«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus : Taltrikinmäki

19.06.2017 08:24
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015063
Tarjoukset 31.8.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Pasi Myllys
Postiosoite PL 41
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358438253213
Sähköpostiosoite pasi.myllys@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=129228&tpk=cbd17b97-9cd3-466c-bedc-70d31028eea7
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Taltrikinmäki
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3090/02.08.00/2017
Hankinnan kuvaus

Rakennushanke käsittää Taltrikinmäen alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen sekä osan Kurtinmalmin kaava-alueen kaduista. Alue sijaitsee pääosin Kurttilantien itäpuolella, rajautuen likimääräisesti pohjoisessa Pilkkumitiehen, etelässä Lambrobäckeniin ja idässä Kauklahdenväylään. Alueeseen sisältyy sekä Taltrikinmäen asemakaava-alueelle sijoittuvat kadut ja Pestuukallionpuiston puistoreitti sekä Taltrikinmäen asemakaava-alueelle sijoittuvan Kauklahdenväylän länsipuolelle sijoittuvat kevyen liikenteen yhteydet ja meluesteet (meluvallit ja meluaita) että Kurtinmalmin kaava-alueen kadut Pilkkumitie, Kahvelipolku, Hahlakuja ja Kahvelikuja. Lisäksi urakassa rakennetaan Lambronpolku välillä Pestuutie - Maasillantie ja Pestuutie - Kauklahdenväylän kevyen liikenteen väylä. Alueen rakennettavia katuja ovat:, Pestuutie, Pestuukuja, Pestuuportti, Lusikkatie, Lusikkakuja, Komutintie, Taltrikinmäki, Puulusikanpolku, Pilkkumitie, Kahvelipolku, Hahlakuja Kahvelikuja sekä Kauklahdenväylän kevyen liikenteen väylä, Lambronpolku välillä Pestuutie - Maasillantie ja välillä Pestuutie - Kauklahdenväylän kevyen liikenteen väylä. Kurttilantielle rakennetaan osa hulevesiverkkoa. Alueen sisäiset kadut ovat pientaloalueella sijaitsevia pääosin rakentamattomia uusia katuyhteyksiä sekä Kurtinmalmin kaava-alueella olemassa olevia ajoyhteyksiä. Taltrikinmäen asemakaava-alueella sijaitsevat pääosin uudet tonttikadut / kevyen liikenteen väylät sijoittuvat kapeahkoille katualueille. Alueella on paljon yksityisiä ja kaupungin omistamia rakentamattomia pientalotontteja, joilla voi tapahtua talojen rakentamista urakan aikana. Kauklahdenväylän länsipuoliselle viher- ja EV-alueelle toteutetaan meluvalli- ja Meluaitarakenteita. Työalueeseen kuuluvat risteävien ja liittyvien katujen ja raittien työt suunnitelma-asiakirjoissa osoitetussa laajuudessa. Pilkkumitie plv 0 - 224 on rakennettu jakavan yläpintaan toisessa urakassa vuonna 2013.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekeminen ja sisältövaatimukset Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntöön ja sen liitteenä oleviin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouspyynnön asiakirjaluettelo on esitetty urakkasopimusluonnoksen kohdassa 5§. Urakkasopimusluonnos muutetaan tarjouskilpailun ratkettua Urakkasopimukseksi, jolloin siihen tehdään voittaneen tarjouksen ja mahdolliset urakkaneuvotteluiden mukaiset täydennykset ja tarkistukset. Tarjouspyynnön liiteaineisto on tallennettu ja tarjoajien ladattavissa osoitteessa: http://tytpalvelut/urakat/. Osia koskevat tiedot Hankittavaa rakennusurakkaa ei tekniset- ja työturvallisuusseikat huomioiden voi jakaa osiin. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjoaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja. Tarjouksen kaikki liitteet on numeroitava. Jokainen tarjoukseen liittyvä asiakirja on tarjoajan erikseen päivättävä ja allekirjoitettava tai merkittävä niihin tarjoajan yksilöity tunniste. Tarjoajan on merkittävä tarjoukseensa sähköpostiosoite, jota käyttäen tilaaja voi antaa tiedoksi hankintaa koskevat päätökset kokonaishintaurakka, joka sisältää yksikköhintaisia osia: Tarjoajan tulee antaa kokonaishintaosion kokonaishinta, yksikköhintaosion mukaiset yksikköhinnat sekä lisä- ja muutostyöhinnat. Tarjoajan on annettava kaikki pyydetyt hintatiedot. Tarjoushinta on tarjoajan antama urakan kokonaishintaosuuden urakkahinnan ja tilaajan ilmoittamien yksikköhintaosuuden ja lisä- ja muutostöiden määrien ja tarjoajan antamien yksikköhintojen tulojen summan summa. Tarjous tulee tehdä Tarjouspalvelu.fi -järjestelmään lataamalla kaikki pyydetyt liitteet ja syöttämällä tiedot kaikkiin pyydettyihin kohtiin. Mikäli tarjouksesta tai sen liitteistä puuttuu pyydettyjä tietoja, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous. Tarjousten käsittely Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tilaaja tarkastaa, että tarjoaja ja sen mahdollisesti ilmoittamat alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintalain mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta. Tämän jälkeen tilaaja tarkastaa tarjouksista, että ne ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että ne täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertaillaan tämän jälkeen käyttäen tarjouspyynnössä esitettyjä vertailuperusteita. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat tarjoajia sitovia, kunnes hankintaa koskeva hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
31.8.2017 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin