«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr : S. ja A. Bovalliuksen säätiön Pieksämäen kiinteistönhoito

19.06.2017 11:18
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015089
Tarjoukset 3.7.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr 0166055-3 /
S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr
Olli Kosonen
Hallipussi 1
76100
Pieksämäki
Puh. +358406351955

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr
Y-tunnus 0166055-3
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr
Yhteyshenkilö Olli Kosonen
Postiosoite Hallipussi 1
Postinumero 76100
Postitoimipaikka Pieksämäki
Maa Suomi
Puhelin +358406351955
Sähköpostiosoite olli.kosonen@bovallius.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Säätiö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
S. ja A. Bovalliuksen säätiön Pieksämäen kiinteistönhoito
Hankinnan kuvaus

Hankinta koskee S. ja A. Bovalliuksen säätiön Pieksämäen tilojen kiinteistönhoitopalveluita sekä varallaolo- ja kiireellisiä päivystystehtäviä.

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr pyytää tarjoustanne Pieksämäen tilojen kiinteistönhoitopalveluista 1.9.2017 toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla.

KOHTEISIIN TUTUSTUMINEN

Tarjoajan tulee kelpoisuusehdot täyttääkseen käydä tutustumassa kohteisiin ennen tarjouksen jättämistä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pieksämäki (K593)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2017 - 1.9.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee kelpoisuusehdot täyttääkseen käydä tutustumassa kohteisiin yhteisessä tutustumistilaisuudessa ennen tarjouksen jättämistä. Tutustumistilaisuus järjestetään 26.6.2017 klo 12:00 alkaen osoitteessa Hallipussi 1, 76100 PIEKSÄMÄKI.

HARKINNANVARAISET POISSULKUPERUSTEET

S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr voi käyttää harkintavaltaa hankintalain 54 §:n mukaisesti tarjoajan pois sulkemiseen kilpailutuksesta.

Mikäli tarjoajalla on maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, S. ja A. Bovalliuksen säätiölle on toimitettava selvitys ja veroviranomaisen todistus maksetuista/ maksamattomista veroista ja sosiaalimaksuista ja /tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että velkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

Tarjoaja on lähtökohtaisesti merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonli-säverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa. Kaikkien työnantajien on annettava kausiveroilmoitus ja vuosi- ilmoitus maksamistaan palkoista. Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on hänen selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu.

Mikäli tarjoaja on syyllistynyt lainvastaiseen tekoon ammattinsa harjoittamiseen liittyvässä toiminnassa ja josta tarjoajalla on voimassa oleva tuomio, on tarjoajan toimitettava tieto asiasta tarjouksen liitteenä.

Mikäli tarjoaja on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle tarjoajan soveltuvuutta koskevia tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen, on S. ja A. Bovalliuksen säätiöllä oikeus poissulkea tarjoaja tarjouskilpailusta.

Muut ehdot liitteenä olevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

ALIHANKINTA JA RYHMITTYMÄNÄ TARJOAMINEN

Jos palvelusta osa on tarkoitus suorittaa alihankintana, on tarjouksessa ilmoitettava miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen mukaisia velvoitteita alihankkijan suoritettavaksi ja kuvattava ali-hankkijan edellä mainittu osuus. Lisäksi tarjouksessa on nimettävä käytettävät alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan ja on selvitysvelvollinen alihankkijoidensa tilaajavastuulain mukaisista selvityksistä. Niin ikään tulee kuvata ryhmittymänä tarjoavien palveluntuottajien välinen yhteistyö, mikäli tarjous jätetään ryhmittymän nimissä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksen liitteenä tulee toimittaa, mikäli edellä kuvattu antaa aihetta:

- verovelkatodistus/ selvitys maksusuunnitelmasta.

- selvitys rekistereihin kuulumattomuudesta.

- selvitys syyllistymisestä lainvastaiseen tekoon ammatin harjoittamiseen liittyvässä toiminnassa.

- selvitys syyllistymisestä vakavaan virheeseen.

- selvitys konkurssista/ selvitystilasta.

- selvitys tarjoajan alihankkijoista tai ryhmittymänä tarjoamisesta.

TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOITTEET

Ennen hankintasopimusta S. ja A. Bovalliuksen säätiö tarkastaa tilaajavastuulain mukaiset seikat Tilaajavastuu.fi- palvelun kautta. Mikäli tarjoaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi palvelun Luotettava Kumppani- ohjelmaan, on tarjoajan toimitettava seuraavat asiakirjat tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista. Asiakirjat eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia sopimuksen allekirjoitushetkellä:

- selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvon-lisäverovelvollisten rekisteriin.

- kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.

- todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneistä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Eläkevakuutuksilla tarkoitetaan työntekijöiden eläkevakuutuksia.

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

- selvitys siitä kuinka työntekijöiden työterveyshuolto on järjestetty.

Mikäli toimittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu.fi Luotettava Kumppani- ohjelmaan, on toimittaja vel-vollinen toimittamaan edellä mainitut selvitykset ja todistukset vuosittain sopimuskauden aikana S. ja A. Bovalliuksen säätiölle. Epärehellisen toiminnan ennaltaehkäisemiseksi voi S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr edellyttää toimittajan auditointia kolmannen osapuolen toimesta ennen sopimuksen alle-kirjoittamista. Toimittaja maksaa auditoinnista aiheutuneet kustannukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

MUUT VELVOITTEET TARJOAJALLE:

- tarjoaja toimittaa tilaajalle vakuutusyhtiön todistuksen toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolosta tai selvityksen siitä, että tarjoajalla on sopimuskauden alusta lukien voimassa oleva vastuuvakuutus.

-tarjoaja sitoutuu toimittamaan tarjouskilpailun tai mahdollisen sopimuskauden aikana pyydettäessä soveltuvuuden ja palvelun vähimmäisvaatimuksiin liittyvät todistukset tai selvitykset:

- toimeksiannossa käytettävä henkilöstö osa puhua ja kirjoittaa sujuvaa Suomen kieltä. Tarvittaessa kielitaito on osoitettava kielikokeella (esim. tilaajan tekemällä haastattelulla).

- tarjoaja vastaa, että toimeksiannossa käytettävällä henkilöstöllä on vaatimusten mukainen koulutus ja tietotaito työstä suoriutumiseen.

- huoltoyhtiön tuottamat raportit ovat Suomen kielisiä ja kaikki dokumentointi tapahtuu Suomen kielellä.

- tarjoaja sitoutuu noudattamaan toiminnassaan Suomen työturvallisuuslainsäädäntöä, -määräyksiä ja –ohjeita.

- huoltoyhtiöllä tulee olla laadunhallintajärjestelmä tarjoamistaan palveluista. Laadunhallintajärjestelmän tulee olla dokumentoitu toimintatapa.

- tarjoajan lyhyt yleisesittely.

- tarjoaja on käynyt tutustumassa toimeksiantotiloihin ennen tarjouksen jättämistä ja tutustunut huolellisesti tarjouspyyntöasiakirjoihin.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
3.7.2017 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä.

Lisätietoja

S. ja A. Bovalliuksen säätiö pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä yhtään tarjousta. Säätiö pidättää itsellään oikeuden rajata hankintaa kohteittain.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://baofi-my.sharepoint.com/personal/olli_kosonen_bovallius_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?folderid=0aaf9971333514acf8d3268956631075b&authkey=AetV4bZuL3iaQsMt2IhdjwM

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin