Hankintojen ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelyn tarkoitus

Julkisissa hankinnoissa kilpailun toteutumiseksi on tärkeää, että yritykset saavat riittävästi ja tasapuolisesti tietoja meneillään olevista tarjouskilpailuista. Näin taataan aito kilpailu ja mahdollisuus tehdä hankinnat taloudellisesti. Hankintayksiköllä itsellään ei aina ole tietoa kaikista mahdollisista tarjoajista.

Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on myös taata avoimuusperiaatteen toteutuminen tarjouskilpailuissa. Julkisten hankintojen avoimuusperiaate on johdettu EY:n perustamissopimuksen syrjimättömyysperiaatteesta.

Ilmoitusvelvoite koskee hankintalain ja erityisalojen hankintalain mukaisia hankintayksikköjä. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä. Erityisalojen hankintayksikköjä ovat valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä edellä mainittujen tahojen muodostamat yhteenliittymät, jotka harjoittavat toimintaansa energiahuollon, veden, liikenteen tai postipalvelujen toimialoilla.

Hankintamenettelystä riippuen yrityksiä voidaan pyytää jättämään tarjouksensa julkaistun ilmoituksen tai erillisen tarjouspyynnön perusteella. Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyissä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä toimittajia pyydetään ilmoittautumaan ehdokkaaksi tarjouskilpailuun.

Ilmoitusmenettelyn laiminlyönti on muotovirhe, joka pahimmillaan voi johtaa hankintapäätöksen kumoamiseen markkinaoikeudessa. Lisäksi on muistettava, että hankintailmoituksen sisältö ratkaisee, jos hankintailmoitus ja tarjouspyyntö eroavat toisistaan. Ilmoituksen tekijä vastaa ilmoituksen sisällöstä.

EU- ja kansalliset hankintailmoitukset täytetään sähköisesti HILMAssa. Saman päivän aikana pyritään julkaisemaan klo 12.00 mennessä saapuneet kansalliset ilmoitukset. EU-kynnysarvon ylittävää hankintaa koskeva ilmoitus julkaistaan HILMAssa viimeistään, kun HILMA-kanavan ylläpito ei ole saanut ilmoitusta julkaisusta EU:n virallisessa lehdessä 48 tunnin kuluessa ilmoituksen vastaanottamista koskevasta vahvistuksesta.

Kansallisten kynnysarvojen ylittävien hankintojen ilmoittaminen

Kansallinen ilmoitusvelvollisuus koskee hankintoja, jotka ylittävät hankintalaissa säädetyt kansalliset kynnysarvot. Kansallisten kynnysarvojen alle jääviin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia, joten näiden ns. pienhankintojen ilmoittaminen HILMAssa jää hankintayksikön harkintaan.

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen ilmoittaminen

Hankinnasta ilmoitetaan EU:n laajuisesti kun tavarahankinta tai palveluhankinta ylittää EU-kynnysarvon. Kun hankinnasta on tehty sopimus tai hankinta on keskeytetty, on siitä vielä tehtävä jälki-ilmoitus. Jälki-ilmoitusvelvollisuus koskee myös hankintalain 12 ja 13 luvuissa säädettyjä palveluja ja käyttöoikeussopimuksia. Kun hankintailmoitus on tehty EU-laajuisena, jälki-ilmoitusvelvollisuudesta muistutetaan TED (Tenders Electronic Daily) -tietokannasta automaattisesti lähetettävällä sähköpostiviestillä.

EU-ilmoituksissa käytetään Euroopan komission asetuksella N:o 1986/2015 vahvistamia vakiolomakkeita. Näistä vakiolomakkeista HILMAssa täytetään

 • ennakkoilmoitus
 • EU- hankintailmoitus
 • EU-hankintailmoitus, erityisalat
 • jälki-ilmoitus
 • jälki-ilmoitus, erityisalat
 • suorahankintaa koskeva ilmoitus
 • käyttöoikeussopimusten ilmoitukset
 • sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen sekä eräiden muiden erityisten palvelujen ilmoitukset
 • ohjeellinen kausi-ilmoitus, erityisalat

HILMAsta ilmoitukset toimitetaan edelleen julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa. Ilmoitukset julkaistaan HILMAssa vasta sen jälkeen kun ne on toimitettu julkaistavaksi EU-laajuisesti.

Seuraavat vakiolomakeasetuksen mukaiset ilmoitukset voi täyttää suoraan Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston ylläpitämässä eNotices-palvelussa (http://simap.europa.eu/enotices/ ):

 • kelpuuttamisjärjestelmä eli toimittajarekisteriä koskeva ilmoitus (erityisalat)
 • hankkijaprofiilia koskeva ilmoitus (yhteinen)
 • suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus (yhteinen)
 • suunnittelukilpailun tuloksia koskeva ilmoitus (yhteinen)

Verkkosivuilta löytyvät ohjeet rekisteröitymiseen. E-Notice palvelussa täytetystä lomakkeesta tulee lisäksi toimittaa tiedot Edita Publishing Oy:öön sähköpostin liitteenä osoitteeseen julkiset.hankinnat@edita.fi.

Simapin (www.simap.europa.eu:) sivuilta löytyvät vakiolomakkeet pdf-muodossa Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa julkaistavia ilmoituksia varten.

Ilmoittaminen muualla

Sen jälkeen kun hankintailmoitus on julkaistu HILMAssa hankintayksikkö voi julkaista hankintailmoituksen myös muussa tarkoituksenmukaisessa tiedotusvälineessä, kuten sanoma- tai ammattilehdissä taikka omilla internet-sivuillaan. Mahdollisiin tarjoajiin voidaan olla myös suoraan yhteydessä.

Muualla julkaistuun EU-ilmoitukseen ei saa sisältyä sellaisia tietoja, joita ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Muualla julkaistavassa ilmoituksessa on mainittava päivä, jona ilmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAssa.

Korjausilmoitusten keskeisiä määräaikoja

Mikäli alkuperäisen EU-hankintailmoituksen tarjousten tai osallistumishakemusten jättämisen vähimmäismääräaikoja halutaan muuttaa korjausilmoituksella, on korjausilmoitus jätettävä HILMA-järjestelmään siten, että TED on vastaanottanut sen viimeistään 48 tuntia ennen määräaikojen päättymistä. Tämä johtuu siitä, että korjausilmoitukset voidaan julkaista HILMAssa vasta sen jälkeen, kun korjausilmoitus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja julkaisujärjestelmässä (TED).

Keskeisiä määräaikoja

Seuraaviin taulukoihin on koottu EU-kynnysarvot ylittävien hankintoja koskevia määräaikoja. Ensimmäinen taulukko koskee ns. viranomaissektorin hankintoja ja toinen erityisaloja.

Rajoitetun menettelyn, neuvottelumenettelyn ja kilpailullisen neuvottelumenettelyn osallistumishakemusten ja avoimen menettelyn tarjousten tekemisen määräaikojen laskeminen aloitetaan hankintailmoituksen lähettämisestä HILMAsta TEDiin. Määräaika alkaa kulua seuraavasta päivästä. Lähetyspäivä TEDiin riippuu ilmoituksen saapumisajasta HILMAan: arkisin (ma-pe) klo 12.00 mennessä saapuneet ilmoitukset tarkastetaan ja lähetetään TEDiin saman päivän aikana ja klo 12 jälkeen saapuneet ilmoitukset seuraavana arkipäivänä.

Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä alkaa siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Jos vähimmäismääräajat ovat hankinnan kohteen ja tarjousten tekemisen vaatiman ajan kannalta liian lyhyitä, tulee hankintayksikön pidentää tarjousten tekemisen määräaikoja. Kaikkien edellä mainittujen määräaikojen käytännön laskemisessa on otettava huomioon säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/1930) 2 §, jonka mukaan jos ajanmääräyksenä on jokin määrä päiviä nimitetyn päivän jälkeen, niin tätä päivää ei lueta määräaikaan.

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko

 
Menettelytapa Ei ennakkoilmoitusta Ennakkoilmoitus julkaistu
Ilmoitus tehty sähköisesti Ilmoitus ja hankinta-asiakirjat sähköisesti 1   Ilmoitus tehty sähköisesti Ilmoitus ja hankinta-asiakirjat sähköisesti 1  
Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat)
Tarjousaika 35 pv* 30 pv*   15 pv* 15 pv*  
Rajoitettu menettely, neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely, innovaatiokumppanuus, dynaaminen hankintajärjestelmä
Osallistumishakemuksen jättäminen rajoitetussa ja neuvottelumenettelyissä sekä innovaatiokumppanuudessa ja dynaamisessa hankintajärjestelmässä 30 pv* 30 pv*   30 pv* 30 pv*  
Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä 30 pv** 25 pv**   10 pv** 10 pv**  
Tarjousaika neuvottelumenettelyssä ja innovaatiokumppanuudessa sekä dynaamisessa hankintajärjestelmässä 30 pv** 25 pv**   10 pv** 10 pv**  
Nopeutettu avoin, rajoitettu tai neuvottelumenettely
Osallistumishakemuksen jättäminen 15 pv* 15 pv*   15 pv* 15 pv*  
Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä 10 pv** 10 pv**   10 pv** 10 pv**  
Tarjousaika avoimessa menettelyssä 15 pv** 15 pv**   15 pv** 15 pv**  
Jälki-ilmoitus 30 pv*** 30 pv***   30 pv*** 30 pv***  
Jälki-ilmoitus, käyttöoikeussopimukset 48 pv*** 48 pv***   48 pv*** 48 pv***  

Ennakkoilmoitus tehdään sähköisesti HILMAssa.

* Hankintailmoituksen lähettämispäivästä HILMAsta TEDiin.
** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä
*** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä

1 Hankintalain 56-62 §:ssä säädetään määräajoista, tarjousasiakirjojen sähköisestä saatavilla olosta ja sähköisestä ilmoittamisesta. llmoitus tehdään sähköisesti sekä hankinta-asiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti saatavilla sekä ilmoituksessa on mainittu internetosoite ko. asiakirjoihin.

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen vähimmäismääräaikataulukko (Erityisalat)

 
Menettelytapa Ei kausi-ilmoitusta Kausi-ilmoitus julkaistu
Ilmoitus tehty sähköisesti Ilmoitus ja hankinta-asiakirjat sähköisesti 1   Ilmoitus tehty sähköisesti Ilmoitus ja hankinta-asiakirjat sähköisesti 1  
Avoin menettely (tavarat, palvelut, rakennusurakat)
Tarjousaika 35 pv* 30 pv*   15 pv* 15 pv*  
Rajoitettu menettely ja neuvottelumenettelyt, innovaatiokumppanuus
Osallistumishakemuksen jättäminen 15 pv* 15 pv*   15 pv* 15 pv*  
Tarjousaika rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä (jos määräajasta ei päästä sopimukseen) 10 pv** 10 pv**   10 pv** 10 pv**  
Jälki-ilmoitus 30 pv*** - - 30 pv*** - -
Jälki-ilmoitus, käyttöoikeussopimukset 48 pv***     48 pv***    

Kausi-ilmoitus tehdään sähköisesti osoitteessa HILMAssa.

* Hankintailmoituksen lähettämispäivästä HILMAsta TEDiin
** Tarjouspyynnön lähettämispäivästä
*** Hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn syntymisestä

 

 

Puolustus- ja turvallisuushankinnoissa käytössä olevat ilmoitukset ja niihin liittyvät määräajat:

 

Ilmoitus:

Määräajat ja huomioitavaa:

Hankintailmoitus:

Pakollinen, tehtävä hankintaa käynnistettäessä

Rajoitetussa ja neuvottelumenettelyssä osallistumishakemuksen jättämiselle varattava aika:

37 pv (30 pv, jos tehty sähköisesti)

15 pv, jos määräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi mahdotonta (10 pv, jos tehty sähköisesti)

Tarjousaika: Rajoitettu menettely

40 pv

35 pv, jos tarjousasiakirjat sähköisesti saatavilla

22 pv, jos ennakkoilmoitus tehty 52 pv - 12 kk ennen hankintailmoituksen julkaistavaksi toimittamista

10 pv, jos määräaikojen noudattaminen on kiireen vuoksi mahdotonta

Tarjousaika: Neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely

Kohtuullinen

Korjausilmoitus:

Pakollinen, jos korjataan hankintailmoituksen tietoja

Odotusaika:

21 pv ennen hankintasopimuksen solmimista (28 pv, jos tiedoksianto kirjeitse)

Jälki-ilmoitus:

48 pv hankintasopimuksen teosta

Pakollinen

Tehtävä kaikista EU-hankinnoista

Myös hankinnan keskeyttämisestä, jossa ilmoitettava keskeyttämisen peruste.

Myös hankinnasta, josta on julkaistu ennakkoilmoitus, mutta ei lainkaan hankintailmoitusta.

Sopimusmuutosilmoitus:

Pakollinen

Tehtävä tietyistä hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen muutoksista (136 § 2 mom 2 ja 3 kohdat)

Suorahankintaa koskeva ilmoitus:

Vapaaehtoinen
Kytkettynä 14 päivän odotusaikaan turvaa valitustilanteessa oikeussuojan tehostetuilta seuraamuksilta

Tehdään hankintapäätöksen jälkeen ennen hankintasopimuksen tekemistä.

Jos ei tehdä, valitusaika pitenee 30 päivään jälki-ilmoituksesta tai jos jälki-ilmoitusta ei ole tehty, valitusaika on 6 kk hankintasopimuksen tekemisestä

Yleinen avoimuusilmoitus:

Ei pakollinen

 

 

1 Erityisalojen hankintalain 73 §:ssä säädetään hankinta-asiakirjojen sähköisestä saatavilla olosta. llmoitus tehdään sähköisesti sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja liiteasiakirjat ovat sähköisesti ja täydellisesti saatavilla sekä ilmoituksessa on mainittu internetosoite ko. asiakirjoihin.

 

 

Päivitetty: 12.6.2019 8:58