«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun Kaupunki : Kustavintie, Lukoilantie, Pirttilähteenkatu, Mäkipäänkuja ja Kölninkatu Infran rakennusurakka

19.06.2017 09:11
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-015062
Tarjoukset 10.7.2017 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Turun Kaupunki 0204819-8 /
Turun Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut
Terhi Jokiniemi
Linnankatu 90 E
20100
Turku

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun Kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Turun Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut
Yhteyshenkilö Terhi Jokiniemi
Postiosoite Linnankatu 90 E
Postinumero 20100
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Sähköpostiosoite terhi.jokiniemi@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kustavintie, Lukoilantie, Pirttilähteenkatu, Mäkipäänkuja ja Kölninkatu Infran rakennusurakka
Hankinnan kuvaus

Urakkaan kuuluu:

- Lukoilantien, Kustavintien, Pirttilähteenkadun ja Mäkipäänkujan vesihuollon rakentaminen ja katurakenteiden saneeraus,

- Lukoilantien ja Kustavintien katuvalaistuksen rakentaminen,

- Kölninkadun saneeraus.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.6.2017 - 30.11.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

1) ehdokkaan tulee olla merkitty kaupparekisteriin;

2) ehdokkaan ja hakemuken yhteydessä esitettyjen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut. Li-säksi ehdokkaan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaaties-sa;

3) ehdokkaalla on oltava työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus;

4) ehdokkaan on oltava luottokelpoinen. Minimivaatimus on luokka A;

5) Yrityksen vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla vähintään miljoona (1.000.000,00) euroa kahdella viimeisellä kahdentoista kuukauden pituisella tilikaudella. Liike-vaihtovaatimuksen tulee täyttyä molemmilla tilikausilla;

6) ehdokkaalla tai hakemuksen yhteydessä esitetyillä aliurakoitsijoilla tulee olla vähintään Ra-kentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva toimialapätevyys.

18.6a: Pääurakointi; tiet, kadut, rautatiet ja kiitotiet

18.3a: Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot

RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin:

7) ehdokkaalla tai hakemuksen yhteydessä esitetyillä alihankkijoilla tulee olla vähintään RAken-tamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen tähän urakkaan ja esitettyihin alihankkojoihin soveltu-va RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennettusta laadunvarmistukses-ta.

kts. lisätiedot tarjouspyyntö

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1)Kaupparekisteriote ja selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei selviä kauppa-rekisteriotteesta.

2a)Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus sekä osoitus siitä, että yritys on merkittynä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa.

(Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta):

2b) Todistus lakisääteisten sosiaaliturvamaksujen maksamisesta (Suomessa tieto sisältyy todistukseen verojen maksamisesta);

2c) Todistus lakisääteisten eläkemaksujen maksamisesta;

2d) Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;

3) Luottokelpoisuusraportti josta ilmenee yrityksen luottoluokitus (esim. Rating Alfa), minimi-vaatimus on luokka A;

4) Luotettava selvitys tarjouksen antajan kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdoista hankintasopi-muksen kohteena olevilta toimialoilta;

5) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-PÄTEVYYSTODISTUS ("sininen todis-tus") tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä.

tai muu riittävä näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä.

RALA ry:n myöntämän pätevyystodistuksen voi muuna riittävänä näyttönä korvata toimialapätevyyksin eriteltynä referenssiluettelona viimeiseltä 3 vuodelta. Referenssiluettelosta on käytävä ilmi urakan nimi, tilaaja yhteyshenkilö yhteystietoineen, urakan laajuus, urakkahinta sekä urakan valmistumisen ajankohta:

6) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA-TOIMINTATAPOJEN.

HYVÄKSYNTÄTODISTUS ("keltainen todistus") tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti toden-netusta laadunvarmistuksesta, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatuser-tifikaatti:

7) Luettelo nimetyistä ehdokkaan urakkaan tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista.

Kohdissa 1-6 mainitut selvitykset evät saa olla tarjouksen jätön määräpäivänä kolmea (3) kuukautta vanhempia.

Kohtien 2a-2d todistukset ja selvitykset tulee toimittaa myös ilmoitetuista alihankkijoista.

Kohdissa 2a-2d mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta RALA -perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportilla, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedot – sivun

ja edellä mainitut todistukset sekä kohtien 6 ja 7 todistukset samasta lähteestä tulostetulla, voimassa olevalla Yritysraportilla (www.tilaajavastuu.fi).

Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1-6 toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Asiakirjat toimitetaan ainoastaan sähköisesti ja ne on ladattavissa osoitteesta

www.haahtela.fi/pris hankinnat

Asiakirjat on ladattavissa 19.6.2017 klo 13.00 alkaen.

Tarjouslaskentavaiheen aikana lisätietoja urakasta antaa Terhi Jokiniemi p. +358404845824,

terhi.jokiniemi@turku.fi

Tarjouspyyntöaineistoon liittyvät kyselyt on toimitettava sähköpostilla viimeistään 26.6.2017. Mahdolliset lisäselvitykset toimitetaan tarjoajille kirjallisena viimeistään 3.7.2017.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
10.7.2017 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin