«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Saunalahden koulun muutostyöt

12.01.2018 07:48
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-000765
Tarjoukset 1.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Anne-Maija Holmström
Postiosoite PL 640
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358981621
Sähköpostiosoite tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=148852&tpk=ee6cbf99-2c78-48de-9112-136751a81aba
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Saunalahden koulun muutostyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
148852
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki pyytää tarjousta (avoin menettely) Saunalahden koulun muutostöistä liitteenä olevien suunnitelmien mukaisesti. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Rakennuspaikka: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo. Urakka-aika on 4.6.-1.8.2018. Urakka sisältää entisen Saunalyhdyn päiväkodin tilojen muutostyöt koulukäyttöön työselostusten ja muiden suunnitelmapiirustusten mukaisesti täyteen käyttökuntoon saatettuna. Työssä noudatetaan Suomen rakennusmääräyskokoelman määräysten ja ohjeiden lisäksi yleisesti tunnustettuja normeja, standardeja ja suosituksia sekä paikallisten rakennuslupa- ja paloviranomaisten erityismää-räyksiä ja rakennusaineiden valmistajan ohjeita ja suosituksia. Käytetään CE-hyväksyttyjä tai muutoin tyyppihyväksyttyjä materiaaleja. Kaikki syntyvät vauriot tulee korjata ympäristöään vastaavasti. Ympäröivän sisätilan ja piha-alueen saattaminen rakennustyötä edeltävään kuntoon kuuluu urakkaan. Urakka tulee olla laskettuna kaikkineen töineen, materiaaleineen ja hankintoineen tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti sisältäen kaikki rakennus-, LVI-,automaatio- ja sähkötyöt. Urakkaan kuuluvat kaikki materiaalihankinnat, työkoneet, laitteet sekämahdolliset nostimet, telineet, pöly-, ympäristö- ja sääsuojaukset lämmityskalustoineen.Urakoitsija vastaa myös jätekustannuksista ja jätteen kuljetuksesta, kohteen siistinä pitämisestä sekä loppusiivouksesta. Urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Tilaaja on hakenut kohteelle rakennusluvan. Muutosnumero on 2017-1947. Urakoitsijan tulee huomioida, että rakennusluvasta tulee urakoitsijalle velvoitteita mm. järjestää maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vastaava työnjohtaja, KVV- työnjohtaja ja IV-työnjohtaja. Urakoitsijan tulee huolehtia rakennusluvan edellyttämistä katselmuksista, joita ovat vesilaitteiden katselmus, ilmanvaihtolaitteiden katselmus sekä loppukatselmus. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista. Tilaaja on oikeutettu hylkäämään tarjouksen mikäli tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen. Kiinteistönhoitaja on Tapio Lehikoinen p. 050-5231602, alueen kiinteistönhoidon esimies on Timo Naukkarinen p. 050-5476543.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vertailuvaiheeseen pääsevät ainoastaan ne tarjoukset jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Tarjoajan tulee vakuuttaa merkitsemällä taulukkoon täyttyvätkö kelpoisuusehdot ja tarvittaessa ladata pyydetyt selvitykset sekä muut pyydetyt liitteet osana tarjoustaan. Ennen päätöksen tekoa hankintayksikkö varaa oikeuden pyytää mahdollisilta valittavilta ko selvitykset kirjallisina, jotka eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä lukien. Mikäli tarjoaja ei anna vaadittuja selvityksiä tai asetetut vaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. Hankintayksikkö voi pyytää tarvittaessa tämän lisäksi kelpoisuuteen liittyviä täydentäviä selvityksiä. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvityksen on oltava suomenkielinen. Espoon kaupunki on liittynyt www.tilaajavastuu.fi –palveluun. Palvelu on luotu helpottamaan tilaajavastuulain mukaisten tietojen saamista urakoitsijoista. Suosittelemme tarjoajaa liittymään em. tai vastaavaan palveluun. Tällöin ei urakoitsijan tarvitse määräajoin toimittaa todistuksia lakisääteisten velvoitteidensa suorittamisesta tilaajalle. Tilaajavastuulain mukaiset velvollisuudet: Tarjoajan tulee vaatia alihankkijoiltaan ja niiden alihankkijoilta vastaavat selvitykset kuin häneltä itseltään ja toimittaa ne tilaajalle. Em. velvoitteiden laiminlyöminen on sopimuksen purkuperuste. Työn suorittamiseen liittyvät vaatimukset: Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoajalla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset sekä valmiudet urakan asianmukaiseen, ammattimaiseen ja huolelliseen toteuttamiseen, ja että tarjoaja on suoriutunut em. tavoin mahdollisesti aikaisemmin tekemiensä vastaavankaltaisten rakennusurakoiden toteuttamisesta. Hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea tarjouskilpailusta ehdokas, joka on syyllistynyt hankintalain 80§ ja 81§ mukaisiin rikoksiin.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (säädösnumero 1397/2016). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakan hankinta. Kansallisen hankintarajan ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut, tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.3.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643314
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin