«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018

04.01.2016 10:40
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-000082
Tarjoukset 31.12.2018 mennessä osoitteeseen:
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen henkilötunnus Y 2296962-1
Postiosoite PL 1041
Postinumero 45101
Postitoimipaikka KOUVOLA
Maa Suomi
Vastaanottaja Tuomas Vasama
Puhelin +358405048713
Sähköpostiosoite tuomas.vasama@ely-keskus.fi
Hankintaviranomaisen yleisosoitehttp://www.ely-keskus.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)
Virallinen nimi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo
Maa Suomi
Vastaanottaja Tuomas Vasama
Puhelin +358405048713
Sähköpostiosoite tuomas.vasama@ely-keskus.fi
Internet-osoite https://www.ely-keskus.fi/web/ely/3209#.VnpmL-jRbMI
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Virallinen nimi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kirjaamo
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi
I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason virasto/laitos

I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen julkishallinto
Muu: Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen.

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta

Kyllä

Virallinen nimi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen henkilötunnus Y 2296962-1

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus

II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Hankintalaji Rakennusurakat
Luokka Toteutus
Pääasiallinen toteutus-, toimitus-, tai suorituspaikka Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikennevastuualueen kunnossapidon hankinnan vastuualue
NUTS-koodi Etelä-Suomi (FI18)
II.1.3 Tietoa julkisesta hankinnasta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) perustaminen
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnalla perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, johon urakoitsijat voivat hakeutua jättämällä alustavan tarjouksen. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen urakoitsijoiden kesken kilpailutetaan Etelä-Suomen päällyste- ja rakenteenparantamisurakoita järjestelmän sisäisillä, erillisillä kilpailutuksella.

Hankinnan kohteena oleviin maanteiden tienpäällystys- ja rakenteenparantamistöihin kuuluu niiden toteuttaminen kokonaisvastuulla tilaajan suunnitelman perusteella, sisältäen kaikki niiden toteuttamiseksi tarvittavat työt kaikkine niihin kuuluvine valmistelu- ja viimeistelytöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen. Laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen (LVR).

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Teiden päällystystyöt. (45233220-7)
II.1.7 Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan

Kyllä

II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa hankitaan vuosien 2016-2018 aikana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankinta-alueella (=Uudenmaan+ Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin toimialue) maanteiden tienpäällystys- ja rakenteenparantamistöitä. Järjestelmän puitteissa tehtävien erillishankintojen koko tulee vaihtelemaan. Pääasiallisesti yksittäisten urakoiden kokoluokka tulee olemaan EU-kynnysarvon alittava, mutta perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän alla voidaan hankkia myös urakoita, joiden arvo ylittää EU-kynnysarvon.

Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetaan töitä, joiden työt tehdään DHJ:n voimassaoloaikana, mutta joiden sopimusaika (ml. takuuaika) voi jatkua yli DHJ:n voimassaoloajan.

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

II.3 Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika

Kesto

33 kuukautta (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot

III.1.1 Vaadittavat vakuudet ja takuut

ilmoitetaan tarjouspyynnössä

III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

ilmoitetaan tarjouspyynnössä

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Alla luetellut asiakirjat on esitettävä alustavassa tarjouksessa:

1)Tarjoajan tulee osoittaa sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella rekisteröitymisensä ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Ote ei saa olla alustavan tarjouksen vastaanottamisen määräaikana kolmea kuukautta vanhempi:

2) Jos alustavan tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu ennen alustavan tarjouksen antamista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Työyhteenliittymän tehdessä tarjouksen tulee kohdassa 1) mainittu ote toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen.

Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, tulee tarjoajan ilmoittaa asiasta alustavassa tarjouksessaan, jolloin tilaaja tulostaa itse tarjoajaa koskevan asiakirjan 1) kyseisestä palvelusta.

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Alla luetellut asiakirjat on esitettävä alustavassa tarjouksessa:

1a) Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset verot ja että ovat merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. (Suomessa kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen maksamisesta).

1b) Viranomaisen antama todistus tai valaehtoinen ilmoitus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset sosiaaliturvamaksunsa (Suomessa sisältyy todistukseen verojen maksamisesta).

1c) Todistus siitä, että tarjoaja ja ilmoitetut alihankkijat ovat maksaneet kaikki työntekijöiden lakisääteiset eläkemaksut.

1d) Vakuutuksenantajan todistus siitä, että tarjoajalla on työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus.

1e) Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja, tulee em. 1a ja 1b -kohtien sijasta toimittaa verovelkatodistus, sopimus verojen/maksujen maksamisesta ja asianomaisen viranomaisen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta. Jos tarjoajalla tai ilmoitetulla alihankkijalla on maksamattomia lakisääteisiä eläkemaksuja, tulee 1c- kohdan sijasta toimittaa todistus eläkemaksuveloista, maksujen maksamista koskeva sopimus ja asianomaisen eläkelaitoksen antama lausunto sopimuksen noudattamisesta.

2) Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto tarjoajan luottokelpoisuudesta.

3) Tarjoajan tilinpäätöstiedot edelliseltä vuodelta (tuloslaskelma, tase liitetietoineen ja toimintakertomus). Jos tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa pyydettyjä asiakirjoja selvitykseksi liikevaihtovaatimuksen täyttämisestä, tarjoaja voi toimittaa selvityksensä muulla hyväksyttävällä tavalla, jona pidetään esimerkiksi välitilinpäätöstä tilintarkastajan lausunnolla vahvistettuna.

Kohdissa 1a-2 mainitut selvitykset eivät saa olla alustavan tarjouksen vastaanottamisen määräaikana kolmea kuukautta vanhempia.

Kohdissa 1a-1d mainitut selvitykset voi korvata RALA ry:n myöntämällä RALA-pätevyystodistuksella tai muulla vastaavalla todistuksella.

Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani -ohjelmaan, tulee tarjoajan ilmoittaa asiasta alustavassa tarjouksessaan, jolloin tilaaja tulostaa itse tarjoajaa koskevan Tilaajavastuu.fi -yritysraportin, joka korvaa kohdissa 1a-1d mainitut todistukset.

Työyhteenliittymän tehdessä alustavan tarjouksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1-3 toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

1) Tarjoajan ja ilmoitettujen alihankkijoiden tulee olla maksanut kaikki lainsäädännön mukaiset verot, lakisääteiset sosiaaliturvamaksut ja lakisääteiset eläkemaksut sekä olla merkittyinä ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä työnantajarekisteriin ennakkoperintälain sitä vaatiessa. Hankintayksikkö pidättää kuitenkin itsellään oikeuden hyväksyä tarjoaja, jonka maksamattomien verojen ja maksujen määrä on kokonaisuutena tarkastellen vähäinen tai joka on tehnyt veroja ja/tai maksuja koskevan maksusopimuksen ja noudattanut sitä. Lisäksi ehdokkaalla on oltava työntekijöilleen tapaturmavakuutuslain mukainen työtapaturmavakuutus.

(alle 10 000 euron suuruinen verovelka katsotaan lähtökohtaisesti vähäiseksi ja siitä ei tarvitse toimittaa veron määrää ja maksusopimusta koskevaa selvitystä. Tilaaja pidättää itsellään kuitenkin oikeuden pyytää verojen määrää ja maksusopimusta koskevia lisäselvityksiä myöhemmin hankintaprosessin aikana.):

2) Tarjoajan on oltava luottokelpoinen.

3) Tarjoajan vuosittaisen kokonaisliikevaihdon tulee olla edellisen tilinpäätöskauden vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan suuruusluokaltaan vähintään 2 miljoonaa euroa.

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

Alla luetellut asiakirjat on esitettävä alustavassa tarjouksessa:

1) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-PÄTEVYYSTODISTUS urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä tai muu riittävä näyttö urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (tärkeimmät referenssikohteet). Mikäli tarjoaja esittää näytöksi pätevyydestä selvityksen tärkeimmistä referenssikohteista, tulee selvityksen sisältää urakan kuvauksen lisäksi tiedot urakan arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta.

2) Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä urakkaan soveltuva yritystason RALA -SERTIFIKAATIN ("keltainen todistus") tai muu vastaava näyttö, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti.

3) Luettelo tarjoajan tärkeimmistä tienrakennus-/rakenteenparantamissurakoista/rakenteen parantamista sisältäneistä urakoista viimeisen 3 vuoden ajalta. Selvityksen tulee sisältää urakan kuvaus sekä tiedot urakan arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta.

4) Selvitys tarjoajan omassa palveluksessa olevan, johtotehtäviin perehtyneen henkilön kokemuksesta.

5) Luettelo nimetyistä tarjoajan urakkaan tarvitsemista, soveltuvuusvaatimusten täyttämiseksi välttämättömistä alihankkijoista.

Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen/tarjouksen tulee kaikki edellä mainitut todistukset 1-2 toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

1) Tarjoajalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä urakkaan soveltuva toimialapätevyys työlajissa "6.1 Asfalttipäällystystyöt" tai "18.6a Pääurakointi; tiet, kadut, rautatiet ja kiitotiet". Urakassa päällystystyöt tekevältä alihankkijalta edellytetään toimialapätevyys työlajissa 6.1. RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssitiedoin alla olevan kohdan 3. mukaisesti.

2) Tarjoajalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen urakkaan ja esitettyihin alihankintoihin soveltuva toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö ulkopuolisesti todennetusta laadunvarmistuksesta.

3) Tarjoajan on tullut kolmen viimeisen vuoden aikana toteuttaa vähintään yksi vaativuudeltaan vastaavantyyppinen urakka. Täyttääkseen tämän vaatimuksen urakan tulee olla toteutettu kokonaisvastuulla asiakkaan suunnitelman perusteella asiakkaan hallinnoimalla maantiellä, sisältäen kaikki urakan toteuttamiseksi tarvittavat työt ja hankinnat. Urakan laadunvarmistuksen muotona on tullut olla laatuvastuurakentaminen (LVR).

4) Tarjoajan palveluksessa tulee olla päällystys- ja rakenteenparantamistöiden johtotehtäviin perehtynyt henkilö, jolla tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus päällystys- ja rakenteenparantamistöiden johtotehtävistä.

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne

IV.1.1 Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2 Ratkaisuperusteet

IV.2.1 Ratkaisuperusteet

Alin hinta

IV.2.2 Sähköistä huutokauppaa käytetään

Ei

IV.3 Hallinnolliset tiedot

IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin
Ei
IV.3.4 Tarjousten vastaanottamisen määräaika
31.12.2018
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Lisätietoja

HUOM! Tämän ilmoituksen kohdassa "IV.3.4 Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika" ilmoitetun määräajan puitteissa on mahdollista jättää alustavia tarjouksia. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi hakeutua jättämällä alustavan tarjouksen koko sen voimassaoloajan. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävät erillistoimeksiannot kilpailutetaan dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen kesken.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hakeutumista koskevat asiakirjat ovat saatavissa ELYn internetsivuilta:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/3209#.VnpmL-jRbMI

ALUSTAVA TARJOUS TULEE JÄTTÄÄ SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEESEEN kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

Alustavassa tarjouksessa toimitettavia todistuksia ja selvityksiä koskee aiemmin mainitun lisäksi:

Ulkomaisen tarjoajan, jolla on sivuliike Suomessa, tulee toimittaa kaupparekisteriote ja kaikki lainsäädännön mukaisten verojen ja lakisääteisten sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamista koskevat todistukset sekä tarjoajan kotimaasta että Suomesta.

Vieraskieliset todistukset ja selvitykset tulee toimittaa sekä alkuperäiskielisinä että suomenkielelle käännettyinä. Käännösten tulee olla virallisen kielenkääntäjän laatimia ja ulkomaisten viranomaisten antamien todistusten asianmukaisesti legalisoituja.

Dynaamisen hankintajärjestelmän infotilaisuus järjestetään 12.1.2016 Liikenneviraston tiloissa Pasilassa kello 9.00 alkaen. Infotilaisuuteen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Tuomas Vasamalle sähköpostitse osoitteeseen:

tuomas.vasama@ely-keskus.fi.

Infotilaisuudessa esitetty materiaali löytyy myös yllä mainituilta ELYn internetsivuilta.

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
4.1.2016
«« Takaisin