«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Veikkaus Oy : Veikkaus Oy: TIETOPYYNTÖ - HR -tietojärjestelmä- ja työajan hallintajärjestelmäpalvelu sekä tavoiteohjaustyökalu

12.10.2017 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-021702
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 197-404910

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Veikkaus Oy
Postitoimipaikka:Veikkaus
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@veikkaus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.veikkaus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Veikkaus Oy: TIETOPYYNTÖ - HR -tietojärjestelmä- ja työajan hallintajärjestelmäpalvelu sekä tavoiteohjaustyökalu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tietopyynnön (hankinnan) kohteena on Veikkaus Oy:n (jäljempänä myös Veikkaus) käyttöön tulevat HR –tietojärjestelmäpalvelu, työajan hallintajärjestelmäpalvelu sekä tavoiteohjaustyökalu.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Päätös mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja hankintakokonaisuudesta tehdään esiselvitys ja kartoitus vaiheen jälkeen.

Hankintayksikkö voi käydä teknistä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken.

Hankintayksikkö pyytää tietopyyntöön vastaavia toimijoita liittämään vastaukseensa tiedot yrityksestä, yrityksen ratkaisuista tietopyynnössä kuvattuun tarpeeseen ja missä ratkaisuja on käytössä.

II.2.14) Lisätiedot:

Kiinnostuneita tarjoajia pyydetään ilmoittamaan nimensä ja yhteystietonsa sekä pyydetty selvitys sähköpostitse osoitteeseen hankinnat@veikkaus.fi viimeistään 31.10.2017. Sähköpostin otsikkokenttään pyydämme ilmoittamaan viitteeksi: "Tietopyyntö HR-kokonaisuus ja tavoiteohjaus".

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
15.2.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan kohteena on Veikkaus Oy:n (jäljempänä myös Veikkaus) käyttöön tulevat HR –tietojärjestelmäpalvelu, työajan hallintajärjestelmäpalvelu sekä tavoiteohjaustyökalu.

1. Hankinnan tavoitteena on luoda laiteriippumaton, käyttäjäystävällinen HR -järjestelmäkokonaisuus, joka tukee HR -prosessien digitaalisuutta ja tavoitetilaa, vähentäen nykyisiä integraatiota ja on Veikkauksen ICT-linjauksien mukainen.

2.Hankinnan tavoitteena on saada käyttöön laiteriippumaton tavoiteohjaustyökalu, joka mahdollistaa toi-minnansuunnittelun toimenpidetasolla ja tavoitteiden toteutumisen seurannan.

Alustavan arvion perusteella hankittavalla HR-tietojärjestelmäpalvelulla tulee olemaan noin 2 000 loppukäyttä-jää, joista n. 1 400 työvuorosuunnittelun piirissä. HR-järjestelmän ja työajanhallintajärjestelmän tulee olla tarjolla suomen ja optiona myös englannin kielellä.

Tavoitteena on, että tietojärjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön 2018-2019 aikana.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan: HR -tietojärjestelmä-, työajan hallintajärjestelmäpalvelu sekä tavoiteoh-jaustyökalu.

Hankinnan kohteena olevalla tietojärjestelmäkokonaisuudella on tarkoitus tuottaa HR-, työajan hallinta- sekä toiminnansuunnittelupalveluita.

HR- ja työajan hallintajärjestelmäpalvelu:

Hankinnan tavoitteena on korvata Veikkauksen SAP HR:n henkilörekisteri ja organisaationhallinta ottaen käyt-töön uusia toiminnallisuuksia tukemaan HR-prosessin tavoitetilaa. Samassa yhteydessä kartoitetaan mahdolli-suudet kehittää työajan hallinnan kokonaisuutta. Tällä hetkellä eri työajanseurantajärjestelmistä ja työvuoro-suunnittelujärjestelmästä tuleva aikatieto analysoidaan SAP ajanhallinnassa.

HR- ja työajan hallintajärjestelmäpalvelu on keskeinen työkalu tukemassa HR-prosesseja digitaalisin ratkaisuin mm:

• koko työsuhteen elinkaari (ml. palkkatiedot, lomat ja poissaolot)

• rekrytointi

• organisaation hallinta

• suorituksen johtaminen

• palkitseminen

• kehittyminen ja itsensä johtaminen

• oppiminen ja koulutukset

• henkilöstösuunnittelu

• HR-raportointi ja -analytiikka

• työvuorosuunnittelu

• työaikatiedon tulkinta

• optiona työaikakirjaukset

Alustavat vaatimukset

• useita integraatioita: mm. Personec W, SAP, käyttöoikeudet ja AD, työajan seurantajärjestelmät

• korkea automaatio- ja itsepalveluaste

• mobiilisuus

• reaaliaikaisuus

Hankinta ei sisällä palkanlaskentajärjestelmäpalvelua.

Tavoiteohjaustyökalu

Tavoiteohjaustyökalu on keskeinen väline tukemassa Veikkauksen ohjausmallia ja toiminnan suunnittelun ja seurannan prosesseja.

Hankinnan tavoitteena on saada käyttöön laiteriippumaton tavoiteohjaustyökalu, joka mahdollistaa toiminnan-suunnittelun toimenpidetasolla ja tavoitteiden toteutumisen seurannan. Tavoitteena on saada näkymä, rapor-tointi ja seuranta samasta paikasta tavoitehierarkialle yhtiötason mittareista aina henkilökohtaisille tavoitekor-teille saakka. Mikäli työkalu kattaa myös budjetoinnin, kuulemme mielellään siitä lisää.

Hankinnalla on tarkoitus muuntaa nykyistä pääosin MS Office –työkaluihin perustuvaa tavoiteohjausprosessia yhteen järjestelmään perustuvaksi. Hankittavan järjestelmän tulisi olla helposti muokattava ja hallinnoitava, ja sen tulisi tukea joustavasti toimintamallien uudistamista. Järjestelmän tulisi olla helposti integroitavissa muihin tietojärjestelmiin.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.10.2017
«« Takaisin