«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ålands hälso- och sjukvård : Upphandling av ögonlaser

14.09.2017 10:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-020045
Tarjoukset 6.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Ålands hälso- och sjukvård 1907542-4 /
Ålands hälso- och sjukvård Upphandlingsenheten
Christina Nukala-Pengel
PB 1091
22111
Mariehamn
Puh. +35818535156
Fax. +35818535223

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ålands hälso- och sjukvård
Y-tunnus 1907542-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ålands hälso- och sjukvård Upphandlingsenheten
Yhteyshenkilö Christina Nukala-Pengel
Postiosoite PB 1091
Postinumero 22111
Postitoimipaikka Mariehamn
Maa Suomi
Puhelin +35818535156
Sähköpostiosoite christina.nukala-pengel@ahs.ax
Faksi +35818535223
Internet-osoite (URL) http://www.ahs.ax
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Ålands Landskapsregering

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Upphandling av ögonlaser
Hankinnan kuvaus

Leverans av ögonlaser till Ålands hälso- och sjukvårds ögonklinik

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sähkökirurgialaitteisto. (33161000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mariehamn (K478)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Uteslutningsgrunder är deltagande i kriminell organisation, korruption, bedrägeri, terrorbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet, penningtvätt eller finansiering av terrorism, samt barnarbete och andra former av människohandel (UpphL § 80).

Anbudsgivaren skall ha kompetens, personal, maskiner, utrustning och kapacitet att driva verksamheten. En samlad bedömning kommer att ske av anbudsgivarens beskrivning av verksamheten samt av referenser.

Anbudsgivaren skall minst redovisa de underleverantörer, som anbudsgivaren varaktigt behöver använda sig av, för att klara att genomföra sitt åtagande vid kontraktets fullgörande.

Anbudsgivaren skall ha en sådan ekonomisk och finansiell situation, att denne klarar av att fullgöra uppdraget och etablera ett leverantörsförhållande med Ålands hälso- och sjukvård.

I anbudet skall det framgå, att anbudsgivaren uppfyller de nationella kraven om producentansvar för förpackningar och förpackningsavfall:

För anbudsgivare i Sverige - Förordningen 2014:1073

För anbudsgivare i Finland – Finlands statsråds förordning om förpackningar och

förpackningsavfall 518:2014

För anbudsgivare på Åland – ÅFS 1981:3, ändrad 2012:39 och ÅFS 1998:93, ändrad 2012:83

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Anbudsgivaren försäkrar på heder och samvete att leverantör inte är dömd för ovannämnt brott och inte heller är föremål för missförhållanden.

Anbudsgivaren försäkrar även på heder och samvete att underleverantör inte är dömd för brott eller föremål för missförhållanden.

Anbudsgivaren skall visa intyg över registrering i yrkes-handels- eller näringsregister.

Anbudsgivare skall lämna minst 3 (tre) referenser utförda under de 3 (tre) senaste verksamhetsåren. Referenserna skall avse liknande uppgifter som upphandlingen avser. För nystartade företag som saknar referenser, skall referensen istället lämnas för den person som kommer att ansvara för uppdragets genomförande. Referenstagningen syftar till att få information om anbudsgivarens yrkeskunnande, effektivitet, erfarenheter och tillförlitlighet.

Anbudsgivaren skall på begäran visa att denne förfogar över nödvändiga resurser genom att uppvisa kopia på samarbetsavtal eller motsvarande dokumenterad uppgörelse med underleverantör.

Anbudsgivarens kreditomdöme skall innebära riskklass 3 (på en 5-gradig skala)/alternativt A (där AAA är det bästa) eller motsvarande omdöme hos kreditmarknadsinstitut. Kreditomdömet skall vara högst 3 (tre) månader gammalt räknat från sista anbudsdag.

Om en anbudsgivare saknar klassificering, eller har en lägre kreditklass än ovan, görs en individuell bedömning för eventuellt godkännande. För att möjliggöra en sådan bedömning, skall till anbudet bifogas en sådan utredning, att det kan anses klarlagt, att anbudsgivare har motsvarande ekonomisk stabilitet, genom att någon av nedanstående handlingar inlämnas:

1. Garanti från moderbolaget, eller annan, där det klart och tydligt framgår att garanten, eller moderbolaget träder i anbudsgivares ställe i händelse av att denne inte längre kan fullfölja sina förpliktelser mot den upphandlande enheten. Med förpliktelser avses både finansiellt ansvar och förpliktelse att fullfölja det egentliga åtagandet i avtalet. Sådant intyg skall bifogas anbudet och vara undertecknat av moderbolagets, eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering, samt kraven ovan skall i dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av garanten.

2. Företag, även nystartade företag, skall redovisa sin ekonomiska och finansiella situation för att visa att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell styrka att fullgöra uppdraget under anbudstiden. Bevis utgörs av bankgaranti och senaste bokslut, eller revisorsintyg i det fall inget bokslut ännu har upprättats. Bankgaranti skall uppgå till 15 % av anskaffningspriset exkl. moms eller för fortlöpande tjänster det kalkylerade priset för 12 (tolv) månader i euro för anbudsgivaren och ställas senast vid avtalstecknande.

Anbudsgivare skall presentera: intyg över att anbudsgivaren inte har försummat att betala skatter, förskottsinnehållningar eller lagstadgade socialskyddsavgifter.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.10.2017 15.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://www.ahs.ax/upphandling.con?iPage=198&m=254

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Marknadsdomstolen
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin