«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : Kehitystukipalvelut

07.12.2017 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025956
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 235-488885

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite PL 69
Postinumero 33541
Postitoimipaikka TAMPERE
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien Logistiikkalaitos
Puhelin +299800
Sähköpostiosoite purchase4.fdflogcom@mil.fi
Hankkijaprofiilin osoitehttp://puolustusvoimat.fi/etusivu
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Puolustus

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Kehitystukipalvelut

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Palvelut
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena ovat kehitystukipalveluiden lisätyöt ketterän mallin organisointiin ja DevOps työhön. Tilattava lisätyö kuuluu alkuperäisen kehitystukipalveluiden puitesopimuksen (PVSOP 460000055/31.1.2012) sisältyvään Menetelmä- ja työvälinetukeen, sekä kehitystukipalveluiden vuoden 2017 Toimitussopi-muksessa määriteltyyn ketterän mallin organisointiin ja DevOps työhön, joiden tavoitteena on kehittää palvelua vastaamaan yhden kehitysprojektin sijasta useamman kehitysprojektin tarpeita.

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

665000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta
IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero

Hankintapäätös BN14496726.9.2017

Ostotilaus 7000052104

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva yksi tai useampi ilmoitus on julkaistu aiemmin


Suorahankintaa koskeva ilmoitus, Ilmoituksen numero EUVL:ssa:
2017/S 185-380093, 27.9.2017

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000052104
Nimi
Kehitystukipalvelut lisätyötilaus
V.1 Sopimuksentekopäivä
26.9.2017
V.3 Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty
Virallinen nimi Accenture Oy
Kansallinen henkilötunnus 0718166-8
Postiosoite Porkkalankatu 5
Postinumero 00101
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

647000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
5.12.2017

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

    Kyseessä ovat rakennusurakkaan/tavarahankintaan/palveluihin liittyvät lisätoimitukset, joihin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja edellytyksiä: Kyllä

    2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

    Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
    Hankintamenettelynä on puolustus- ja turvallisuushankintalain 23 §:n 2 momentin tarkoittama suorahankinta lisätilauksissa. Hankittava lisätyö on ehdottoman välttämätöntä tilata alkuperäisen toimitussopimuksen (viite 4) sisältökokonaisuuden loppuunsaattami-seksi. Viitteen 4 mukaisen toimitussopimuksen sisältö valmisteltiin vuoden 2016 loppuvuodesta syys-joulukuun aikana. Lisätyön koh-teena oleva palvelukokonaisuus sisällytettiin toimitussopimuksen työkokonaisuuksiin. Tehtäessä työsuunnitelmaa vuodelle 2017 TVJ-alan kehittämistyö oli kesken, jonka vuoksi kehitystukipalveluiden vuoden 2017 toimitussopimuksen laatimisen ajanhetkellä, ei ollut vielä riittävän tarkasti tiedossa, kuinka laaja työkokonaisuus ketterän mallin organisointi ja DevOps työt tulevat olemaan. Kehittämistyön ollessa kesken hankintayksikkö ei kyennyt yhdessä toimittajan kanssa arvioimaan tarkasti, mitkä tulisivat olemaan kesken olevan kehittä-mistyön lopputuloksena syntyvät tarkat tavoitteet ja vaatimukset toi-mitussopimuksen sisältöön kuuluvalle työkokonaisuudelle sekä kuin-ka paljon työtä niiden toteuttaminen toimittajalta vaatisi. Suunnitelma näiden osalta pystyttiin tarkentamaan vaadittavalle tasolle vasta huh-tikuussa 2017. Jotta toimitussopimuksessa määritelty työkokonaisuus saataisiin loppuun sellaisena kuin TVJ-alan kehittämistyön asettamat vaatimukset ja tavoitteiden saavuttaminen työkokonaisuudelta edellyttää, on lisätyön tilaaminen välttämätöntä näiden tavoitteiden ja vaatimusten toteuttamiseksi.

    «« Takaisin