«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos : Pohjois-Haagan aseman seutu, muurityöt 2018

12.01.2018 08:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000772
Tarjoukset 1.2.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos
Y-tunnus 0201256-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkitekniikan rakentaminen
Yhteyshenkilö Ilkka Koivula
Postiosoite PL 1560
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358931017000
Sähköpostiosoite ilkka.koivula@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi/stara
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/stara?id=149507&tpk=16313de4-5050-495b-9017-319e223e0d6f
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pohjois-Haagan aseman seutu, muurityöt 2018
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HEL 2017 - 013202
Hankinnan kuvaus

Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne Pohjois-Haagan aseman seudun muuritöistä 2018 rakennusosahintaperusteisena kokonaisurakkana tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinta toteutetaan rakennusosahintaperusteisena kokonaishintaurakkana ja sitä toteuttamaan valitaan yksi urakoitsija. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Lopullisesti toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia kuin tarjouspyyntö vaiheessa on esitetty eivätkä määrien muutokset vaikuta yksikköhintoihin (poikkeus YSE 1998, 45§). Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä 2 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tukimuurit. (45262620-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.2.2018 - 6.7.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Hankintalain 80 §:ssä mainittuihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet tarjoajat tai näiden edustajat on suljettava tarjouskilpailusta. Tällaisia rikoksia ovat muun muassa osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, lahjuksen antaminen, rahanpesu ja veropetos. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet ovat lievempiä rikkomuksia tai muita kuin rikosperusteisia syitä sulkea tarjoaja pois tarjousmenettelystä. Tällaisia perusteita ovat muun muassa tarjoajan konkurssi tai velkajärjestely, tarjoajan syyllistyminen ammattitoiminnassaan sen luotettavuuden kyseenalaistavaan vakavaan virheeseen tai tarjoajan syyllistyminen verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamatta jättämiseen. Tarjoajalla tulee olla järjestämätöntä verovelkaa alle 500 euroa tai jos verovelan määrä ylittää 500 euroa, siitä on oltava veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma, jota on noudatettu. Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailusta myös tarjoajan, joka on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen. Ammattitoiminnan vakava virhe voi olla esimerkiksi: - Kilpailulainsäädännön, liiketoimintakiellon tai teollis- tai tekijänoikeuksien rikkominen, - Tilaajavastuulain 5 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuuden toistuva laiminlyönti tai muu toistuva lain 9 §:ssä tarkoitettu toiminta, - Yrityksen tai yhteisön laiminlyönti rekisteröityä esimerkiksi ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi taikka vakuutusmaksuverovelvolliseksi silloin, kun yrityksen tai yhteisön tulee lain mukaan rekisteröityä näihin rekistereihin. - Yrityksen perustamisilmoituksen laiminlyönti sekä eläke-, työttömyys- ja tapaturma- ja ammattitautilain mukaisien vakuutusmaksujen laiminlyöntejä sekä tullin perimiin maksuihin liittyvien rekisteröitymis-, vakuuttamis-, ilmoittamis- tai maksamisvelvollisuuksien laiminlyönnit. Ehdokkaiden ja tarjoajien korjaaviin toimenpiteisiin ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamiseen voidaan soveltaa, mitä 82–86 §:ssä säädetään. Soveltuvien tarjoajien jättämien tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastetaan. Hankintayksikkö voi vaatia tarjoajalta selvityksen tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Soveltuvien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016), jäljempänä ”hankintalaki”), tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annettua lakia (1233/2006, jäljempänä ”tilaajavastuulaki”) sekä Helsingin kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjunnasta (khs 19.12.2011,1144 §, jäljempänä ”harmaan talouden ohje”). Tarjouksen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa, ja ne tulee täyttää suomen kielellä. Hankintayksiköllä on oikeus hankintalain mukaisin perustein keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä. Osatarjouksia ei sallita. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TARJOUSTEN KÄSITTELY Tarjousten käsittelyn vaiheet 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkastaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Tarjouksessa annettujen soveltuvuutta koskevien tietojen paikkansapitävyys tarkistetaan sopimusurakoitsijaksi esitettävän osalta ennen hankintapäätöksen tekemistä 6. Hankintapäätöksen tekeminen 7. Hankintasopimuksen tekeminen (muutoksenhakuajan jälkeen) Tarjoukset avataan välittömästi tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuudessa ovat läsnä siihen oikeutetut hankintayksikön edustajat. Avaustilaisuus ei ole julkinen. TOIMITETTAVAT SELVITYKSET Voittamassa olevan tarjoajan tulee ennen päätösesityksen tekemistä toimittaa seuraavat selvitykset: 1. Mikäli tarjoaja ei kuulu Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava kumppani -palveluun, tai tiedot eivät käy sieltä ilmi, tulee erikseen toimittaa: - rekisteröitymisiä koskevat selvitykset, - kaupparekisteriote, - todistus verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta, - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta, - selvitys sovellettavista työehtosopimuksista, - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä, - todistus vastuuvakuutuksen ottamisesta. 2. Rating Alfa -raportti. 3. Selvitys alihankkijoista. 4. Selvitykset työturvallisuussuunnitelmasta, laadunvalvontajärjestelmästä ja ympäristöjärjestelmästä. 5. Muita mahdollisia poissulkemisperusteita koskevat selvitykset.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.2.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin