«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Päijät-Hämeen liitto -kuntayhtymä : Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä

07.12.2017 10:05
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-026031
Tarjoukset 17.1.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Päijät-Hämeen liitto -kuntayhtymä 0215610-5 /
Päijät-Hämeen liitto
Tapio Ojanen
PL 50, 15111 Lahti
15111
Lahti
Puh. +358443719459
Fax. +35838719411

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto -kuntayhtymä
Y-tunnus 0215610-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Päijät-Hämeen liitto
Yhteyshenkilö Tapio Ojanen
Postiosoite PL 50, 15111 Lahti
Postinumero 15111
Postitoimipaikka Lahti
Maa Suomi
Puhelin +358443719459
Sähköpostiosoite tapio.ojanen@paijat-hame.fi, toimisto@paijat-hame.fi
Faksi +35838719411
Internet-osoite (URL) http://www.paijat-hame.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä
Hankinnan kuvaus

Hankittavan selvityksen tarkoituksena on tuottaa vertailukelpoista tietoa paljon liikennettä aiheuttavien alueiden nykytilasta, kehittämispotentiaalista ja vaikutuksista. Selvitysalueena on Päijät-Hämeen maakunta ja myöhemmin maakuntaan liittyvä Iitin kunta. Selvitys palvelee kaavoitusta, liikennesuunnittelua ja alueiden kehittämisen priorisointia.

Paljon liikennettä aiheuttavia alueita ovat ainakin merkittävät logistiikka-, teollisuus-, palvelu-, työpaikka- ja kaupan alueet. Asuinalueet ovat suljettu pois tarkasteltavien alueiden joukosta, koska niiden suunnittelussa ja liikennevaikutusten hallinnassa ovat omat logiikkansa ja prosessinsa. Kaupunkien ja kuntien keskustat ovat mukana selvityksessä, mutta niitä voidaan pitää joka tapauksessa elinkeinoelämän kannalta merkittävinä eikä niiden sen vuoksi tarvitse olla erityisenä painopisteenä vertailussa.

Selvityksen ensimmäinen vaihe koskee alueiden nykytilaa. Olemassa olevien alueiden merkittävyyttä arvioidaan vertailukelpoisilla kriteereillä, joita voivat olla esimerkiksi työpaikkojen määrä, toimitilojen pinta-ala, raskaan liikenteen määrä ja toimintojen monipuolisuus alueella.

Selvityksen toisessa vaiheessa arvioidaan olemassa olevien ja uusien alueiden tulevaisuuden kehittämispotentiaalia. Tarkasteltavia alueita ovat Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 elinkeinoelämän alueet (T-, TP-, LM-, P- ja kaupan alueet) sekä muut merkittävät nykyiset ja uudet alueet. Selvityksen käynnistyessä kunnilla on mahdollisuus ehdottaa tarkasteluun valittavia alueita. Myös tarjoaja voi työohjelmassaan ehdottaa periaatteita tai kriteerejä mukaan valittaville alueille.

Alueiden kasvun edellytyksiä voidaan arvioida muun muassa saavutettavuuden ja ympäröivän maankäytön näkökulmista. Selvityksen tuloksena tunnistetaan sellaiset alueet, joilla on potentiaalia olla tulevaisuudessa merkittäviä. Alueiden arvioinnissa tulee tunnistaa niiden merkittävimmät vaikutukset. Kasvavilla alueilla on myös oleellista tunnistaa lisääntyvien liikennemäärien aiheuttamat paineet liikenneverkon kehittämiseen.

Alueiden ennustettuja liikennevaikutuksia arvioidaan Lahden seudun liikennemallin avulla. Liikennemallin ajot eivät sisälly tähän tarjouspyyntöön vaan ne suoritetaan erikseen mallia hallinnoivan Strafica Oy:n toimesta. Malliajot tehdään nykytilanteesta sekä konsultin ja tilaajan kesken erikseen sovittavasta tulevaisuusskenaariosta. Tietoja voidaan hyödyntää mm. liikenteellisen saavutettavuuden analysoinnissa. Liikennemalli tuottaa alueiden väliset henkilöliikenteen virrat kulkumuodoittain ja matkaryhmittäin sekä matkojen pituuden ja keston. Raskaan liikenteen osalta malli tuottaa karkean arvion alueiden raskaan liikenteen tuotoksista sekä suuntautumisesta alueen tyypin ja tehokkuuden perusteella. Mikäli työssä kyetään tuottamaan yksityiskohtaisempia tietoja eri alueiden tuottamasta nykyisestä raskaasta liikenteestä tai arvioita tulevista liikennetuotoksista, voidaan näitä hyödyntää jo malliajoja tehtäessä. Tarjouspyyntöön sisältyy tarvittavien aineistojen toimittaminen liikennemallin ajoja varten sekä liikennemallin avulla saatujen tulosten analysointi. Malliajojen mukaiset liikenneverkkojen kuvaukset ja liiken-nekysyntäaineistot voidaan luovuttaa konsultille Emme-ohjelmiston formaatissa jatkotarkasteluja varten.

Tarjoajan tulee työohjelmassaan esitellä tarkemmin alueiden arviointikriteerit sekä lähtöaineistot ja menetelmät, joita käytetään tässä tarjouspyynnössä mainittujen asioiden selvittämiseen.

Selvityksen laatimista ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja tarkastelualueen suurimmat kunnat eli Lahden, Heinolan ja Orimattilan kaupungit ja Hollolan kunta sekä mahdollisesti Hämeen kauppakamari ja Lahden seudun kehitys LADEC. Työohjelman tulee sisältää ehdotus ohjausryhmän kokousten määrästä. Toimeksiannon rahoittavat Päijät-Hämeen liitto, Lahden kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskus.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
15000 - 35000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.2.2018 - 30.9.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia ja muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Soveltuvuuden toteamiseksi tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan seuraavat todistukset:

- tiedot ennakkoperintärekisteriin ja kaupparekisteriin merkitsemisestä (arvonlisävero-tunnus) sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta www.ytj.fi),

- todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelystä,

- todistus lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta,

- vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta,

- vahvistetut tilinpäätöstiedot viimeiseltä tilikaudelta.

Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankkeen sisältöä ja tarjouspyyntöä koskevia tarkentavia lisätietoja antaa Päijät-Hämeen liiton erityisasiantuntija Tapio Ojanen. Tiedustelut tarjouspyyntöön liittyen ja pyynnöt vastausten nähtäväksi saannista tulee toimittaa 19.12.2017 klo 12.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tapio.ojanen@paijat-hame.fi. Otsikoksi on merkittävä ”Tiedustelu / Elinkeinoelämän alueet”.

Tiedusteluihin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi emme voi vastata tarjouspyyntöön liittyviin tiedusteluihin puhelimitse. Vastaukset kaikkiin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin toimitetaan 21.12.2017 sähköpostitse sekä kysymyksiä esittäneille että muille vastauksia määräaikaan mennessä nähtäviksi pyytäneille kysymysten esittäjiä paljastamatta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
17.1.2018 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta tarjouksen jättöajan päättymisestä lukien. Päijät-Hämeen liitto päättää konsultin valinnasta 9.2.2018 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueet -selvitys.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin