«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Verohallinto : Tietoturvan valvomopalvelun (SOC) hankinta

18.04.2017 16:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-009973
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 076-147249
Tarjoukset 23.05.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=121797&tpk=346e4c65-a47d-45e6-bd06-55274220ac05

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Verohallinto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245458-3
Postiosoite:Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero:00052
Postitoimipaikka:Vero
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janne Suuronen
Sähköpostiosoite:hankinnat@vero.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vero.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=121797&tpk=346e4c65-a47d-45e6-bd06-55274220ac05
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietoturvan valvomopalvelun (SOC) hankinta
Viitenumero:
A32/02 10 03/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Verohallinnon ympärivuorokautisen tietoturvan valvomopalvelun eli Security Operations Center (SOC) –palvelun hankinta valitulta Toimittajalta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä todettujen ehtojen mukaisesti. Tarjoajan tulee tarjota kaikkia hankinnan kohteen kuvauksessa määriteltyjä palveluja (liite 1).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Verohallinnon ympärivuorokautisen tietoturvan valvomopalvelun eli Security Operations Center (SOC) –palvelun hankinta. SOC-palvelun tulee kattaa kaikki tietoturvapoikkeamien valvontaan, havaitsemiseen, reagointiin, selvittämiseen ja torjuntaan sekä tietorikosten tutkinnan, käsittelyn ja jälkihoitoon tarvittavat palvelut. Valvomopalvelu jakaantuu kolmeen eri vaatimustasoon tarjouspyynnön liitteen 1 Hankinnan kohteen kuvaus mukaisesti. Hankittavan SOC-palvelun taso 1 (L1) valvoo Verohallinnon tietoteknisessä ympäristössä tapahtuvia tietoturvapoikkeamia ympärivuorokautisesti (24x7). Havaitessaan tietoturvapoikkeaman tai siihen vahvasti viittaavan tapahtuman SOC-palvelu käynnistää selvitys- ja vastatoimet. Selvitys- ja vastatoimet tehdään yhteistyössä Verohallinnon ja Verohallinnon muiden palvelutoimittajien kanssa. Tarkempaa analysointia vaativat tapahtumat siirretään SOC-palvelun ylemmille tasoille (L2, L3) Hankinnan kohteena olevan Palvelun tulee kattaa kaikki Verohallinnon SIEM-palveluun kytketyt toimintaympäristöt ja toimijat. Sopimuskauden aikana voidaan supistaa tai laajentaa valvontakohteita. Toimittajan tulee tehdä yhteistyötä kaikkien Verohallinnon ympäristössä toimivien toimijoiden kanssa riippumatta mahdollisista liiketoiminta- ja/tai kilpailuasetelmista ja toimia aina Verohallinnon etujen mukaisesti. Toimittajan tulee kehittää kokonaisuutta jatkuvasti havainnointikyvyn parantamiseksi ja väärien hälytysten minimoimiseksi. Toimittajan on kyettävä tuottamaan Palvelua myös poikkeusoloissa liitteen 1 mukaisesti. Verohallinto on määritellyt kaikki tarjouspyynnön liitteet 1-10 luottamuksellisiksi. Tarjoajan tulee pyytää nämä nähtäväksi sähköpostitse osoitteesta hankinnat@vero.fi ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyynnön liitteet toimitetaan pyytäneille Toimittajille sähköisesti. Tarjouspyynnön liitteinä ovat seuraavat liitteet: Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus Liite 2 Toiminnalliset vaatimukset Liite 3 Tietoturvavaatimukset Liite 4 Road Map Liite 5 Hintalomake Liite 6 Sopimusluonnos Liite 7 Turvallisuussopimusluonnos Liite 8 Tiedonluokittelumatriisin malli Liite 9 Vertailutaulukko Liite 10 CV-lomake

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Vaatimusmäärittelyn pisteytetyt kohteet ja Road Mapin kehittämissuunnitelman laatupisteet50
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mikäli hankintaa jatketaan Palveluvaiheeseen II, sopimus on voimassa 30.6.2019 asti, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaajalla on oikeus hankkia toimittajan kehittämissuunnitelmassaan tarjoamia lisäpalveluja ja valvontakyvykkyyksiä lisääviä järjestelmiä. Tämän lisäksi tilaajalla on oikeus hankkia jatkokehityksenä asiantuntijatyötä, joka tilataan erikseen.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Toimittaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimittaja on merkitty sijoittautumismaassaan lainsäädännössä edellytettäviin vastaaviin rekistereihin.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Toimittajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan toimittajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta annettujen tietojen perusteella. Toimittajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Toimittaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Toimittaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, ellei toimittaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Toimittajalla tulee olla riittävä tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys ja kokemus SOC-palvelujen tuottamisesta. Toimittajan on osoitettava pätevyytensä ja kokemuksensa ympärivuorokautisesta SOC-palvelutuotannosta vähintään kolmella (3) eri referenssillä kolmen (3) viime vuoden ajalta tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Referenssit tulee olla toimitettu vähintään kolmelta eri asiakkaalta. Referenssiksi hyväksytään ainoastaan sellaiset toimeksiannot, jotka on otettu tuotantoon. Referenssit voivat kuulua liikesalaisuuden piiriin, mutta tulee olla Verohallinnon varmennettavissa ennen sopimuksen solmimista. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan referenssien lyhyt kuvaus, tuotantoon käyttöönoton pvämäärät ja asiakkaiden nimet yhteystietoineen.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan tulee hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen ehdot ilman varaumia. Sopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan kirjallisen sopimuksen allekirjoituksella.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.5.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30.9.2017
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.5.2017 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.4.2017
«« Takaisin