«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen : Vesalan peruskoulun laajennus- ja muutostyöt, rakennusurakka

07.12.2017 11:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-025950
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 237-491820
Tarjoukset 02.02.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=137035&tpk=e433277e-fd83-42b7-9cb2-be6a4eacacf6

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Elimäenkatu 5
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Liisa Katajala
Puhelin:+358 931039699
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=137035&tpk=e433277e-fd83-42b7-9cb2-be6a4eacacf6
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vesalan peruskoulun laajennus- ja muutostyöt, rakennusurakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu pyytää urakkatarjoustanne Vesalan peruskoulun pääurakan töistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vesalan yläasteen koulun (Sakara 5) ja Vesalan ala-asteen koulun (Sakara 3), yhdistetään peruskouluksi ja koko koulu sijoitetaan samaan rakennukseen, joka tulee muodostumaan nykyisestä peruskorjatusta yläasteen koulusta ja siihen rakennettavasta laajennuksesta. Uudisrakentamisen osuus tästä urakasta on noin 80%. Pääurakan työt on kuvattu ja tehdään tämän tarjouspyynnön liitteinä olevien suunnitelmapiirustusten, työselostusten sekä muiden asiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennuspaikan osoite on Sakara 5, 00940 Helsinki.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennuskohde on Vesalan peruskoulu (yläasteen ja ala-asteen yhdistys yhdeksi kokonaisuudeksi). Koulu toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennusmääräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. Rakennuksessa toimii Vesalan peruskoulu. Alkuopetusluokille järjestetään iltapäiväkerhotoimintaa. Koulu on mitoitettu yhteensä 880 oppilaalle luokka-asteilla 1-9. Rakennuksen liikuntatilat ja piha on kouluaikojen ulkopuolella liikuntaviraston käytössä. Myös muille tiloille pyritään järjestämään kouluajan ulkopuolista käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Koulu toimii majoituskouluna Koulun laajuus: - Bruttoala 3 629 brm2 - Huoneistoala 3 325 htm2 - Hyötyala 2 428 hym2 Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana sekä YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsijalle alistetaan erilliset sähkö-, putki- ja ilmanvaihtoautomaatiourakat. Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista, työmaapalveluista ja työturvallisuudesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.4.2018 - 28.6.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikkaa esittelee 9.1.2018 klo 14 rakennuttajakonsultti Juuso Erkkilä p. 0408401232 tai Perttu Valtonen p. 0401344364

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää ja ladata tarjouksen liitteeksi jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Lisäksi tarjoajan tulee ladata tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta vähimmäisvaatimukset: 1. Liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta oltava vähintään 15 000 000€ /tilikausi (tilikauden pituus 12kk). Jos tarjouksen tekijä on ryhmittymä, on osakasyritysten yhdessä täytettävä liikevaihtoa koskeva vaatimus. Ryhmittymän osakasyritysten liiketoiminnan tulee pääosin koostua talonrakennusurakoinnista. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin (www.ytj.fi) -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Soveltuva työehtosopimus voi olla joko työn-antajaa sitova työehtosopimus tai yleissitova työehtosopimus tai sellainen muu työehtosopimus, jota työnantaja käytännössä soveltaa. Selvitys keskeisistä työehdoista kattaa tiedot työntekijöiden pääasiallisista työtehtävistä, palkanmaksukausista, säännöllisestä työajasta, vuosiloman määräytymisestä, irtisanomisajasta ja selvityksen, miten palkka ja sen osat määräytyvät (ei henkilökohtaisia palkkatietoja) - todistus toiminnanvastuuvakuutuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Tilaaja edellyttää, että valittava urakoitsija ottaa alihankintasopimuksiinsa vastaavat työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista koskevan ehdot. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla sekä niistä virallinen suomenkielinen käännös. Jos sijoittautumisvaltiossa ei anneta edellä mainittuja asiakirjoja, tulee kilpailutuksen voittajan toimittaa edustajansa sijoittautumisvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle antama valaehtoinen todistus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vähimmäisvaatimukset: 1. RALA-pätevyys, työlajit 17.1a tai RALA-pätevyyden puuttuessa muulla tavoin osoitettu vastaava pätevyys. RALA-pätevyyttä 17.1a vastaavana pätevyytenä pidetään 3kpl referenssiä pääurakoitsijana toimimisesta uudisrakennus- ja laajennustöissä viimeisen viiden vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna. 2. Yksi referenssi, arvoltaan vähintään 2 000 000€ (alv%), pääurakoitsijana toimimisesta lasten päiväkotien tai opetusrakennusten uudisrakennustöissä (Tilastokeskuksen rakennusluokitus 1994, luokka F231 ja pääluokka H http://www.stat.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/index.html) viimeisen 5 vuoden aikana hankintailmoituksen julkaisupäivämäärästä laskettuna. 3. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusteknikon tai -mestarin koulutus ja valmistumisen jälkeen vähintään 5 vuotta vastaavan työnjohtajan työkokemusta ja hänen tulee olla päätoimisessa ja suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla näyttöä siitä, että hän tuntee Suomen rakentamismääräykset ja viranomaisvaatimukset sekä yleiset sopimusehdot YSE 98 ja sivu-urakan alistamismenettelyt siinä laajuudessa mitä vastuullisen työnjohtajan tehtävien hoitaminen edellyttää. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan RALA-sertifioinnin RALA ry:n RALA-yritysraportista.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika).

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.2.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:2.2.2018 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
4.12.2017
«« Takaisin