Kynnysarvot

EU-kynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin. Sopimuksen kynnysarvot on ilmaistu sopimuksen liite-osassa erityisnosto-oikeuksin (SDR). Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein erityisnosto-oikeuksien euromääräiset arvot erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella. Voimassa olevat EU-kynnysarvot ovat vahvistettu komission asetuksella 1251/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta.

EU-kynnysarvot ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.

Kansalliset kynnysarvot (Hankintalain 15 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 30 000
Käyttöoikeussopimukset 30 000
Liitteen B (ryhmä 25) terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut yhteishankintana 100 000
Rakennusurakat 150 000
Käyttöoikeusurakat 150 000
Suunnittelukilpailut 30 000
EU-kynnysarvot (Hankintalain 16 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Valtion keskushallintoviranomainen Muut hankintaviranomaiset
Tavarahankinnat ja palveluhankinnat 135 000 209 000
Rakennusurakat 5 225 000 5 225 000
Käyttöoikeusurakat 5 225 000 5 225 000
Suunnittelukilpailut 135 000 209 000

Ohjeellinen lista valtion keskushallintoviranomaisista PDF-tiedosto

EU-kynnysarvot (Erityisalojen hankintalain 12 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 418 000
Rakennusurakat 5 225 000
Suunnittelukilpailut 418 000

Puolustus- ja turvallisuushankintojen kynnysarvot (laki puolustus ja turvallisuushankinnoista 12 §)
Hankintalaji Kynnysarvo (euroa)
Tavara- ja palveluhankinnat 418 000
Rakennusurakat 5 225 000

Puolustus- ja turvallisuushankintojen kansalliset kynnysarvot (laki puolustus ja turvallisuushankinnoista 13 §)

Hankintalaji

Kynnysarvo (euroa)

Tavara-ja palveluhankinnat 100 000
Rakennusurakat 500 000

 

Päivitetty: 7.1.2016 11:03