«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki / Altek Aluetekniikka -liikelaitos : LOUHINTAURAKAT (Jyväskylä), Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

11.04.2016 12:22
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-004638
Tarjoukset 10.4.2020 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Jyväskylän kaupunki / Altek Aluetekniikka -liikelaitos

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Jyväskylän kaupunki / Altek Aluetekniikka -liikelaitos
Postiosoite PL 233
Postinumero 40101
Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Seesam Hankintapalvelut
Vastaanottaja Esa Mutanen
Puhelin +358504933523
Sähköpostiosoite esa.mutanen@empalvelut.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.jkl.fi/altek
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)
Virallinen nimi Jyväskylän kaupunki / Altek Aluetekniikka -liikelaitos
Internet-osoite http://www.jyvaskyla.fi/altek/ajankohtaista/kilpailutukset/louhinta
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Virallinen nimi Jyväskylän kaupunki / Altek Aluetekniikka -liikelaitos
Sähköpostiosoite altek.louhinnat@jkl.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu: Liikelaitos
I.3 Pääasialliset toimialat

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus

II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

LOUHINTAURAKAT (Jyväskylä), Dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Hankintalaji Rakennusurakat
NUTS-koodi Jyväskylä (K179)
II.1.3 Tietoa julkisesta hankinnasta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) perustaminen
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankintayksikkö perustaa tällä hankintailmoituksella dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka perusteella se tulee järjestämään pääasiassa kadunrakentamisessa ja kunnossapidossa tarvittavien louhintaurakoita koskevia tarjouskilpailuja tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla.

Tarjouskilpailuihin tarjouksen voivat jättää vain sellaiset toimijat, jotka ovat jättäneet tämän hankintailmoituksen perusteella hyväksytyn alustavan tarjouksen. Alustavan tarjouksen vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyyntöaineistossa.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Räjäytystyöt ja niihin liittyvät kivenraivaustyöt. (45111210-3)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Altek Aluetekniikka -liikelaitos toteuttaa Jyväskylän kaupungin tilaamia kadunrakennuksen uudisrakennus- ja saneerauskohteita. Kohteiden koko, määrä ja sijainti vaihtelee vuosittain. Kohteissa tarvittavat louhintaurakat hankitaan pääasiassa tämän dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella toteutettavien tarjouskilpailujen

kautta.

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.1 Vaadittavat vakuudet ja takuut

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.4 Hankinnan toteutukselle on asetettu muita erityisiä ehtoja

Kyllä

Hankintayksikkö voi muuttaa dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloaikana tarjouspyynnön ja sen liitteiden vaatimuksia / ehtoja. Muutokset voivat koskea esimerkiksi palvelun kehittämisen vuoksi tarpeelliseksi katsottavia sopimusehtoja. Asiakirjoihin tehdyistä muutoksista tiedotetaan aina dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä toimittajia. Mikäli muutos on niin merkittävä, että sen voidaan katsoa edellyttävän myös uuden hankintailmoituksen julkaisemista, niin silloin julkaistaan järjestelmää koskeva korjausilmoitus.

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Tarjouspyynnön mukaisesti.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot

III.3.1 Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle

Kyllä

Mihin lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin rajaus perustuu:

Tarjouspyynnön mukaisiin louhintaurakoihin liittyvät räjäytystyöt edellyttävät kulloinkin voimassa olevien lakien mukaista pätevyyttä ja lupia. Tarkemmat vaatimukset on tarjouspyyntöaineistossa.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne

IV.1.1 Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.3 Hallinnolliset tiedot

IV.3.4 Tarjousten vastaanottamisen määräaika
10.4.2020 klo 16.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

IV.3.8 Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Lisätietoja

Tarjouspyyntöön on sisällytetty lyhyt tietoruutu, jossa on yleistietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä.

Hankintayksikkö tavoittelee dynaamisella hankintajärjestelmällä sitä, että tarpeen mukaiset tarjouskilpailut voidaan toteuttaa joustavasti ja nopeasti. Tämän tavoitteen toteutumisen mahdollistaa mm. ennalta tiedossa olevat sopimusehdot. Niistä poikkeaminen on mahdollista tarjouspyynnössä kerrotulla tavalla.

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
11.4.2016

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://www.jyvaskyla.fi/altek/ajankohtaista/kilpailutukset/louhinta

«« Takaisin