«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Väestörekisterikeskus : Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut

29.06.2017 16:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015976
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 123-249696
Osallistumishakemukset 02.07.2021 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=130073&tpk=26b50844-4475-4bd3-a0a3-91403dc62110

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väestörekisterikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245437-2
Postiosoite:PL 123
Postinumero:00531
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29553500
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vrk.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vrk.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=130073&tpk=26b50844-4475-4bd3-a0a3-91403dc62110

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Väestörekisterikeskus
Postiosoite:Lintulahdenkuja 4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@vrk.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vrk.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Väestörekisterikeskuksen dynaaminen hankintajärjestelmä - vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut
Viitenumero:
VRK/41539/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valtionhallinnon tukipalvelut. (75130000-6), Digitaalinen (CA43-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Väestörekisterikeskus (VRK) perustaa vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen hankintaa varten dynaamisen hankintajärjestelmän, johon kansalliseen tunnistuspalveluntarjoajien luottamusverkostoon kuuluvat tunnistuksen välityspalvelua tarjoavat toimittajat voivat jättää osallistumishakemuksen. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet luottamusverkoston vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelujen tarjoajat tai niiden yhteenliittymät voivat täten hakea osallistumista järjestelmään. VRK:n välityspalveluhankinnat toteutetaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken järjestelmän sisäisillä, erillisillä kilpailutuksilla. Dynaamisen hankintajärjestelmän ensimmäistä kilpailutusta toteutettaessa määräajat osallistumishakemusten ja tarjousten jättämiselle kyseistä kilpailutusta varten ajoittuvat vuodelle 2017.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 20000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

*HANKINNAN TAUSTA JA KOHDE* VRK yhtenä tehtävänä on toteuttaa valtiovarainministeriön asettamaa Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa (KaPA). Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy kansallisen palveluväylän, kansallisen tunnistusratkaisun, rooli- ja valtuutuspalvelun sekä kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemien palvelunäkymien kehittäminen. Suomessa julkishallinnolla on lakisääteinen velvoite käyttää vahvassa sähköisessä tunnistautumisessa VRK:n Suomi.fi-tunnistus-palvelua. Hankinnan kohteena ovat kansalliseen luottamusverkostoon kuuluvan palveluntarjoajan tarjoamat vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelut. Vahvan sähköisen tunnistamisen tapahtumia on tarkoitus hyödyntää Väestörekisterikeskuksessa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) nojalla henkilötietojen hakemiseen väestötietojärjestelmästä. Henkilötietoja voidaan välittää julkishallinnon sähköisiin asiointipalveluihin sekä myös muihin sähköisen asioinnin tukipalveluihin liitettyihin asiointipalveluihin. Välityspalvelun tarjoaja (Toimittaja) voi välittää yhtä tai useampaa luottamusverkoston vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä. VRK voi valita yhden tai useamman Toimittajan. *HANKINTAAN KOHDISTUVAT ERITYISVAATIMUKSET JA MUUT EHDOT* Dynaamisessa hankintajärjestelmässä käytetään yksinomaan sähköisiä viestintätapoja. Dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtäviin hankintoihin kohdistuvat erityisvaatimukset yksilöidään dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille toimitettavissa tarjouspyynnöissä. Kaikkien järjestelmän puitteissa toteutettavien hankintojen osalta tulee kuitenkin täyttyä seuraavat edellytykset: - Toimittaja on kansalliseen tunnistuspalveluntarjoajien luottamusverkostoon kuuluva vahvan sähköisen tunnistamisen välityspalvelun tarjoaja, jonka palvelu täyttää korotetun tai korkean varmuustason vaatimukset - Toimittajan palvelu täyttää muutoinkin sähköisen tunnistamisen sääntelyn vaatimukset - Toimittajan palvelu täyttää muun erityissääntelyn asettamat vaatimukset (toimittaja on palveluntarjonnassaan huomioinut mm. henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset, palvelun esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvän sääntelyn, tietosuoja- ja tietoturvalainsäädännön asettamat vaatimukset, aineistoja koskevat suojaustasovaatimukset) Valitun toimittajan kanssa solmitaan palvelua koskevan hankintasopimuksen lisäksi turvallisuussopimus ja palveluntarjontaan osallistuvilta henkilöiltä edellytetään henkilöturvallisuusselvitys ja salassapitositoumus. VRK:lla on tarkentavia turvallisuus- ja tietoturvavaatimuksia salassa pidettävälle tiedolle ja sen käsittelylle. Toimittajan tehtävänä on toimittaa kulloinkin hankinnan kohteena olevat palvelut suomen, ruotsin ja englannin kielellä (ks. ilmoituksen kohta "Tarjouspyynnön muut ehdot"). Hankintayksikön ja toimittajan välinen yhteistyö toteutetaan suomen kielellä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

VRK arvioi, että dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana toteutetaan kevennetyillä kilpailutuksilla 2-4 hankintaa.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritelty ESPD:ssä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritelty ESPD:ssä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Määritelty ESPD:ssä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Määritelty ESPD:ssä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Määritelty ESPD:ssä.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot sisältyvät tarjouspyyntöön ja sopimusasiakirjoihin, jotka toimitetaan aina erikseen dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille, toteutettaessa kilpailutuksia järjestelmän sisällä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.7.2021 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 2 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa vuonna 2017 ja ensimmäistä kilpailutusta toteutettaessa osallistumishakemusten toimittamisen määräpäivä on 25.9.2017. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan käynnistää aikaisintaan syksyllä 2017.

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Vuonna 2017 määräpäivään 25.9.2017 mennessä osallistumishakemuksen toimittaneet ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt tahot voivat osallistua ensimmäiseen kilpailutukseen dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä. Osallistumishakemuksen toimittamisessa tulee huomioida erityisesti seuraavaa: - Hakijan ei tule jättää/lähettää osallistumishakemusta Hanki-palveluun (sähköiseen järjestelmään), vaan hakemus tulee tallentaa omalle koneelle PDF-dokumenttina ja lähettää tallennettu PDF sähköpostitse VRK:n kirjaamoon - Hakija saa tallennettua täyttämänsä osallistumishakemuksen PDF-muotoon Hanki-palvelussa kohdassa ”Hakemuksen lähetys” ja ”Esikatselu”. Esikatselun kautta osallistumishakemus muuntuu PDF-muotoiseksi, joka on mahdollista tallentaa ja lähettää sähköpostitse VRK:n kirjaamoon. - Hanki-järjestelmän teknisistä ominaisuuksista johtuen VRK ei pysty avaamaan/käsittelemään Hanki-järjestelmään jätettyjä hakemuksia. Tämä johtuu siitä, että dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa vuoteen 2021 saakka eikä Hanki-järjestelmän tekniset ominaisuudet salli hakemusten avaamista ennen määräajan päättymistä. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää, että OSALLISTUMISHAKEMUKSET LÄHETETÄÄN SÄHKÖPOSTITSE VRK:N KIRJAAMOON. VRK:n tarkoituksena on lähettää ensimmäinen tarjouspyyntö mahdollisimman pian osallistumishakemusten toimittamisen määräpäivän jälkeen, aikaisintaan lokakuussa 2017, dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta tullaan pyytämään järjestelmään hyväksytyiltä toimittajilta tarjous sähköisesti hanki-palvelu.fi –portaalin kautta (Linkki: https://www.hanki-palvelu.fi/). Ehdokkaan/tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään osallistuakseen dynaamiseen hankintajärjestelmään ja jättääkseen tarjouksen. MÄÄRÄAJAT Dynaaminen hankintajärjestelmä on voimassa neljä vuotta, 2.7.2021 asti. Hanki-järjestelmä ilmoittaa eri kohdissa määräpäivänä 2.7.2021. Kunkin osallistumispyynnön ja tarjouspyynnön osalta on kuitenkin huomioitava omat määräaikansa, jotka on ilmoitettu hankintadokumentaatiossa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29.6.2017
«« Takaisin