen painottuvan alueen, joka liittyy kaupunkikeskustaan. Meren ranta on maankohoamisrantaa, jota koskee meritulvavaara. Alue on maakunnallisesti merkittävää maisema-aluetta ja siihen liittyy valtakunnallisesti merkittävää historiallista kulttuuriympäristöä (RKY). Läheinen saaristo on luontoarvoiltaan merkittävä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 42,5 ha, josta vesialuetta noin 18,5 ha ja maa-aluetta noin 24 ha. Suunnittelualueen rajaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 4 Suunnittelualue. Työ tulee aloittaa heti kun hankintapäätös on saanut lainvoiman, viimeistään toukokuun 2018 alussa. Työ etenee vireillä olevaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa noudattaen. Työn tulee olla kokonaisuudessaan valmis 31.12.2019. Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietokysymykset on lähetettävä 2.2.2018 klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset 13.2.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin asia tarjouspyynnössä on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 26.3.2018 klo 12.00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimintaportaalissa osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/raahe.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Raahe (K678)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi), Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe sekä Raahen kaupungin internet -sivuilla kohdassa "Avoimet tarjouspyynnöt". Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintapäätöksen tekee Raahen kaupungin kehittämislautakunta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.3.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin