«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos : Raide-Jokerin suunnittelu

14.03.2017 16:46
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-006558
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 052-096666
Osallistumishakemukset 10.04.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=105464&tpk=d37f4b92-9804-406b-91df-bc38f89e050d

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Saarikoski
Puhelin:+358 931035288
Sähköpostiosoite:juha.saarikoski@hel.fi
NUTS-koodi:Uusimaa (FI181)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/www/hkl/fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pauliina Kuronen
Puhelin:+358 0468773006
Sähköpostiosoite:pauliina.kuronen@espoo.fi
NUTS-koodi:Uusimaa (FI181)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=105464&tpk=d37f4b92-9804-406b-91df-bc38f89e050d
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raide-Jokerin suunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) ja Espoon kaupunki hakevat ehdokkaita tai ehdokasryhmittymiä Raide-Jokeri -raitiotiehankkeen suunnittelijoiksi (jäljempänä "Suunnittelija"). Hankinta toteutetaan yksivaiheisena neuvottelumenettelynä. Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan yhtenä projektiallianssina. Allianssi muodostetaan kilpailuttamalla allianssin sopimusosapuoliksi ensin Suunnittelija ja sen jälkeen toteuttajiksi (jäljempänä "Toteuttaja") valittavat rakennusurakoitsijat ja mahdolliset järjestelmätoimittajat. Toteuttajan hankinnan jälkeen Tilaaja, Suunnittelija ja Toteuttaja käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Uusimaa (FI181), Uusimaa (FI181)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää Raide-Jokeri-projektiin liittyvien keskeisten suunnittelutehtävien johtamisen, toteuttamisen ja mahdolliset alihankinnat yhteistyössä tilaajan ja myöhemmin valittavien urakoitsijoiden kanssa. Hankinta sisältää mm. seuraavien suunnittelutehtävien johtamista, toteuttamista ja alihankintaa: - Raitiotieinfran suunnittelu - Ratasähkön ja muiden teknisten järjestelmien suunnittelu - Katusuunnittelu - Kunnallistekniikan suunnittelu - Siltojen ja muiden taitorakenteiden suunnittelu - Geosuunnittelu - Kaupunkiympäristösuunnittelu Lisäksi toimeksiantoon kuuluu työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelua yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa. Suunnittelijalta edellytetään vahvaa osaamista tietomallipohjaisesta suunnittelusta ja tuotannosta (Virtual design and construction). Raide-Jokeri-projektin, siihen liittyvien varikoiden ja muiden suunnittelu- ja rakentamistehtävien kokonaisarvo on yhteensä optiot huomioiden n. 375 milj. euroa. Raide-Jokeri-projektin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiksi on Helsingin ja Espoon kaupunkien valtuustoissa hankesuunnitelman kustannusarvion pohjalta hyväksytty yhteensä 275 milj. euroa. Tilaaja varaa tästä budjetista muihin omiin hankintoihinsa, bonuspoolin perustamiseen sekä riskivarauksiin tietyn osuuden. Lisäksi projektin yhteydessä tullaan mahdollisesti optiona toteuttamaan noin. 36 milj. euron arvosta muita suunnittelu- ja rakentamistehtäviä ja noin 64 milj. euron arvoisten varikoiden suunnittelu ja rakentaminen. Mikäli Tilaaja päättää lunastaa optiot, Tilaaja voi lunastaa ne kokonaisuudessaan tai osittain. Tilaajan arvio hankittavan suunnittelun kokonaisarvosta on noin 27-34 milj. euroa, josta Raide-Jokeri-projektin suunnittelukustannusten osuus on n. 20-25 milj. euroa, optiona mahdollisten Raide-Jokeri-projektiin liittyvien toimeksiantojen osuus n. 2,5-3,0 milj. euroa ja varikkorakennusten suunnittelu 4,5-6,0 milj. euroa. Nämä mahdolliset Raide-Jokeri-projektiin liittyvät toimeksiannot voivat koskea mm. kunnallistekniikkaan, katusuunnitteluun ja ympäristösuunnitteluun liittyviä suunnittelutehtäviä. Hankintaprosessin suunnitellut vaiheet ovat seuraavat: -hankintailmoituksen ja alustavien tarjouspyyntöasiakirjojen julkaiseminen -osallistumishakemusten jättäminen -tarjoajien (3-4) valinta neuvottelumenettelyyn ja neuvottelukutsujen lähettäminen -hankintaprosessin ja tarjouspyyntöaineiston esittely -sopimusneuvottelut ja 1. kehitystyöpajat -tarkennettujen tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaminen -laatutarjousten jättäminen -2. kehitystyöpajat -hintatarjousten jättäminen -hankintapäätös -palautetilaisuudet Hankintaprosessin tarkempi eteneminen ja aikataulu ovat kuvattuina tarjouspyyntöaineistossa. Valittavan Suunnittelijan osallistuminen urakoitsijoiden hankintaan (kehitystyöpajat ym.) päätetään, kun valittava Suunnittelija ja Toteuttajien tarjouskilpailuun valittavat tarjoajat ovat selvillä. Tilaaja tulee varmistamaan, että Suunnittelijaksi valittava yritys tai yritykset voivat osallistua myös Toteuttajan hankintaan. Tilaaja huolehtii, että kaikkia tarjoajia tullaan kohtelemaan tasapuolisesti, eikä suunnittelijaksi valittava yritys / yritykset tule saamaan etua muihin tarjoajiin nähden.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:66 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Valittavilla tarjoajilla ja näiden avainhenkilöillä tulee olla riittävä kokemus vastaavanlaisista hankkeista. Tarjouskilpailuun valitaan kilpailun aikaansaamiseksi riittävä määrä (3-4) tarjoajia, jolloin kokonaisuutena laadittavien ja käsiteltävien tarjousten työmäärää voidaan pitää kohtuullisena kireässä aikataulussa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinnan mahdollisina optioina ovat projektiin liittyvät muut suunnittelutoimeksiannot n. 2,5-3,0 milj. euroa sekä varikkorakennusten suunnittelu 4,5-6,0 milj. euroa. Mikäli Tilaaja päättää lunastaa optiot, Tilaaja voi lunastaa ne kokonaisuudessaan tai osittain.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Alustava sopimuksen kesto kohdassa II.2.7 on Tilaajan tämän hetkinen arvio, joka tarkentuu projektin edetessä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaan on täytettävä liitteessä 1.1, soveltuvuusvaatimukset, yksityiskohtaisesti esitetyt ehdokkaan osallistumisvaatimukset, ehdokkaan taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset sekä ehdokkaan tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi ehdokasta ei saa koskea ESPD-lomakkeessa ilmoitetut poissulkemisperusteet. Ehdokas, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset ja vaatimusten osoittamiseksi vaadittavat selvitykset on ilmoitettu liitteessä 1.1, "soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet"

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Soveltuvuusvaatimukset ja vaatimusten osoittamiseksi vaadittavat selvitykset on ilmoitettu liitteessä 1.1, "soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet"

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.4.2017 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Mikäli liitteessä 1.1 "soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet" esitetyt soveltuvuuvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin 3, ehdokkaat pisteytetään hankintailmoituksen liitteessä 1.1, "soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet", esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti, ellei Tilaaja päätä valita kaikkia soveltuvuusvaatimukset täyttäviä ehdokkaita (enintään 4) suoraan tarjouskilpailuun. Eniten pisteitä saaneista ehdokkaista valitaan tarjouskilpailuun suuruusjärjesteyksessä 3-4 ehdokasta. Pisteiden mennessä tasan ehdokkaat valitaan seuraavasti: arvioitavien yritys- ja avainhenkilöreferenssien suunnittelutoimeksiantojen yhteenlasketut toteutuneet laskutukset 10.3.2012 jälkeiseltä ajalta (alv 0). Tilaaja pyytää soveltuvuusvaatimuksiin ilmoitettavien yritys- ja avainhenkilöreferenssien tiedot liitteillä 1.2 "yritysreferenssit" ja 1.4 "avainhenkilöreferenssit" jo tässä vaiheessa, sillä on todennäköistä, että tarjouskilpailuun osallistuu yli kolme ehdokasta, jolloin tarjoajien määrää tullaan todennäköisesti karsimaan. Näin varmistetaan, että kaikki tarjouskilpailuun valittavat ehdokkaat täyttävät varmasti asetetut soveltuvuusvaatimukset. Rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat todistukset ja selvitykset tullaan pyytämään kaikilta tarjouskilpailuun valittavilta toimijoilta. Rikosrekisteriote tullaan myöhemmin pyytämään voittaneelta tarjoajalta. Johtuen siitä, että soveltuvuusvaatimuksissa ja valintaperusteissa kysyttyjä hankkeita on toteutettu suhteellisen vähän, tilaaja hyväksyy referenssitoimeksiantoja pidemmältä ajalta kuin viimeiseltä kolmelta vuodelta liitteessä 1.1 "soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet" esitetyissä vaatimuksissa kuvatulla tavalla. Ehdokkaan on ilmoittauduttava Tarjouspalvelussa (Cloudia) ja jätettävä osallistumishakemuksensa Tarjouspalveluun 10.4.2017 klo 12:00 mennessä. Kysymyksiä hankintailmoituksen, sen liitteiden tai osallistumishakemuksen sisältöön liittyvistä asioista voi esittää Tarjouspalvelussa viimeistään 24.3.2017 klo 12.00 mennessä. Tilaaja julkaisee kysymykset ja vastaukset kaikkien nähtäville Tarjouspalvelussa viimeistään 29.3.2017. Osallistumishakemukset sekä myöhemmässä vaiheessa tehtävät tarjoukset on toimitettava suomenkielisinä. Lisäksi tarjousasiakirjat laaditaan ja tarjousneuvottelut (neuvottelut ja työpajat) käydään suomen kielellä sekä Tilaajan ja tarjoajan välinen virallinen viestintä tapahtuu suomeksi. Ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa osallistumishakemuksen jättämisen jälkeen. Valituksi tullut ehdokasryhmittymä voi kuitenkin lisätä ehdokasryhmittymään kuuluvia jäseniä edellyttäen, että ehdokasryhmittymän uudet jäsenet täyttävät kaikki ne vaatimukset, mitkä jokaisen ehdokkaan ja ehdokasryhmittymän jäsenyrityksen tulee täyttää. Ehdokasryhmittymän uusien jäsenien tulee toimittaa hankintailmoituksessa ehdokkailta vaaditut selvitykset. Ehdokasryhmittymän täydennykset tulee ilmoittaa viimeistään ennen tarjousneuvotteluja, neuvottelukutsussa tarkennettavana ajankohtana. Hankintapäätös ja sen liitteet sekä osallistumishakemukset ja tarjoukset ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos ehdokkaan mielestä jokin osa osallistumishakemusta sisältää liikesalaisuuksia, ehdokkaan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Hankintayksikkö harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tieto vertailussa käytettävästä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava. Jos tarjoajaehdokas ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, tilaajalla on oikeus pitää tarjoajaehdokkaan osallistumishakemusta kokonaisuudessaan julkisena.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.3.2017
«« Takaisin